Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

V Bruseli 24. septembra 2010

Zdravie: Komisia začína verejnú konzultáciu o revízii smernice o tabakových výrobkoch

Komisia dnes začína verejnú konzultáciu o revízii smernice o tabakových výrobkoch (2001/37/ES). Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa vyjadrili k rôznym možnostiam a predložili pripomienky k možným opatreniam s cieľom zvýšiť informovanosť o nebezpečenstvách používania tabakových výrobkov, zvýšiť motiváciu prestať fajčiť a odradiť ľudí od toho, aby začali fajčiť. Medzi príklady takýchto opatrení, ktoré by sa mohli zvážiť, patria väčšie obrazové zdravotné výstrahy na oboch stranách obalov cigariet, nevýrazné balenie cigariet a regulácia škodlivých, návykových a atraktívnych látok v tabakových výrobkoch. Táto konzultácia je dôležitým krokom k prijatiu legislatívneho návrhu naplánovaného na začiatok roka 2012.

Komisár EÚ pre zdravie John Dalli vyhlásil: „Tabak nie je výrobok ako každý iný: je návykový a z toho vyplývajú choroby a utrpenie pre našich občanov a výdavky na zdravotnú starostlivosť pre európske vlády, ktorej by sa dalo predísť. Napriek tomu fajčí 30 % Európanov. Mňa osobne znepokojuje skutočnosť, že 35 % mladých Európanov fajčí“. Na záver uviedol: „V predvečer Svetového dňa srdca chcem Európanom pripomenúť, že akékoľvek vystavenie sa tabaku – fajčenie, pasívne fajčenie alebo žuvanie tabaku – môže zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo kardiovaskulárnych problémov.“

Aké predpisy sú v súčasnosti v platnosti?

Smernica o tabakových výrobkoch pochádza z roku 2001. Stanovujú sa v nej maximálne limity látok, akými sú nikotín, decht a oxid uhoľnatý, v cigaretách. Takisto sa od výrobcov vyžaduje, aby umiestňovali na tabakové výrobky textové zdravotné výstrahy, a zakazujú sa texty ako „ľahké“, „mierne“ alebo „nízky obsah dechtu“.

Prečo revízia?

Cieľom Komisie je uľahčiť fungovanie vnútorného trhu v odvetví tabakových výrobkov pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany verejného zdravia.

Iniciatíva Komisie je odpoveďou na požiadavky Európskeho parlamentu a takisto na správu Komisie týkajúcu sa vykonávania smernice1, v ktorej sa určil priestor na možné zlepšenia. V uznesení Európskeho parlamentu z roku 2007, ktoré sa týka zelenej knihy s názvom „Smerom k Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ sa od členských štátov žiada, aby obmedzili fajčenie u mladých ľudí do roku 2025 o 50 %. Prísnejšie pravidlá pre tabakové výrobky by boli významným prínosom k dosiahnutiu tohto cieľa.

Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby do 19. novembra 2010 predložili svoje pripomienky k problémom zisteným v rámci verejnej konzultácie vrátane nasledujúcich bodov:

  • Právne predpisy sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líšia a dostatočne neriešia problémy zdravia a bezpečnosti spojené s určitými tabakovými a nikotínovými výrobkami, akými sú napríklad elektronické cigarety.

  • Obrazové výstrahy sa v súčasnosti používajú v štyroch členských štátoch: v Belgicku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a v Lotyšsku. To znamená, že úroveň informácií pre spotrebiteľov v EÚ o nebezpečenstvách fajčenia sa v jednotlivých členských štátoch značne líši.

  • Existujú výrazné rozdiely v právnych predpisoch členských štátov povoľujúcich alebo zakazujúcich potenciálne škodlivé, návykové alebo atraktívne látky vrátane príchutí.

  • Informácie o prísadách v tabaku sú v súčasnosti zložité na porozumenie, porovnanie a analýzu. Dôvodom sú rôzne formáty a mechanizmy podávania správ v členských štátoch.

Kontext

Tabak je jedinou najčastejšou príčinou smrti v Európskej únii, ktorej by sa dalo predísť, pričom ročne si vyžiada približne 650 000 predčasných úmrtí.

Na zníženie spotreby tabaku v EÚ a aj na medzinárodnej úrovni Komisia presadzuje komplexnú politiku kontroly tabaku. K tomuto cieľu prispieva široká škála činností a iniciatív vrátane právnych predpisov o tabaku a činností na zvýšenie informovanosti.

Ďalšie informácie:

Konzultácia o revízii smernice o tabakových výrobkoch:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Tabaková politika v EÚ:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:SK:NOT


Side Bar