Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Bruxelles, den 24. september 2010

Sundhed: Kommissionen iværksætter offentlig høring om revision af tobaksvaredirektivet

Kommissionen iværksætter i dag en offentlig høring om revision af tobaksvaredirektivet (2001/37/EF). Kommissionen opfordrer alle berørte parter til at komme med input om de forskellige valgmuligheder og til at fremsætte forslag til mulige foranstaltninger til forbedring af kendskabet til farerne ved tobaksforbrug og af motivationen til at stoppe samt til forhindring af, at borgerne begynder at ryge. Sådanne foranstaltninger kunne f.eks. omfatte større sundhedsadvarsler med billedillustrationer på begge sider af cigaretpakkerne, neutrale pakninger og regulering af skadelige, vanedannende og stimulerende stoffer i tobaksvarer. Denne høring er et vigtigt skridt i retning af vedtagelse af et lovforslag, som efter planen skal fremsættes primo 2012.

EU's sundhedskommissær, John Dalli, sagde: "Tobak er ikke en vare som alle andre varer: Tobak er vanedannende og medfører sygdom og lidelser for vores borgere og unødvendige udgifter til sundhedsvæsenet for landene i Europa. Og alligevel ryger 30 % af europæerne. Jeg er særlig bekymret over, at 35 % af de unge europæere ryger." Han sluttede således: "Her umiddelbart før Verdens hjertedag vil jeg minde europæerne om, at al eksponering for tobak – rygning, passiv rygning og tyggetobak – kan øge risikoen for hjerteslag eller andre hjerte-kar-sygdomme".

Hvilke regler gælder på nuværende tidspunkt?

Direktivet om tobaksvarer er fra 2001. Det fastsætter grænser for cigaretters maksimale indhold af stoffer som f.eks. nikotin, tjære og kulilte. Det kræver også, at producenterne forsyner tobaksvarer med tekster med sundhedsadvarsler, og forbyder udsagn som "light", "mild" eller "lavt tjæreindhold".

Hvorfor er der behov for en revision?

Kommissionen ønsker at øge det indre markeds effektivitet inden for tobaksvaresektoren, samtidig med at et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden sikres.

Kommissionens initiativ er en reaktion på Europa-Parlamentets opfordringer og Kommissionens rapport om gennemførelse af direktivet1, hvori der peges på en række områder, hvor der kan ske forbedringer. I Europa-Parlamentets beslutning om grønbogen "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan" opfordres medlemsstaterne til at mindske rygning blandt unge med 50 % senest i 2025. Strengere regler om tobaksvarer kunne yde et væsentligt bidrag til opfyldelse af dette mål.

Kommissionen opfordrer alle berørte parter til – inden den 19. november 2010 - at fremsætte bemærkninger til de problemer, der påpeges i forbindelse med den offentlige høring, herunder:

  • Der er store forskelle mellem EU-landenes love på området, og sundheds- og sikkerhedsaspekterne i forbindelse med visse tobaks- og nikotinvarer som f.eks. elektroniske cigaretter behandles ikke i tilstrækkeligt omfang.

  • På nuværende tidspunkt anvendes der sundhedsadvarsler med billedillustrationer i fire EU-lande: Belgien, Rumænien, Det Forenede Kongerige og Letland. Dette betyder, at oplysningsniveauet for forbrugerne i EU, hvad angår farerne ved rygning, kan variere betragteligt mellem EU-landene.

  • Der er store forskelle på EU-landenes love om tilladelse af eller forbud mod potentielt skadelige, vanedannende og stimulerende stoffer, herunder smagsstoffer.

  • Oplysningerne om ingredienser i tobak er på nuværende tidspunkt svære at forstå, sammenligne og analysere. Dette skyldes de mange forskellige ordninger og rapporteringsmekanismer i de forskellige EU-lande.

Baggrund

I EU er tobak den største medvirkende faktor til dødsfald, der kunne have været undgået, idet tobak tegner sig for ca. 650 000 for tidlige dødsfald hvert år.

For at nedsætte tobaksforbruget i hele EU og også på internationalt plan fører Kommissionen en omfattende politik til bekæmpelse af tobaksrygning. En lang række aktiviteter og initiativer, herunder lovgivning om bekæmpelse af tobaksrygning og bevidstgørelsesaktiviteter, bidrager til dette.

Yderligere oplysninger:

Høringen om revision af tobaksvaredirektivet:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Tobakspolitik i EU: http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NOT .


Side Bar