Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Brussel, 23 september 2010

Verdere inspanning van de lidstaten nodig voor een goede werking van de interne markt

De resultaten van de lidstaten bij de omzetting van internemarktregels in nationale wetgeving zijn nog altijd heel behoorlijk, maar volgens het meest recente scorebord van de Europese Commissie is er een eind gekomen aan de positieve trend van de laatste jaren. Gemiddeld is 0,9% van de internemarktrichtlijnen waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, nog niet in nationaal recht omgezet (in maart 2010 was dit 0,7%). De lidstaten voldoen dus nog maar net aan de 1,0%-doelstelling die de staatshoofden en regeringsleiders in 2007 hebben vastgesteld. Wat de toepassing van het EU-recht betreft, is het aantal inbreuken licht gedaald in vergelijking met zes maanden geleden. Gezien het belang van de mobiliteit van burgers in de interne markt is een speciaal deel van het scorebord gewijd aan de toepassing van de EU-regels over de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties in de praktijk.

Michel Barnier, commissaris van Interne markt en diensten, zegt hierover: "Als wij optimaal van de interne markt willen profiteren, moeten de Europese regels voor een goede werking van die markt tijdig en correct door de lidstaten worden omgezet. Het huidige scorebord laat zien dat veel lidstaten weliswaar goed presteren, maar dat sommige toch meer vooruitgang moeten boeken. Het scorebord geeft een precies en volledig beeld van de situatie in de praktijk, zodat wij kunnen proberen de resterende problemen samen met de lidstaten op te lossen."

Omzetting van internemarktrichtlijnen

  • Het gemiddelde omzettingsdeficit van de 27 EU-lidstaten – d.w.z. het percentage internemarktrichtlijnen dat zij niet op tijd in nationaal recht hebben omgezet – is met 0,2% toegenomen en bedraagt nu 0,9%.

  • In totaal voldoen 18 lidstaten aan de 1%-doelstelling. Voor acht van hen – Denemarken, Malta, Slowakije, Finland, Slovenië, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland – is het omzettingsdeficit de laatste zes maanden gelijk gebleven of kleiner geworden.

  • Denemarken en Malta, met elk maar drie richtlijnen die nog moeten worden omgezet, delen de eerste plaats en doen het het best.

  • Negen lidstaten voldoen niet aan de 1%-doelstelling: Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Cyprus, Tsjechië, Luxemburg, Polen, Portugal en Griekenland. Behalve Oostenrijk en Italië hebben alle andere lidstaten nu een grotere omzettingsachterstand dan zes maanden geleden.

  • In vergelijking met zes maanden geleden is de gemiddelde vertraging bij de omzetting van richtlijnen in de EU met twee maanden afgenomen. Momenteel duurt het na het verstrijken van de omzettingstermijn gemiddeld nog zeven maanden voordat een richtlijn is omgezet. 21 lidstaten zetten de richtlijnen nu sneller om. De grootste verbetering was te zien in Spanje, Italië en Slowakije.

Inbreuken

  • Het totaal aantal inbreukprocedures met betrekking tot de interne markt ligt nu 2,1% onder het niveau van zes maanden geleden. De meeste inbreuken doen zich nog altijd voor in de sectoren "belasting en douane-unie" en "milieu".

  • In vergelijking met vorige jaren is de ranglijst voor lopende inbreukprocedures gewijzigd. Deze lijst wordt nu aangevoerd door België, met de meeste procedures, gevolgd door Griekenland.

Het scoreboard van de interne markt gaat over wetgeving op het gebied van de interne markt. Het mag niet worden verward met de evaluatie over de omzetting en inbreukprocedures voor alle EU-wetgeving die een keer per jaar door de Europese Commissie wordt opgesteld. Deze evaluatie verschijnt volgende week.

Handhavingstabel

Het scorebord bevat voor het eerst een handhavingstabel. Deze geeft een overzicht van de naleving van het internemarktrecht door de lidstaten bij de omzetting en toepassing. Een tijdige omzetting maakt regels nog niet doeltreffend. Zij moeten ook correct worden omgezet en naar behoren worden toegepast (zie bijlage).

Uit de tabel blijkt dat Malta, Letland en Slovenië op dit punt in het algemeen het beste presteren. In verreweg de meeste lidstaten is er echter ten minste een gebied dat meer aandacht verdient, bijvoorbeeld het aantal richtlijnen dat niet correct wordt omgezet. Interessant genoeg geldt dat ook voor lidstaten met een relatief klein omzettingsdeficit, wat aantoont dat zowel de omzetting als de toepassing goed moeten zijn voordat regels echt effect kunnen sorteren.

Speciaal thema: de erkenning van beroepskwalificaties

Uit enquêtes blijkt dat burgers geen problemen verwachten bij de erkenning van hun beroepskwalificaties, wanneer zij in een andere lidstaat willen gaan werken. Die verwachtingen komen echter niet met de werkelijkheid overeen. In 30% van de aan de Commissie gemelde gevallen kregen burgers die om erkenning van hun beroepskwalificaties vroegen aanvankelijk nul op het rekest of moesten zij extra tests afleggen of in beroep gaan. Het scorebord toont aan dat er in dit verband grote verschillen tussen de lidstaten zijn.

De omzetting van de richtlijn beroepskwalificaties (2005/36/EG) in het recht van de lidstaten is een hele opgave gebleken. Er zijn rond 1200 nationale omzettingsmaatregelen aan de Commissie gemeld, terwijl sommige lidstaten – met name Oostenrijk, Luxemburg en Griekenland – te laat waren met hun omzetting.

Het scorebord laat zien dat voor de administratieve samenwerking op het gebied van de richtlijn beroepskwalificaties op ruime schaal gebruik wordt gemaakt van het informatiesysteem voor de interne markt (IMI). Het IMI is een meertalige applicatie waarmee autoriteiten gemakkelijker en sneller informatie kunnen uitwisselen, zodat de erkenningsprocedure optimaal kan verlopen. Het IMI kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de controle van diploma's. Bij 71% van alle verzoeken om informatie heeft de lidstaat binnen twee weken geantwoord.

De volledige tekst van het meest recente scorebord van de interne markt is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar