Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Υγεία: Η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού

Σήμερα η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού (2001/37/EΚ). Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις διάφορες επιλογές και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους κινδύνους της χρήσης καπνού, την αύξηση των κινήτρων για τη διακοπή του καπνίσματος και την αποθάρρυνση της έναρξης καπνίσματος. Παραδείγματα τέτοιων μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη είναι οι μεγαλύτερες, διπλής όψης, εικονογραφημένες προειδοποιήσεις για την υγεία στα πακέτα τσιγάρων, οι τυποποιημένες συσκευασίες και η νομοθετική ρύθμιση για τις επιβλαβείς, εθιστικές και ελκυστικές ουσίες στα προϊόντα καπνού. Η εν λόγω διαβούλευση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την έγκριση νομοθετικής πρότασης η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2012.

Ο αρμόδιος για θέματα υγείας επίτροπος κ. John Dalli δήλωσε: «Ο καπνός δεν είναι ένα προϊόν όπως όλα τα άλλα· είναι εθιστικός και κάνει τους πολίτες μας να νοσούν και να υποφέρουν, οδηγεί δε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε περιττές δαπάνες στον τομέα της υγείας. Παρ’ όλα αυτά, το 30% των Ευρωπαίων καπνίζουν. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το 35% των νέων Ευρωπαίων που καπνίζουν». Και κατέληξε: «Την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας για την Καρδιά, θέλω να υπενθυμίσω στους Ευρωπαίους ότι κάθε μορφή έκθεσης στον καπνό –ενεργητικό κάπνισμα, παθητικό κάπνισμα ή χρήση τσίχλας νικοτίνης– μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος ή άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων».

Ποιοι είναι οι ισχύοντες κανόνες;

Η οδηγία σχετικά με τα προϊόντα καπνού χρονολογείται από το 2001. Καθορίζει τα ανώτατα όρια ουσιών όπως η νικοτίνη, η πίσσα και το μονοξείδιο του άνθρακα στα τσιγάρα. Επίσης, απαιτεί από τους κατασκευαστές να θέτουν προειδοποιήσεις για την υγεία υπό μορφή κειμένου στα προϊόντα καπνού και απαγορεύει τους όρους όπως «ελαφρύ», «ήπιο» ή «χαμηλή περιεκτικότητα σε πίσσα».

Γιατί πρέπει να γίνει αναθεώρηση;

Η Ευρώπη έχει ως στόχο να διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων καπνού, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποτελεί απάντηση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας1, η οποία προσδιόρισε δυνητικούς τομείς για βελτίωση. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2007 σχετικά με την πράσινη βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να επιτύχουν μείωση του καπνίσματος στους νέους κατά 50% έως το 2025. Η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τα προϊόντα καπνού θα συνέβαλλε σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, έως τις 19 Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στη δημόσια διαβούλευση, όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Η νομοθεσία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανησυχίες ως προς την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με ορισμένα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

  • Οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται ήδη σε τέσσερα κράτη μέλη: Βέλγιο, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λετονία. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών της ΕΕ όσον αφορά τους κινδύνους του καπνίσματος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

  • Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τις δυνητικά επιβλαβείς, εθιστικές και ελκυστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

  • Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του καπνού είναι σήμερα δύσκολο να κατανοηθούν, να συγκριθούν και να αναλυθούν. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ποικιλίας μορφοτύπων και μηχανισμών διατύπωσης των πληροφοριών στα διάφορα κράτη μέλη.

Ιστορικό

Ο καπνός είναι η κυριότερη αιτία αποτρέψιμων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευθύνεται για 650.000 περίπου πρόωρους θανάτους ετησίως.

Η Επιτροπή, για να βοηθήσει να μειωθεί η κατανάλωση καπνού σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά και διεθνώς, εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική ελέγχου του καπνού. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας για τον έλεγχο του καπνού και των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, συμβάλλουν σ’ αυτό τον σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού: http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Πολιτική σχετικά με τον καπνό στην ΕΕ:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NOT


Side Bar