Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Bruksela, dnia 24 września 2010 r.

Zdrowie: Komisja rozpoczyna konsultację społeczną na temat przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych

Komisja rozpoczyna dziś konsultację społeczną na temat przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych (2001/37/WE). Komisja zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron, aby wyraziły opinię na temat możliwych opcji oraz przedstawiły swoje zdanie o różnych sposobach podnoszenia świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą używanie tytoniu, zwiększania motywacji do jego zaprzestania oraz zniechęcania do sięgania po pierwszego papierosa. Do możliwych sposobów należą: umieszczanie na opakowaniu większych, obustronnych graficznych ostrzeżeń zdrowotnych, jednolite opakowania i uregulowania dotyczące szkodliwych, uzależniających i przyciągających substancji w wyrobach tytoniowych. Konsultacja ta jest ważnym krokiem w stronę przyjęcia wniosku ustawodawczego przewidzianego na początek 2012 r.

Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Tytoń nie jest zwyczajnym produktem - wywołuje on bowiem uzależnienie, prowadzi do chorób i cierpień obywateli oraz pociąga za sobą możliwe do uniknięcia wydatki na ochronę zdrowia w państwach UE. Tymczasem aż 30% Europejczyków pali. Szczególnie martwi mnie fakt, że po papierosa sięga 35% młodych ludzi. Tak więc w przededniu Światowego Dnia Serca pragnę przypomnieć Europejczykom, że każdy rodzaj kontaktu z tytoniem - czy to palenie aktywne, bierne, czy żucie tytoniu – może zwiększyć ryzyko ataku serca i innych dolegliwości układu krążenia.”

Aktualne przepisy

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych pochodzi z 2001 r. Ustanowiono w niej maksymalne poziomy zawartości w papierosach substancji takich jak nikotyna, substancje smoliste i tlenek węgla. Zawarto w niej również wymóg umieszczania przez producentów ostrzeżeń zdrowotnych na wyrobach tytoniowych oraz zakazano używania wyrażeń takich jak „lekkie”, „łagodne” i „o niskiej zawartości substancji smolistych”.

Dlaczego potrzebny jest przegląd dyrektywy?

Celem Komisji jest ułatwienie funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów tytoniowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego.

Inicjatywa Komisji jest odpowiedzią na wnioski Parlamentu Europejskiego oraz na sprawozdanie Komisji w sprawie wykonania wspomnianej dyrektywy1, w którym wskazano możliwe obszary wymagające poprawy. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2007 r. w sprawie zielonej księgi pt.: „Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE” poproszono państwa członkowskie o zmmniejszenie o 50% odsetka palaczy wśród młodzieży do 2025 r. Surowsze przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych znacznie pomogłyby osiągnąć ten cel.

Komisja zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron o przesłanie do dnia 19 listopada 2010 r. komentarzy na temat niepokojących faktów wskazanych podczas konsultacji społecznej, m.in.:

  • odpowiednie ustawodawstwo znacznie się różni w zależności od danego państwa członkowskiego UE i nie stanowi satysfakcjonującej odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa związane z niektórymi wyrobami tytoniowymi i zawierającymi nikotynę, takimi jak e-papierosy;

  • ostrzeżenia graficzne są obecnie stosowane w czterech państwach członkowskich: w Belgii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i na Łotwie. Oznacza to, że poziom informacji o ryzyku związanym z paleniem, dostępnej dla konsumentów unijnych, nie jest jednakowy we wszystkich państwach członkowskich;

  • przepisy dotyczące legalności substancji potencjalnie szkodliwych, uzależniających i przyciągających, takich jak substancje smakowo-zapachowe, znacznie różnią się w zależności od państwa członkowskiego;

  • w chwili obecnej informacja na temat składników papierosów jest skomplikowana i trudna do porównania i analizy. Wynika to z różnorodności formatów i mechanizmów sprawozdawczości wśród państw członkowskich.

Podstawowe informacje

Używanie tytoniu jest pierwszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w Unii Europejskiej, powodując około 650 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.

Aby zmniejszyć spożycie wyrobów tytoniowych w UE i na całym świecie, Komisja prowadzi kompleksową politykę antynikotynową. W tym celu organizuje ona różnorodne działania i inicjatywy, m.in. w zakresie ustawodawstwa na rzecz ograniczania spożycia wyrobów tytoniowych i podnoszenia świadomości społecznej.

Dodatkowe informacje:

Konsultacja na temat przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Polityka w zakresie wyrobów tytoniowych w UE:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:PL:NOT


Side Bar