Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1177

V Bruseli 27. septembra 2010

Propagácia kultúrnych trás v EÚ v rámci Európskeho dňa cestovného ruchu

Európska komisia, Európsky parlament, členské štáty a Rada Európy majú záujem ďalej spolupracovať pri propagácii „kultúrnych trás“. Dnes to v Bruseli, kde Komisia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu oslavuje Európsky deň cestovného ruchu, jasne vyjadrili hlavní európski kľúčoví hráči z odvetvia cestovného ruchu. Od 1. decembra 2009, keď nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, má Európska únia novú úlohu – podporovať konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu, jeho udržateľný rast založený na kvalite poskytovaných služieb, ako aj zviditeľňovanie Európy ako výnimočnej turistickej destinácie.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani pri tejto príležitosti uviedol: „Musíme urobiť všetko preto, aby európske odvetvie cestovného ruchu aj naďalej zaujímalo popredné miesto pri ponúkaní inovatívnych riešení. Myšlienka kultúrnych trás prispieva k väčšej rozmanitosti ponuky európskeho cestového ruchu. Je odpoveďou na rastúci dopyt turistov po spoznávaní nových destinácií a iných kultúr. V súlade s novou Lisabonskou zmluvou môže Komisia v tejto súvislosti zohrať významnú úlohu pri koordinácii vnútroštátnych politík a posilňovaní ich vplyvu“ .

„Kultúrne trasy sú konkrétnym uplatnením základných princípov Európy v praxi: ľudských práv, kultúrnej demokracie, európskej kultúrnej rozmanitosti a identity, dialógu, vzájomnej výmeny a vzájomného obohacovania sa naprieč hranicami a storočiami“ uviedla komisárka Androulla Vassiliouová zodpovedná za oblasť kultúry, viacjazyčnosti a mládeže.

Európske kultúrne trasy sú skutočne autentickým celoeurópskym turistickým produktom. Kultúrne trasy, ktoré sú témou tohtoročného Európskeho dňa cestovného ruchu, sa môžu ďalej rozvinúť do komplexného súboru služieb s prínosmi nielen pre odvetvie cestovného ruchu, ale aj pre samotných Európanov. Mohli by prispieť aj k zníženiu vysokej koncentrácie turistov na niekoľkých málo miestach, odstráneniu sezónneho charakteru cestovania vďaka novému modelu cestovného ruchu a posilneniu občianstva EÚ prostredníctvom objavovania nášho spoločného dedičstva. K takýmto trasám patrí napríklad trasa Po stopách železnej opony, Cesta Feničanov, Olivovníková cesta, Via Francigena a iné. (Úplný prehľad všetkých trás, o ktorých sa dnes hovorilo, je uvedený v správe č MEMO/10/446).

Na dnešnej konferencii sa stretli viacerí členovia Európskeho parlamentu, belgické predsedníctvo, ministri zodpovední za cestovný ruch v niekoľkých členských štátoch, zástupcovia rôznych regionálnych orgánov EÚ a zástupcovia Európskej komisie a všetci preukázali ochotu prispieť k ďalšiemu rozvoju a propagácii kultúrnych trás.

Prostredníctvom rozvoja tematických produktov cestovného ruchu na celoeurópskej úrovni môže Európska únia prispieť k väčšej rozmanitosti ponuky a podporiť cestovanie v rámci Európy.

V rámci konferencie podpredseda Tajani sprostredkoval podpísanie dvoch memoránd o porozumení medzi niektorými členskými štátmi EÚ, ktoré sa rozhodli spoločne rozvíjať niekoľko iniciatív v oblasti cestovného ruchu:

  • Taliansko a Francúzsko, ku ktorým by sa čoskoro mohli pripojiť Veľká Británia a Švajčiarsko, podpísali memorandum, v ktorom sa zaviazali vypracovať spoločnú dlhodobú stratégiu na ochranu a propagáciu kultúrnych trás, pričom začnú s „Via Francigena“, starou pútnickou cestou z Canterbury do Ríma.

  • Španielsko, Taliansko a Francúzsko sa tiež dohodli, že pri spoločnom propagovaní ponúk svojho cestovného ruchu na trhoch v Brazílii, Rusku, Indii a Číne budú používať logo „European Passsion (vášeň pre Európu)“.

Viac informácií o kultúrnych trasách

MEMO/10/446

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_sk.htm

http://www.coe.int/t/dc/files/Events/itineraires/default_en.asp


Side Bar