Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/10/1170

Brussel, 24 september 2010

Een innovatieve farmaceutische industrie die beantwoordt aan de behoeften van de samenleving

Ter gelegenheid van de interministeriële conferentie van het Belgische voorzitterschap "Farmaceutische innovatie en solidariteit", die vandaag gehouden is, heeft vice-voorzitter Antonio Tajani aangekondigd dat de Commissie een proces van overleg en reflectie zal starten met betrekking tot verantwoordelijk ondernemerschap in de farmaceutische industrie. Dit proces zal drie platforms omvatten: 1) ethiek en transparantie; 2) toegang tot geneesmiddelen in Afrika; 3) toegang tot geneesmiddelen in Europa. De grote uitdagingen van de toegang tot geneesmiddelen in Europa en in Afrika zullen met name benaderd worden vanuit het oogpunt van prijzen en vergoedingen. Er zijn veel mogelijkheden voor gezamenlijke innovatieve acties met betrekking tot deze kwesties. Verder zullen de ethiek en de transparantie van de sector voor de eerste maal op Europees niveau aan de orde worden gesteld.

Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor industrie en ondernemerschap, verklaarde: "Ik hecht bijzonder veel belang aan de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen. In de farmaceutische industrie is dat aspect des te belangrijker omdat die ondernemingen een rechtstreekse en belangrijke invloed hebben op het welzijn van de hele bevolking. Anderzijds zijn ook die ondernemingen natuurlijk onderworpen aan de wetten van de markt. Ik meen dat het tijd is om ons op Europees niveau te bezinnen op deze sector en op de vraag hoe commerciële overwegingen en de behoeften van de samenleving in evenwicht gebracht kunnen worden."

Gezien de belangrijke bijdrage die de farmaceutische industrie kan leveren aan het welzijn van de burgers dient gecontroleerd te worden of de strategieën van deze ondernemingen aansluiten op de maatschappelijke behoeften en of alle partijen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Het doel van het proces zal zijn een dynamiek tot stand te brengen tussen de nationale autoriteiten, de industrie en andere betrokken partijen in de publieke sector en de maatschappelijke organisaties.

De farmaceutische industrie daagt ook in aanzienlijke mate bij tot de economische groei en de werkgelegenheid in Europa. De Europese Unie telt meer dan 4 500 ondernemingen op dit terrein, met meer dan 600 000 werknemers en een productie van geneesmiddelen ter waarde van ongeveer 190 miljard euro.

Het proces zal drie aparte platforms omvatten: 1) ethiek en transparantie; 2) toegang tot geneesmiddelen in Afrika; 3) toegang tot geneesmiddelen in Europa.

  • Het platform over ethiek en transparantie zal tot doel hebben informatie uit te wisselen en te komen tot een gemeenschappelijke noemer wat goede praktijken betreft.

  • Het platform betreffende de toegang tot geneesmiddelen in Afrika zal ruimte bieden voor bezinning op de bijdrage die Europese ondernemingen kunnen leveren, hun toegevoegde waarde en de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Bij dit platform zal natuurlijk gewaakt worden voor overlapping met door andere diensten van de Commissie of internationale organisaties verrichte werkzaamheden.

  • Het platform betreffende de toegang tot geneesmiddelen in Europa zal gewijd zijn aan het intensiveren van de samenwerking tussen de lidstaten en de stakeholders, teneinde wegen te vinden – anders dan door wetgeving – om te waarborgen dat geneesmiddelen, nadat zij officieel zijn toegelaten, voor iedereen en tijdig beschikbaar zijn. Dit platform zal een aantal concrete en vernieuwende initiatieven bijeenbrengen die met name de toegang tot innovatieve behandelingen, zodra die zijn goedgekeurd, kunnen vergemakkelijken, of kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een verantwoordelijkheidsbewuste context voor de toegang tot geneesmiddelen. Ten aanzien van de kwestie van de prijzen en de vergoeding van geneesmiddelen zal het subsidiariteitsbeginsel volledig in acht worden genomen.

Meer informatie: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/index_en.htm


Side Bar