Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Brüssel, 24. september 2010

Tervishoid: komisjon käivitab avaliku arutelu tubakatoodete direktiivi läbivaatamise kohta

Täna käivitab komisjon avaliku arutelu tubakatoodete direktiivi (2001/37/EÜ) muutmise kohta. Komisjon kutsub kõiki sidusrühmi üles avaldama oma arvamust eri võimaluste kohta ja kommenteerima võimalikke meetmeid, millega tahetakse teadvustada tubaka kasutamisest tulenevaid ohte, suurendada motivatsiooni suitsetamisest loobumiseks ja suitsetamise alustamisest loobumiseks. Meetmed, mida võiks kaaluda, on näiteks suuremad kahepoolsed pilthoiatused sigaretipakkidel, lihtne väljapaistmatu pakend ning ohtlike, sõltuvust tekitavate ja suitsetamist meeldivaks tegevate ainete reguleerimine tubakatoodetes. Arutelu on oluline samm 2012. aasta alguseks kavandatava seadusandliku ettepaneku vastuvõtmise poole.

ELi terviseküsimuste volinik John Dalli märkis: „Tubakas ei ole lihtsalt tavaline toode: see tekitab sõltuvust, põhjustab inimestele haigusi ja kannatusi ning Euroopa riikide valitustele tervishoiukulusid, mida saaks vältida. Ning ikkagi suitsetab 30% eurooplastest. Mul on eelkõige mure 35% noore eurooplase pärast, kes on suitsetajad. Kokkuvõtteks: „ülemaailmse südamepäeva eelõhtul tahaksin tuletada eurooplastele meelde, et tubakasuitsuga kokkupuutumine – suitsetamine ja ka passiivne suitsetamine või tubaka närimine – võib suurendada südameinfarkti ja muude südame-veresoonkonna haiguste ohtu.”.

Millised eeskirjad kehtivad praegu?

Tubakatoodete direktiiv pärineb 2001. aastast. Selles on sätestatud selliste ainete nagu nikotiini, tõrva ja süsinikmonooksiidi piirnorm sigarettides. Sellega kohustatakse tootjaid kasutama sigaretipakkidel hoiatustekste ning keelatakse selliste väljendite nagu „lahja” „mahe” ja „vähese tõrvasisaldusega” kasutamine.

Miks on vaja läbivaatamist?

Komisjoni eesmärk on lihtsustada tubakatoodete valdkonnas siseturu toimimist, tagades samas inimeste tervise kaitse kõrgel tasemel.

Komisjoni algatus põhineb Euroopa Parlamendi taotlustel ja komisjoni aruandel direktiivi rakendamise kohta1, milles on juhitud tähelepanu kohadele, mida oleks võimalik parandada. Võttes arvesse Euroopa Parlamendi 2007. aasta resolutsiooni, mis käsitleb rohelist raamatut „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil”, paluti liikmesriikidel vähendada 2025. aastaks noorte seas suitsetamist 50% võrra. Selle sihini jõudmiseks oleks suur abi sellest, kui tubakatoodete suhtes kehtiks rangemad eeskirjad.

Komisjon kutsub sidusrühmi üles esitama oma märkused avaliku arutelu käigus kindlaks tehtud probleemide kohta 19. novembriks 2010.

  • Liikmesriikide õigusaktides on ELi piires suured erinevused ning nendes ei käsitleta piisavalt teatavate tubaka- ja nikotiinitoodetega, näiteks elektrooniliste sigarettidega seotud tervishoiu- ja ohutusküsimusi.

  • Pilthoiatusi kasutatakse praegu neljas liikmesriigis: Belgias, Rumeenias, Ühendkuningriigis ja Lätis. See tähendab, et ELi tarbijate teavitamine suitsetamisega seotud ohtude kohta võib liikmesriigiti märkimisväärselt erineda.

  • Õigussätted, mis lubavad või keelavad aineid, mis võivad olla ohtlikud, sõltuvust tekitavad ja suitsetamist meeldivaks tegevad, sealhulgas aroomiaineid, on liikmesriigiti väga erinevad.

  • Praegu on teavet tubaka koostisosade kohta väga raske mõista, võrrelda ja analüüsida. See on tingitud eri liikmesriikides kasutatavate vormide ja teavitamisviiside mitmekesisusest.

Taust

Tubakas on Euroopa Liidus ülekaalukalt suurim välditav surmapõhjus, mis põhjustab igal aastal umbes 650 000 enneaegset surma.

Et aidata vähendada tubakatoodete tarbimist kogu Euroopa Liidus, ajab komisjon ka rahvusvahelisel tasandil ulatuslikku tubakatoodete tarbimise piiramise poliitikat. Sellele aidatakse kaasa mitmesuguste meetmete ja algatustega, sealhulgas tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevate õigusaktide ja teadlikkuse suurendamise kampaaniatega.

Lisateave:

Tubakatoodete direktiivi läbivaatamise arutelu:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Tubakapoliitika ELis:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0952:EN:NOT


Side Bar