Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Bryssel den 23 september 2010

Arbetet med den inre marknaden – fler insatser krävs

EU-ländernas arbete med att införa reglerna om den inre marknaden i sin nationella lagstiftning fortlöper överlag väl. Enligt kommissionens senaste resultattavla har de senaste årens positiva utveckling dock stannat av något. I genomsnitt är det nu 0,9 procent av inremarknadsdirektiven som inte införlivats i den nationella lagstiftningen i tid, jämfört med 0,7 procent i mars 2010. Länderna klarar alltså fortfarande, men knappt, det enprocentsmål som stats- och regeringscheferna satte upp 2007. När det gäller tillämpningen av reglerna har antalet överträdelser minskat något under det senaste halvåret. Med tanke på hur viktig den fria rörligheten för personer är, gäller en del av resultattavlan särskilt reglerna om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer.

”Om vi vill skörda alla fördelar med den inre marknaden måste de EU-regler som ska få marknaden att fungera genomföras i alla medlemsländer – i rätt tid och på rätt sätt”, säger EU:s inremarknadskommissionär Michel Barnier. ”Dagens resultattavla visar att många länder gör ett bra jobb, medan andra måste göra mer. Resultattavlan är användbar eftersom den ger en tydlig och fullständig bild av läget, så att vi kan ta itu med de återstående problemen tillsammans med EU-länderna.”

Genomförande av inremarknadsdirektiven

  • Den genomsnittliga andelen direktiv som inte har införlivats i nationell lagstiftning i tid har ökat med 0,2 procentenheter till 0,9 procent.

  • Arton EU-länder har nått enprocentsmålet. Av dessa har åtta länder förbättrat sina resultat jämfört med för ett halvår sedan: Danmark, Malta, Slovakien, Finland, Slovenien, Belgien, Storbritannien och Irland.

  • Danmark och Malta delar förstaplatsen: de har bara tre direktiv kvar att genomföra.

  • Nio länder klarar inte enprocentsmålet: Österrike, Italien, Frankrike, Cypern, Tjeckien, Luxemburg, Polen, Portugal och Grekland. Alla utom Österrike och Italien har dessutom fått ännu fler försenade direktiv.

  • Den genomsnittliga förseningen har blivit två månader kortare det senaste halvåret. I genomsnitt genomför EU-länderna nu direktiven sju månader för sent. I 21 länder har man lyckats minska sin genomsnittliga försening. Italien, Spanien och Slovakien har bättrat sig mest.

Överträdelser

  • Antalet överträdelser som gäller den inre marknaden har minskat med 2,1 procent jämfört med för sex månader sedan. Överträdelserna gäller fortfarande främst skatter, tullar och miljön.

  • Belgien är det land som det pågår flest överträdelseförfaranden mot, följt av Grekland.

Resultattavlan för den inre marknaden gäller bara inremarknadslagstiftningen. Nästa vecka kommer EU-kommissionens årliga utvärdering av det allmänna läget för all EU-lagstiftning när det gäller införlivande och överträdelser.

Tabell över genomförande och tillämpning av reglerna för den inre marknaden

Resultattavlan innehåller för första gången en tabell över hur EU-länderna genomför och tillämpar reglerna för den inre marknaden. Det räcker inte med att införliva direktiven i tid. Det viktigaste är att de både införlivas och tillämpas på rätt sätt (se bilagan).

Tabellen visar att Malta, Lettland och Slovenien har nått bäst resultat. Nästan alla länder har dock minst ett problemområde, t.ex. att många direktiv inte har införlivats korrekt. Det gäller även de EU-länder som är bra på att införliva direktiven i tid, vilket visar att reglerna både måste genomföras och tillämpas korrekt för att få ett konkret genomslag.

Särskilt fokus på erkännande av yrkeskvalifikationer

Undersökningar har visat att EU-invånarna inte förväntar sig några problem med att få sina yrkeskvalifikationer erkända när de vill arbeta i ett annat EU-land. Men verkligheten ser annorlunda ut. I 30 procent av de ärenden som rapporterats till kommissionen fick ansökningarna avslag i ett första skede, eller så måste de berörda göra ytterligare prov eller överklaga beslutet. Resultattavlan visar på stora variationer mellan länderna.

Införlivandet av direktivet om yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) i EU-länderna har varit en stor utmaning. Cirka 1 200 nationella genomförandeåtgärder har anmälts till kommissionen. Vissa länder har blivit försenade, framför allt Österrike, Luxemburg och Grekland.

Ländernas myndigheter använder ofta IMI, informationssystemet för den inre marknaden, för att samarbeta om erkännande av yrkeskvalifikationer. IMI är ett flerspråkigt system som förenklar myndigheternas informationsutbyte. Därmed går erkännandeförfarandena snabbare. Med hjälp av IMI kan myndigheterna t.ex. lättare kontrollera examensbevis. Länderna besvarade 71 procent av förfrågningarna inom två veckor.

Läs hela resultattavlan för den inre marknaden:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar