Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

V Bruselu dne 24. září 2010

Zdraví: Komise zahajuje veřejnou konzultaci týkající se revize směrnice o tabákových výrobcích

Komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci týkající se revize směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/ES). Vyzývá všechny účastníky, aby k jednotlivým variantám poskytli své stanovisko a aby vyjádřili připomínky ohledně možných kroků, jak zlepšit povědomí o nebezpečí plynoucím z užívání tabáku, zvýšit motivaci přestat kouřit a odradit lidi od toho, aby s kouřením začínali. Mezi příklady těchto opatření, které je možno zvážit, patří větší obrázkové zdravotní varování z obou stran balení cigaret, nevýrazné balení cigaret a regulace škodlivých, přídatných a atraktivních látek v tabákových výrobcích. Tato konzultace je významným krokem k přijetí legislativního návrhu plánovaného na počátek roku 2012.

Komisař EU pro zdraví John Dalli uvedl: „Tabák není výrobek jako každý jiný. Je návykový a z toho plyne závislost a utrpení pro naše občany a výdaje na zdravotní péči, jimž lze předejít, pro evropské vlády. Přesto však 30 % občanů EU kouří. Mě osobně zvláště znepokojuje skutečnost, že kouří 35 % mladých Evropanů.“ Na závěr řekl: „V předvečer Světového dne srdce bych chtěl Evropanům připomenout, že expozice tabáku – tedy formou kouření, nepřímého kouření nebo žvýkání – může zvýšit riziko srdečního selhání nebo jiných kardiovaskulárních potíží.“

Jaká jsou současná pravidla?

Směrnice o tabákových výrobcích pochází z roku 2001. Stanoví maximální limity např. nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého v cigaretách. Ukládá dále výrobcům povinnost používat textová zdravotní varování na balíčcích cigaret a zakazuje používat výrazy jako „lehké“ (light), „jemné“ (mild) či „s nízkým obsahem dehtu“ (low tar).

Proč dochází k přezkumu?

Cílem Komise je usnadnit fungování vnitřního trhu pro odvětví tabákových výrobků a zároveň zajistit vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví.

Iniciativa Komise je odpovědí na požadavky Evropského parlamentu a také na zprávu Evropské komise o provádění uvedené směrnice1, která zjistila prostor pro možné zlepšení. V usnesení Evropského parlamentu z roku 2007, které se týkalo zelené knihy nazvané „Směrem k Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“, byly členské státy vyzvány, aby do roku 2025 omezily kouření u mladých lidí o 50 %. K dosažení tohoto cíle měla významně přispět přísnější pravidla pro tabákové výrobky.

Komise vyzývá všechny účastníky, aby do 19. listopadu 2010 předložili své připomínky k problémům zjištěným v rámci veřejné konzultace, včetně následujících bodů:

  • Legislativa jednotlivých členských států v EU se výrazně liší a neřeší dostatečně zdravotní a bezpečností otázky týkající se některý tabákových a nikotinových výrobků, jako jsou elektronické cigarety.

  • Obrázkové varování se v současné době používá ve čtyřech členských státech: v Belgii, Rumunsku, Spojeném království a v Lotyšsku. To znamená, že úroveň informovanosti o nebezpečí spojeném s kouřením se mezi členskými státy výrazně liší.

  • Předpisy umožňující nebo zakazující potenciálně škodlivé přídatné a atraktivní látky, včetně příchutí, se rovněž mezi členskými státy značně liší.

  • Informace o přísadách používaných v tabákových výrobcích jsou v současné době obtížně srozumitelné, srovnatelné a analyzovatelné. Je tomu tak v důsledku rozmanitosti formátů a mechanismů oznamování v různých členských státech.

Východisko

Tabák je v Evropské unii nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo předejít, a každoročně si předčasně vyžádá 650 000 životů.

V zájmu snížení spotřeby tabáku v celé EU i na mezinárodní úrovni sleduje Komise komplexní politiku boje proti kouření. K tomuto cíli přispívá celá škála činností a iniciativ, právních předpisů v oblasti kontroly tabáku a aktivit na zlepšování povědomí.

Další informace:

Konzultace týkající se revize směrnice o tabákových výrobcích:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Politika v oblasti tabáku v EU:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:CS:NOT


Side Bar