Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1168

Брюксел, 24 септември 2010 г.

Комисията подкрепя цифровизацията на европейските кина

Днес Европейската комисия обяви нова стратегия, с която цели да подпомогне прехода на европейските кина към цифрови технологии и да насърчи по-голям брой кина да прожектират европейски филми, като по този начин осигури по-голям избор на любителите на киното. Разходите за цифрово оборудване са непосилни за голяма част от малките киносалони и в своята стратегия Комисията посочва възможностите за предоставяне на финансова подкрепа, в това число на държавни помощи, и на подкрепа в рамките на Европейския фонд за регионално развитие и на програма МЕДИА на ЕС, която подпомага филмовата индустрия. Едно от предимствата на преминаването към цифрови технологии е повишаването на възможностите за конвертиране на филми, създадени в ранните години на кинематографията, и за съхраняването им за бъдещите поколения.

Андрула Василиу — комисар, отговарящ за образованието и културата, заяви: „Цифровата революция преобрази начините, които филмовата индустрия използва за производство, разпространение и прожектиране на филми. Тези промени разкриват големи възможности за европейските кина. Цифровата технология позволява да се намалят разходите за разпространение и евентуално да се повишат броят и многообразието на прожектираните по света европейски филми. Надявам се, че скоро ще станем свидетели на ползите от цифровата технология във всички европейски киносалони, в това число в залите, прожектиращи независимо и арт кино, които са характерни за единствената по рода си европейска мрежа от кина“.

Преходът към цифрови технологии в Европа е затруднен поради високата стойност на конвертирането и разнородните потребности на кината. За закупуването на нова цифрова прожекционна техника и цифров сървър са необходими около 75 000 EUR, което е огромна инвестиция за лицата, стопанисващи малки киносалони.

От 2007 г. насам чрез програма МЕДИА Комисията предостави подкрепа в размер на 25 милиона евро за инициативи в областта на цифровото кино и други иновационни проекти. Тя планира в края на 2010 г. да задейства нова схема, по която ще предостави допълнителни 4 милиона евро за цифровизация, като средствата ще бъдат насочени към кината, показващи предимно европейски филми.

Арт кината в полския регион Малополша, в Северния регион, Централния регион и в региона Алентежу в Португалия, както и в германската провинция Долна Саксония получиха средства от Европейския фонд за регионално развитие, за да осъществят прехода от целулоидната лента към цифровите технологии. Някои френски региони също възнамеряват да използват средства по ЕФРР за тази цел.

В своята стратегия Комисията не само се стреми да даде отговор на въпросите, свързани с финансирането, но също така:

  • да оползотвори възможностите, предоставяни от стандартизацията;

  • да осъществи цифровия преход във възможно най-кратки срокове, за да се избегнат разходите за едновременно производство на целулоидна и цифрова версия на филмите и за двойна система на разпространение/показ;

  • да съхрани и повиши разнообразието от европейски филми в програмите на цифровизираните киносалони;

  • да инвестира в изследователската дейност, оборудването и професионалното обучение, за да насърчи съхраняването на филмовото наследство.

История на досието

Кинопрожекциите са по-посещавани от всякога в Европейския съюз: за това свидетелства увеличеният брой на продадените билети, достигнал 981 милиона през 2009 г., в сравнение с 925 милиона през 2008 г. (източник: Европейската аудио-визуална обсерватория).

Общият размер на приходите от кинопрожекциите в Европа през 2009 г. е 6,3 милиарда евро, което представлява 12-процентно увеличение спрямо 2008 г. Пазарният дял на европейската индустрия в общия размер на тези приходи е 27 %.

Въпреки че броят на филмите, произведени и разпространявани в ЕС, далеч превишава броя на произведените извън ЕС филми, това не намира непременно израз в разпределението на пазарните дялове. Така например през 2008 г. на екраните в ЕС са пуснати 167 филма, произведени в САЩ, докато броят на разпространяваните филми, произведени в 27-те държави членки на ЕС, е бил 726. Благодарение обаче на по-големите финансови възможности на американските разпространители пазарният дял на американските филми на територията на целия ЕС е бил около 65 % (източник: Европейската аудио-визуална обсерватория).

Налице е тенденция европейски филми да присъстват в по-голяма степен в програмите на арт кината в сравнение с програмите на големите вериги от кина. Много от тези некомерсиални киносалони са част от мрежата „Europa cinemas“, подкрепяна по програма МЕДИА от 1995 г. насам. В мрежата участват 770 кина с 1945 екрана, разположени в 443 града в 27-те държави членки на ЕС и в държавите от Европейското икономическо пространство.

В периода 2007—2013 г. по програма МЕДИА европейската филмова индустрия ще получи подкрепа в размер на 755 милиона евро. Това финансиране дава тласък на разпространението и промотирането на европейските филми и засилва конкурентоспособността на сектора.

Новият Фонд за гарантиране на продукцията по програма МЕДИА ще предостави 8 милиона евро в периода 2010—2013 г. под формата на гаранции по заеми, за да подкрепи европейските филмови компании и да улесни достъпа им до финансиране; той би могъл да бъде един от бъдещите инструменти за ускоряване на цифровизацията.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm


Side Bar