Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Brussel, 24 september 2010

Gezondheid: Commissie begint publieke raadpleging over herziening van de tabaksproductenrichtlijn

De Commissie start vandaag een publieke raadpleging over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn (2001/37/EG). De Commissie verzoekt alle betrokken partijen hun mening te geven over de verschillende opties en hun commentaar over mogelijke maatregelen om de bewustwording van de gevaren van tabaksgebruik te bevorderen, rokers beter te motiveren om ermee te stoppen, en jongeren ervan te weerhouden ermee te beginnen. Voorbeelden van eventueel te overwegen maatregelen zijn grotere grafische gezondheidswaarschuwingen op beide zijden van de verpakking, neutrale verpakkingen, en reglementering van schadelijke, verslavende en attractieve stoffen in tabaksproducten. Deze raadpleging is een belangrijke stap op weg naar het aannemen van een wetsvoorstel, dat gepland is voor begin 2012.

John Dalli, de EU-commissaris voor volksgezondheid, merkte op: "Tabak is niet zomaar een product: het is verslavend en veroorzaakt ziekten en leed bij onze burgers en vermijdbare uitgaven voor gezondheidszorg voor de Europese overheden. Toch rookt 30% van alle Europeanen nog steeds. Ik ben vooral bezorgd over de 35% Europese jongeren die roken." Hij besloot: "Aan de vooravond van de Wereldhartdag wil ik de Europeanen eraan herinneren dat alle blootstelling aan tabak – door roken, passief roken of kauwen – het risico van een hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen kan verhogen".

Wat zijn de geldende regels?

De Richtlijn tabaksproducten dateert van 2001 en bepaalt maximale gehaltes voor stoffen als nicotine, teer en koolmonoxide in sigaretten. De richtlijn verplicht verder producenten gezondheidswaarschuwingen aan te brengen op tabaksproducten en verbiedt uitdrukkingen als "light", "mild" of "low tar".

Waarom herziening?

Het doel van de Commissie is het functioneren van de interne markt in de sector tabaksproducten te verbeteren en tegelijkertijd voor een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te zorgen.

Het initiatief van de Commissie is een reactie op verzoeken van het Europees Parlement en op het verslag van de Commissie zelf over de tenuitvoerlegging van de richtlijn1, waarin op mogelijke verbeteringen op bepaalde terreinen werd gewezen. In een resolutie van het EP van 2007 betreffende het groenboek "Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau", werd de lidstaten verzocht het roken door jongeren tussen nu en 2025 met 50% te reduceren. Striktere regels betreffende tabaksproducten zouden een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van dit doel.

De Commissie nodigt alle betrokken partijen uit om voor 19 november 2010 hun opmerkingen in te dienen met betrekking tot de bij de publieke raadpleging geconstateerde problemen, onder andere:

  • De nationale wettelijke regelingen in de EU lopen sterk uiteen en houden niet voldoende rekening met veiligheids- en gezondheidsproblemen in verband met bepaalde tabaks- en nicotineproducten, zoals bijvoorbeeld elektronische sigaretten.

  • Grafische waarschuwingen worden momenteel in vier lidstaten gebruikt: België, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Letland. Dit betekent dat het niveau van de voorlichting van EU-consumenten over de gevaren van het roken per lidstaat aanzienlijk kan verschillen.

  • De regelgeving inzake het toestaan of verbieden van potentieel schadelijke, verslavende en attractieve stoffen, met inbegrip van smaakstoffen, loopt sterk uiteen per lidstaat.

  • Informatie over de ingrediënten in tabaksproducten is momenteel moeilijk te begrijpen, te vergelijken en te analyseren. Dit is te wijten aan de uiteenlopende presentatie van informatie en meldingsmechanismen in de verschillende lidstaten.

Achtergrond

Tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfgevallen in de Europese Unie. Jaarlijks sterven ongeveer 650.000 mensen voortijdig als gevolg van tabaksgebruik.

Om het tabaksgebruik in de gehele EU en ook daarbuiten terug te dringen voert de Commissie een breed opgezet antitabakbeleid. Een reeks van activiteiten en initiatieven, met inbegrip van wetgeving ter bestrijding van tabaksgebruik en bewustmakingsactiviteiten, draagt bij tot dit beleidsdoel.

Voor meer informatie:

De raadpleging over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Tabaksbeleid in de EU: http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NOT


Side Bar