Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

V Bruseli 23. septembra 2010

V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu sa musia členské štáty viac snažiť

Podľa poslednej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, ktorú vypracovala Európska komisia, členské štáty síce naďalej dosahujú dobré výsledky v zavádzaní pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnych právnych predpisov, no pozitívny vývoj posledných rokov sa zastavil. V priemere len 0,9 % smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu, pre ktoré už uplynul termín na implementovanie, sa doteraz nezaviedlo do vnútroštátnych právnych predpisov, čo predstavuje nárast v porovnaní s 0,7 % z marca 2010. Znamená to, že členské štáty dodržiavajú len veľmi tesne cieľ, ktorý hlavy štátov a predsedovia vlád stanovili v roku 2007 na 1,0 %. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom mierne poklesol počet porušení právnych predpisov pri uplatňovaní legislatívy EÚ. Vzhľadom na dôležitosť, ktorá sa priznáva mobilite občanov v rámci vnútorného trhu, je jedna časť hodnotiacej tabuľky venovaná najmä efektívnemu uplatňovaniu pravidiel EÚ v oblasti vzájomného uznávania odborných kvalifikácií.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Ak chceme z vnútorného trhu vyťažiť maximum, je nevyhnutné, aby členské štáty načas a riadne implementovali európske pravidlá zamerané na dobré fungovanie vnútorného trhu. Z najnovšej hodnotiacej tabuľky vyplýva, že mnohým členským štátom sa to darí, niektoré krajiny však musia vyvinúť viac úsilia. Táto hodnotiaca tabuľka je užitočným nástrojom na získanie presného a úplného prehľadu, ako vyzerá skutočný stav v praxi tak, aby sme sa mohli spoločne s členskými štátmi venovať tým problémom, ktoré ešte treba vyriešiť.

Implementácia smerníc o vnútornom trhu

  • Priemerný deficit v transponovaní smerníc EÚ pre 27 členských štátov, ktorý zodpovedá percentuálnemu podielu smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu, ktoré neboli načas zavedené do vnútroštátneho práva, narástol o 0,2 % na úroveň 0,9 %.

  • Celkom 18 členských štátov dodržiava stanovený 1 %-ný cieľ, pričom v porovnaní s predchádzajúcim polrokom 8 z nich zlepšilo svoj deficit v transponovaní právnych predpisov alebo ho aspoň udržalo na rovnakej úrovni, konkrétne ide o Dánsko, Maltu, Slovensko, Fínsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Írsko.

  • Dánsko a Malta sa delia o prvú priečku krajín, ktoré sú v transponovaní najlepšie, pričom každej z nich zostáva zaviesť už len tri smernice.

  • 9 členských štátov prekročilo stanovený 1 %-ný limit, a to: Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Cyprus, Česká republika, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko a Grécko. Všetky ostatné členské štáty okrem Rakúska a Talianska zhoršili svoje existujúce omeškanie v transponovaní právnych predpisov.

  • V porovnaní s predchádzajúcim polrokom sa priemerný odklad transponovania právnych predpisov v rámci celej EÚ skrátil o dva mesiace. V súčasnosti treba na transponovanie v priemere ďalších sedem mesiacov po tom, čo pôvodne stanovená lehota na zavedenie smernice EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula. 21 členským štátom sa podarilo skrátiť priemernú dobu omeškania. Najvýraznejšie sa zlepšilo Španielsko, Taliansko a Slovensko.

Porušovanie predpisov

  • Celkový počet konaní súvisiacich s porušením právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu sa v porovnaní s predchádzajúcim polrokom znížil o 2,1 %. K najväčšiemu počtu porušení dochádza v oblastiach „Dane a colná únia“ a „životné prostredie“.

  • V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zmenil rebríček krajín s otvorenými konaniami o porušení právnych predpisov. Najviac sa ich v súčasnosti koná v Belgicku a hneď za ním nasleduje Grécko.

Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu sa zameriava na právne predpisy súvisiace s vnútorným trhom. Nemala by sa zamieňať s hodnotením všeobecného stavu transpozícií a konaní o porušení právnych predpisov týkajúcim sa celej európskej legislatívy, ktoré každoročne vykonáva Európska komisia, a ktoré by sa malo zverejniť nabudúci týždeň.

Prehľad presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu

Hodnotiaca tabuľka obsahuje po prvýkrát tabuľku, ktorá poskytuje prehľad toho, akú úroveň členské štáty dosiahli pri implementácii a uplatňovaní legislatívy v oblasti vnútorného trhu. Na to, aby boli pravidlá efektívne, nestačí transponovať ich načas do vnútroštátnych právnych predpisov. Je potrebné, aby sa zaviedli správne a aby sa riadne uplatňovali (pozri prílohu).

Z tabuľky vyplýva, že celkovo sú najúspešnejšie Malta, Lotyšsko a Slovinsko. Avšak v prevažnej väčšine členských štátov si minimálne jeden aspekt vyžaduje viac pozornosti, a to počet nesprávne transponovaných smerníc. Nie je bez zaujímavosti, že sa to týka aj členských štátov s pomerne dobrým deficitom v transponovaní, čo svedčí o tom, že na efektívne fungovanie pravidiel v praxi je nevyhnutné ich nielen dobre transponovať, ale aj dobre implementovať.

Osobitný dôraz na uznávanie odborných kvalifikácií

Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že občania neočakávajú problémy s uznaním odbornej kvalifikácie, ak idú pracovať do iného členského štátu. Je to však v rozpore s realitou. V 30 % prípadoch, o ktorých bola Komisia upovedomená, boli žiadosti občanov o uznanie kvalifikácie hneď spočiatku zamietnuté, alebo sa od občanov požadovalo, aby podstúpili doplňujúce skúšky, alebo museli podať odvolanie. Hodnotiaca tabuľka ukazuje medzi členskými štátmi značné rozdiely.

Keďže členské štáty oznámili Komisii približne 1200 vnútroštátnych vykonávacích opatrení smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (2005/36/ES), jej transpozícia bola pre ne náročná, a niektoré členské štáty, ako Rakúsko, Luxembursko a Grécko, sa dokonca oneskorili.

Z hodnotiacej tabuľky sa dá usúdiť, že informačný systém o vnútornom trhu (IMI) sa veľmi využíva pri administratívnej spolupráci súvisiacej so smernicou o odborných kvalifikáciách. Ide o mnohojazyčný elektronický nástroj, ktorý príslušným orgánom uľahčuje a urýchľuje vzájomnú výmenu informácií a súčasne tak zdokonaľuje postupy uznávania kvalifikácií. Príslušné orgány môžu IMI využívať napríklad na jednoduchšie overenie diplomov. V 71 % prípadov členské štáty odpovedali na žiadosť o informácie do dvoch týždňov.

Úplné znenie najnovšej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Príloha

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar