Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1171

Брюксел, 24 септември 2010 г.

Здравеопазване: Комисията обявява началото на обществено допитване във връзка с преразглеждането на директивата за тютюневите изделия

Днес Комисията обявява началото на обществено допитване във връзка с преразглеждането на директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО). Комисията кани всички заинтересовани страни да направят своите бележки по различните варианти и да коментират мерките, които могат да бъдат предприети за повишаване на осведомеността за рисковете, които крие тютюнопушенето, за засилване мотивацията за отказ от цигарите и за недопускане попадането в тютюневия капан. Примери за такива мерки, които могат да се предвидят, са по-големи, поставени и от двете страни на цигарените пакети, онагледени с картинни изображения предупредителни надписи за рисковете за здравето, обикновени (без особени шарки) опаковки и регламентиране на вредните, причиняващите пристрастяване и привлекателните за потребителите вещества в състава на тютюневите изделия. Това допитване е важна стъпка в посока към приемането на законодателно предложение, предвидено за началото на 2012 г.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Джон Дали заяви: „Тютюнът е продукт, който не прилича на никой друг: той води до пристрастяване и причинява болести и страдания на нашите граждани, като същевременно изисква от европейските правителства да изразходват средства за здравно обслужване, до което би могло да не се стига. И въпреки това, 30 % от европейците са активни пушачи. Аз съм особено силно обезпокоен от съществения дял — 35 % — на младите европейски граждани, които пушат. В заключение той заяви: „В навечерието на Световния ден на сърцето искам да припомня на европейските граждани, че всички форми на експозиция на тютюн — тютюнопушене, пасивно пушене или дъвчене на тютюн — могат да повишат риска от сърдечен инфаркт или други сърдечносъдови проблеми“.

Какви са сега действащите правила?

Директивата за тютюневите изделия е от 2001 г. Тя предвижда максимално допустимото съдържание в цигарите на вещества, като никотин, катрани и въглероден оксид. Тя изисква също така от производителите да поставят върху тютюневите изделия предупредителни надписи за рисковете за здравето и забранява използването на определения като „леки“ („light“), „меки“ („mild“) или „с ниско съдържание на катран“ („low tar“).

Защо се налага те да бъдат преразгледани?

Комисията си поставя за задача да улесни функционирането на вътрешния пазар в сектора на тютюневите изделия, като едновременно с това да осигури високо ниво на закрила на общественото здраве.

Инициативата на Комисията идва в отговор на постъпили запитвания от страна на Европейския парламент, както и на препоръките, съдържащи се в доклада на Комисията във връзка с прилагането на директивата1, в които са идентифицирани възможните области за подобрение. В Резолюцията на Европейския парламент от 2007 г. относно Зелената книга „Към една Европа без тютюнев дим: варианти на политика на равнището на ЕС“ от държавите-членки бе поискано до 2025 г. да намалят с 50 % броя на пушещите млади хора. Едни по-строги правила по отношение на тютюневите изделия биха допринесли съществено за постигането на тази цел.

Комисията кани всички заинтересовани лица да направят до 19 ноември 2010 г. своя коментар по проблемите, идентифицирани по време на общественото допитване, в т.ч.:

  • твърде разнородното законодателство в държавите – членки на ЕС, което не отделя достатъчно внимание на въпросите на здравето и безопасността, свързани с определени тютюневи и никотинови изделия, като например електронните цигари;

  • предупредителните надписи с картинни изображения, понастоящем използвани в четири държави-членки: Белгия, Румъния, Обединеното кралство и Латвия. Това означава, че нивото на информираност на потребителите в ЕС за опасностите, които крие тютюнопушенето, може да варира значително в различните държави-членки.

  • вариращите в широк диапазон в различните държави-членки нормативни разпоредби, с които се разрешават или забраняват потенциално вредни, причиняващи пристрастеност и привлекателни вещества, включително аромати;

  • трудно разбираемата, съпоставима и анализируема на този етап информация за съставките в тютюневите изделия. Това се дължи на разнообразните форми и механизми на отчетност в различните държави-членки.

Кратка предистория

Тютюнът е единственият по рода си най-масов причинител на смърт, която може да бъде избегната, в Европейския съюз, наброяващ около 650 000 случая на преждевременна смърт годишно.

За да спомогне за намаляването на потреблението на тютюневи изделия в рамките на ЕС, а също и в международен план, Комисията провежда цялостна политика за контрол на тютюна. За тази цел допринасят широк спектър от дейности и инициативи, включително законодателството за контрол на тютюна и дейности за повишаване на осведомеността.

За повече информация:

Относно допитването във връзка с преразглеждането на директивата за тютюневите изделия, посетете уебсайта:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Относно политиката по отношение на тютюна в ЕС, посетете уебсайта:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

MEMO/10/220

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:NOT


Side Bar