Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Bryssel 24. syyskuuta 2010

Komissio käynnistää julkisen kuulemisen tupakkatuotedirektiivin tarkistamisesta

Komissio käynnistää tänään julkisen kuulemisen tupakkatuotedirektiivin (2001/37/EY) tarkistamisesta. Komissio pyytää kaikkia sidosryhmiä esittämään näkemyksiään eri vaihtoehdoista ja kommentoimaan mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa paremmin tiedostamaan tupakoinnin vaarat, lisätä lopettamismotivaatiota ja estää tupakoinnin aloittaminen. Harkittaviin toimenpidevaihtoehtoihin kuuluvat suuremmat kaksipuoleiset varoituskuvat savukepakkauksissa, huomaamattomat pakkaukset sekä tupakkatuotteissa olevien haitallisten, riippuvuutta aiheuttavien ja houkuttelevien aineiden sääntely. Tämä kuuleminen on merkittävä askel pyrittäessä saamaan vuoden 2012 alkuun suunniteltu säädösehdotus hyväksyttyä.

Tupakka on aivan omanlaisensa tuote: se aiheuttaa riippuvuutta sekä sairauksia ja kärsimystä kansalaisille ja vältettävissä olevia terveydenhuoltomenoja Euroopan valtioille. Silti 30 prosenttia eurooppalaisista tupakoi. Olen erityisen huolestunut siitä, että 35 prosenttia nuorista eurooppalaisista tupakoi. Haluan muistuttaa eurooppalaisia näin maailman sydänpäivän kynnyksellä, että kaikenlainen altistuminen tupakalle – tupakointi, ympäristön tupakansavu tai purutupakan käyttö – voivat lisätä sydänkohtauksen tai muiden sydän- ja verisuoniongelmien riskiä”, totesi EU:n terveyskomissaari John Dalli.

Mitkä ovat nykyiset säännöt?

Tupakkatuotedirektiivi on peräisin vuodelta 2001. Siinä säädetään enimmäismäärät savukkeisiin sisältyville aineille, kuten nikotiinille, tervalle ja hiilimonoksidille. Lisäksi siinä edellytetään, että valmistajat sisällyttävät tupakkatuotteisiin tekstimuodossa olevat terveysvaroitukset, ja kielletään sellaiset ilmaukset kuin ”kevyt”, ”mieto” ja ”vähätervainen”.

Miksi tarkistus?

Komissio aikoo helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa tupakkatuotealalla ja varmistaa samalla kansanterveyden suojelun korkean tason.

Komission aloite on seurausta Euroopan parlamentin pyynnöistä ja direktiivin1 täytäntöönpanoa käsittelevästä komission raportista, jossa tuotiin esiin mahdolliset parannusta kaipaavat osa-alueet. Vihreää kirjaa ”Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot” käsittelevässä Euroopan parlamentin vuonna 2007 antamassa päätöslauselmassa jäsenvaltioita pyydettiin vähentämään nuorten tupakointia 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Tupakkatuotteita koskevat tiukemmat säännöt auttaisivat merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Komissio pyytää kaikkia sidosryhmiä kommentoimaan 19. marraskuuta 2010 mennessä julkisessa kuulemisessa mainittuja ongelmia, mukaan luettuina seuraavat:

  • EU-maiden lainsäädäntö vaihtelee suuresti, eikä siinä oteta riittävästi huomioon tiettyihin tupakka- ja nikotiinituotteisiin, kuten sähköisiin savukkeisiin, liittyviä terveyttä ja turvallisuutta koskevia huolenaiheita.

  • Varoituskuvat ovat nykyisin käytössä neljässä jäsenvaltiossa eli Belgiassa, Romaniassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Latviassa. Näin ollen kuluttajat eri jäsenvaltioissa saattavat saada huomattavan eritasoista tietoa tupakoinnin vaaroista.

  • Mahdollisesti haitallisten, riippuvuutta aiheuttavien ja houkuttelevien aineiden – aromiaineet mukaan luettuina – sääntely, jolla nämä aineet joko sallitaan tai kielletään, vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen.

  • Tupakan ainesosia koskevia tietoja on tätä nykyä vaikea ymmärtää, vertailla ja analysoida. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltioissa on käytössä useita erilaisia esitystapoja ja raportointimekanismeja.

Taustaa

Tupakka on vältettävissä olevien kuolemantapausten suurin yksittäinen syy Euroopan unionissa ja aiheuttaa noin 650 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa.

Auttaakseen vähentämään tupakointia koko EU:ssa ja myös kansainvälisesti komissiolla on käytössä laaja tupakoinnin rajoittamiseen tähtäävä politiikka. Tähän päämäärään pyritään useilla erilaisilla toimilla ja aloitteilla, kuten tupakointia rajoittavalla lainsäädännöllä ja tiedotustoimilla.

Lisätietoja:

Tupakkatuotedirektiivin tarkistamista koskeva kuuleminen:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

EU:n politiikka tupakoinnin alalla:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

Ks. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:FI:NOT .


Side Bar