Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 23 d.

Tinkamas vidaus rinkos veikimas. Valstybės narės turi stengtis, kad vidaus rinka taptų realybe

Valstybėms narėms vis dar neblogai sekasi vidaus rinkos taisykles perkelti į nacionalinę teisę, tačiau, remiantis naujausia Europos Komisijos vidaus rinkos rezultatų suvestine, pastaraisiais metais atsirado lėtėjimo tendencija. Šiuo metu į nacionalinę teisę vidaus rinkos direktyvų, kurių perkėlimo terminas pasibaigęs, neperkelta vidutiniškai 0,9 %, o 2010 m. kovą tokių buvo 0,7 %. Tai reiškia, kad valstybės narės vis dar atitinka tikslą neviršyti 1,0 %, kurį 2007 m. nustatė valstybių ir vyriausybių vadovai. Vertinant ES teisės taikymą, pažeidimų, palyginti su padėtimi prieš pusmetį, šiek tiek sumažėjo. Labai svarbu yra piliečių judumas vidaus rinkoje, todėl vienas rezultatų suvestinės skyrių skirtas veiksmingam ES taisyklių profesinės kvalifikacijos abipusio pripažinimo srityje taikymui.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Jei norime pasinaudoti visa vidaus rinkos teikiama nauda, labai svarbu, kad Europos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtų laiku ir tinkamai įgyvendintos valstybėse narėse. Šiandienos rezultatų suvestinės duomenys rodo, kad, nors daugeliui valstybių narių sekasi neblogai, kai kurioms reikia pasitempti. Rezultatų suvestinė pravarti, nes joje matyti tikslus ir išsamus padėties valstybėse narėse vaizdas, todėl galime kartu su valstybėmis narėmis spręsti likusias problemas.“

Vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimas

  • Vidutinis vidaus rinkos direktyvų, laiku neperkeltų į nacionalinę teisę, procentas 27 valstybėse narėse padidėjo 0,2 % ir dabar yra 0,9 %.

  • Iš viso tikslą neviršyti 1 % atitinka 18 valstybių narių – iš jų į nacionalinę teisę neperkeltų teisės aktų procentą, palyginti su buvusiuoju prieš pusmetį, pagerino arba jį pasiekė 8: Danija, Malta, Slovakija, Suomija, Slovėnija, Belgija, Jungtinė Karalystė ir Airija.

  • Danija ir Malta yra geriausiai teisės aktus perkeliančios valstybės – neperkeltos liko tik 3 direktyvos.

  • 9 valstybės narės nepasiekė 1 % neperkeltų direktyvų tikslo: Austrija, Italija, Prancūzija, Kipras, Čekija, Liuksemburgas, Lenkija, Portugalija ir Graikija. Išskyrus Austriją ir Italiją, visose likusiose valstybėse narėse neperkeltų teisės aktų padaugėjo.

  • Palyginti su padėtimi prieš pusmetį, ES vidutinis perkėlimo vėlavimas sutrumpėjo 2 mėnesiais. Šiuo metu ES direktyvos vidutiniškai perkeliamos po perkėlimo termino praėjus 7 mėnesiams. 21 valstybė narė sugebėjo sutrumpinti vidutinį perkėlimo vėlavimą. Didžiausią pažangą padarė Ispanija, Italija ir Slovakija.

Vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra skirta su vidaus rinka susijusiems teisės aktams. Jos nereikėtų painioti su kasmetiniu Europos Komisijos atliekamu bendru visų Europos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir pažeidimų tyrimo procedūrų vertinimu, kurio rezultatai bus paskelbti ateinančią savaitę.

Pažeidimai

  • Bendras su vidaus rinka susijusių pažeidimo tyrimo procedūrų skaičius, palyginti su buvusiuoju prieš pusmetį, sumažėjo 2,1 %. Daugiausia pažeidimų ir toliau padaroma mokesčių ir muitų sąjungos ir aplinkos srityse.

  • Palyginti su ankstesniais metais, pasikeitė valstybės narės, kurioms pradėta daugiausia pažeidimo tyrimo procedūrų. Šiandien daugiausia pažeidimo tyrimo procedūrų pradėta prieš Belgiją, po jos – Graikija.

Vidaus rinkos įgyvendinimo užtikrinimo lentelė

Rezultatų suvestinėje pirmą kartą pateikiama įgyvendinimo užtikrinimo lentelė. Joje apžvelgiama, kaip valstybės narės įgyvendina ir taiko vidaus rinkos teisę. Kad taisyklės būtų veiksmingos, neužtenka vien laiku perkelti į nacionalinę teisę. Svarbu, kad jos būtų perkeltos teisingai ir taikomos tinkamai (žr. priedą).

Iš lentelės duomenų matyti, kad apskritai iš visų valstybių narių geriausi rezultatai Maltos, Latvijos ir Slovėnijos. Tačiau daugelyje valstybių narių bent vienai sričiai būtina skirti didesnį dėmesį, pavyzdžiui, netinkamai perkeltų direktyvų skaičiui. Įdomu tai, kad tai taikytina ir valstybėms narėms, kurios laiku perkėlė teisės aktus. Tai dar kartą parodo, kad siekiant veiksmingo taisyklių taikymo, svarbu ne tik laiku, bet ir gerai perkelti teisės aktus.

Ypatingas dėmesys profesinės kvalifikacijos pripažinimui

Tyrimai rodo, kad piliečiai, vykdami dirbti į kitą valstybę narę, nesitiki patirti sunkumų dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Tačiau jų lūkesčiai ir realybė skiriasi. 30 % atvejų, apie kuriuos pranešta Komisijai, piliečių paraiškos pripažinti jų kvalifikaciją buvo iš pradžių atmestos arba jiems reikėjo laikyti papildomus egzaminus, arba teikti apeliacinius skundus. Rezultatų suvestinė rodo, kad valstybių narių rodikliai labai skiriasi.

Valstybėms narėms kilo sunkumų perkeliant Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvą (2005/36/EB) – Komisijai pranešta apie maždaug 1200 nacionalinių įgyvendinimo priemonių, o kai kurios valstybės narės, visų pirma, Austrija, Liuksemburgas ir Graikija, vėlavo ją perkelti.

Rezultatų suvestinė rodo, kad Vidaus rinkos informacinė sistema plačiai naudojama administraciniam bendradarbiavimui, susijusiam su Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyva. Vidaus rinkos informacinė sistema – daugiakalbė elektroninė priemonė, kuria palengvinamas ir paspartinamas institucijų keitimasis informacija, taip pat optimizuojamos pripažinimo procedūros. Šią sistemą institucijos gali naudoti, kad, pavyzdžiui, lengvai patikrintų diplomus. Į 71 % visų informacijos prašymų valstybės narės atsakė per dvi savaites.

Visą naujausią vidaus rinkos rezultatų suvestinę galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar