Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Bruksela, dnia 23 września 2010 r.

Poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego: państwa członkowskie muszą podejmować dalsze działania, by sfinalizować jego budowę

Według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego opracowanej przez Komisję Europejską państwa członkowskie nadal dobrze wywiązują się z obowiązku transponowania do prawa krajowego przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, jednak tendencja wzrostowa z ostatnich lat osłabła. Średnio 0,9% dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, dla których minął termin transpozycji, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, w porównaniu z 0,7% w marcu 2010 r. Oznacza to, że państwa członkowskie nadal osiągają uzgodniony w 2007 r. przez szefów państw i rządów poziom docelowy w wysokości 1%, choć z trudem. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów UE, liczba uchybień uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu ze stanem pół roku temu. W ramach podkreślenia wagi przywiązywanej do mobilności obywateli w ramach rynku wewnętrznego oddzielną część tabeli wyników rynku wewnętrznego poświęcono skuteczności stosowania przepisów UE w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał rynku wewnętrznego, europejskie przepisy poprawiające jego funkcjonowanie muszą być wdrażane w państwach członkowskich prawidłowo i z zachowaniem stosownych terminów. Z najnowszej tabeli wyników wynika, że choć wiele państw członkowskich dobrze wywiązuje się z tego zadania, to jednak niektóre muszą poczynić większe postępy. Tabela daje nam dokładny i pełny obraz sytuacji w terenie, dzięki czemu możemy skupić się na rozwiązywaniu tych kwestii, które powinny być rozstrzygnięte we współpracy z państwami członkowskimi.”

Wdrożenie dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego

  • Średni deficyt transpozycji w UE, czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo wdrożone do prawa krajowego w 27 państwach członkowskich, wzrósł o 0,2% i wynosi obecnie 0,9%.

  • Ogółem 18 państw członkowskich osiągnęło poziom docelowy w postaci 1%, z czego 8 państw poprawiło lub wyrównało swoje wyniki w zakresie deficytu transpozycji sprzed sześciu miesięcy: Dania, Malta, Słowacja, Finlandia, Słowenia, Belgia, Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia.

  • Dania i Malta osiągnęły ex aequo najlepszy wynik w zakresie transpozycji: zaledwie 3 dyrektywy oczekujące na transponowanie.

  • 9 państw członkowskich przekroczyło wynoszący 1% docelowy poziom transpozycji: Austria, Włochy, Francja, Cypr, Republika Czeska, Luksemburg, Polska, Portugalia i Grecja. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie, z wyjątkiem Austrii i Włoch, zwiększyły swoje dotychczasowe zaległości.

  • W porównaniu do sytuacji sprzed pół roku średni czas transpozycji w UE skrócił się o 2 miesiące. Obecnie państwa członkowskie potrzebują średnio 7 dodatkowych miesięcy na transpozycję unijnych dyrektyw po wygaśnięciu odpowiedniego terminu. 21 państw członkowskich skróciło średni czas transpozycji. Największe postępy w tym zakresie poczyniły Hiszpania, Włochy i Słowacja.

Uchybienia zobowiązaniom

  • Ogólna liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do rynku wewnętrznego spadła o 2,1% w porównaniu ze stanem pół roku temu. Największa liczba uchybień nadal dotyczy obszarów takich jak „podatki i unia celna” oraz „ochrona środowiska”.

  • W porównaniu z latami ubiegłymi zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o kraje, przeciw którym wszczęto najwięcej otwartych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom. Najwięcej takich postępowań przypada obecnie na Belgię, na drugim miejscu plasuje się Grecja.

Tabela wyników rynku wewnętrznego dotyczy wyłącznie przepisów związanych z rynkiem wewnętrznym. Nie należy mylić jej z przeprowadzaną corocznie przez Komisję Europejską oceną ogólnych postępów w transpozycji oraz postępowań w sprawie uchybień w zakresie całości unijnego prawodawstwa, której wyniki ogłoszone zostaną w przyszłym tygodniu.

Tabela wdrażania i stosowania przepisów w zakresie rynku wewnętrznego

Tabela wyników rynku wewnętrznego po raz pierwszy zawiera również część obrazującą to, jak państwa członkowskie wywiązują się z wdrażania i stosowania przepisów w zakresie rynku wewnętrznego. Sama terminowa transpozycja nie gwarantuje skuteczności przepisów. Ważne, by były one transponowane prawidłowo i odpowiednio stosowane (zob. załącznik).

Z tabeli tej wynika, że w perspektywie ogólnej najlepsze wyniki w tym obszarze osiągają Malta, Łotwa i Słowenia. Jednak w zdecydowanej większości państw członkowskich co najmniej jedna kwestia wymaga szczególnej uwagi, jak na przykład liczba dyrektyw nieprawidłowo transponowanych. Co ciekawe, odnosi się to również do państw członkowskich, które wykazują się stosunkowo dobrym deficytem transpozycji. Wynika z tego więc jasno, że skuteczność przepisów w praktyce zależy zarówno od właściwej transpozycji, jak i od prawidłowego wdrożenia.

W centrum uwagi: uznawanie kwalifikacji zawodowych

Z badań wynika, iż obywatele podejmujący pracę w innym państwie członkowskim nie spodziewają się trudności przy uznawaniu ich kwalifikacji zawodowych. Rzeczywistość jednak często koryguje te wyobrażenia. W 30% przypadków zgłoszonych Komisji wnioski obywateli o uznanie ich kwalifikacji zostały pierwotnie odrzucone. Osoby te zmuszone były przejść dodatkowe testy lub też oficjalnie odwoływać się od tej decyzji. Tabela wyników ilustruje duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Transpozycja dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE) była dla państw członkowskich sporym wyzwaniem, jako że Komisji notyfikowano około 1200 krajowych środków wykonawczych, a w niektórych państwach członkowskich transpozycja opóźniła się, zwłaszcza w Austrii, w Luksemburgu i w Grecji.

Z tabeli wynika również, że system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) jest powszechnie wykorzystywany w ramach współpracy administracyjnej odnoszącej się do dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. IMI to wielojęzyczny instrument elektroniczny, który ułatwia i przyspiesza wymianę informacji między organami administracyjnymi, optymalizując tym samym proces uznawania kwalifikacji. Za pomocą IMI organy administracyjne mogą na przykład łatwo kontrolować dyplomy. W przypadku 71% wszystkich zapytań państwa członkowskie udzieliły odpowiedzi w terminie do dwóch tygodni.

Pełna treść najnowszej „Tabeli wyników rynku wewnętrznego” znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Załącznik

Tabela wyników w dziedzinie rynku wewnętrznego 21:

Tabela wdrażania i stosowania przepisów w zakresie rynku wewnętrznego (dane szczegółowe)

Zestawiając najważniejsze wskaźniki tabeli wyników, takie jak deficyt transpozycji, liczba otwartych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz średni okres, w jakim państwo członkowskie usuwa uchybienie, tabela ta przedstawia bardziej szczegółowy obraz postępów państw członkowskich w zakresie wdrażania i stosowania przepisów rynku wewnętrznego.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar