Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Bryssel 23. syyskuuta 2010

Jäsenmaiden tehtävä edelleen työtä sisämarkkinoiden toteuttamisen eteen

Vaikka EU-maat edistyvät edelleen hyvin sisämarkkinasääntöjen siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöään, viime vuosien positiivinen kehitys on pysähtynyt. Tämä käy ilmi Euroopan komission tuoreimmasta sisämarkkinakatsauksesta, nk. sisämarkkinoiden tulostaulusta. Keskimäärin 0,9 prosenttia sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on mennyt umpeen, on jäänyt siirtämättä EU-maiden lainsäädäntöön, kun vastaava luku maaliskuussa 2010 oli 0,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat saavuttavat edelleen – vaikkakin täpärästi – valtionpäämiesten vuonna 2007 asettaman 1 prosentin tavoitteen. EU-lainsäädännön rikkomustapausten määrä väheni hieman puolen vuoden aikana. Koska kansalaisten liikkuvuus on tärkeää sisämarkkinoilla, yksi tulostaulun osioista käsittelee ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskevien EU-sääntöjen soveltamista.

"Jotta kaikki sisämarkkinoiden edut saataisiin hyödynnettyä, jäsenmaiden on pantava sisämarkkinoiden tehokkaaseen toimimiseen tähtäävät EU-säännöt täytäntöön ajoissa ja asianmukaisesti,” totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier. ”Tämänpäiväinen tulostaulu osoittaa, että monet jäsenmaat edistyvät täytäntöönpanossa hyvin, mutta joidenkin on vielä nopeutettava vauhtiaan. Tulostaulu on hyödyllinen siksi, että se antaa tarkan kuvan tilanteesta jäsenmaissa, ja sen pohjalta voidaan ottaa käsittelyyn kysymyksiä, jotka on ratkaistava yhdessä jäsenmaiden kanssa.”

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

  • Keskimääräinen täytäntöönpanovaje koko EU:ssa – se osuus sisämarkkinadirektiiveistä, jota ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä – on 0,9 % (lisäystä 0,2 %).

  • Yhteensä 18 jäsenmaata on saavuttanut 1 % tavoitteen. Tilanne on parantunut tai pysynyt samana kahdeksassa maassa: Tanskassa, Maltassa, Slovakiassa, Suomessa, Sloveniassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa.

  • Paras tilanne on Tanskassa ja Maltassa, joissa ainoastaan kolme direktiiviä odottaa vielä siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön.

  • Yhden prosentin tavoite on saavuttamatta yhdeksällä maalla. Nämä ovat Itävalta, Italia, Ranska, Kypros, Tšekki, Luxemburg, Puola, Portugali ja Kreikka. Lainsäädäntöön siirtämättä olevien sääntöjen kokonaismäärä on lisääntynyt entisestään kaikissa jäsenmaissa Itävaltaa ja Italiaa lukuun ottamatta.

  • Puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna EU:n keskimääräinen täytäntöönpanoviive lyheni kahdella kuukaudella. Tällä hetkellä keskimääräinen viive määräajan umpeutumisen jälkeen on noin seitsemän kuukautta. Jäsenmaista 21 onnistui lyhentämään keskimääräistä viivettään. Eniten tilannettaan paransivat Espanja, Italia ja Slovakia.

Rikkomustapaukset

  • Sisämarkkinoihin liittyvien rikkomusmenettelyjen kokonaismäärä väheni 2,1 % puolen vuoden aikana. Eniten rikottiin edelleen verotukseen ja tulliliittoon sekä ympäristöalaan liittyviä sääntöjä.

  • Eniten rikkomustapauksia on käsittelyssä Belgialla, toisena listalla on Kreikka. Edellisvuosiin verrattuna tilanne on siis muuttunut.

Sisämarkkinoiden tulostaulu kohdistuu sisämarkkinoihin liittyvään lainsäädäntöön. Tulostaulua ei pitäisi sekoittaa Euroopan komission vuosittain laatimaan arviointiin, joka koskee koko EU-lainsäädännön saattamista osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä ja kaikkia EU-säännöksiin liittyviä rikkomismenettelyjä. Tämä arviointi on määrä julkaista ensi viikolla.

Sisämarkkinoiden täytäntöönpanotaulukko

Tulostaulussa on ensimmäistä kertaa mukana täytäntöönpanotaulukko, joka antaa yleiskuvan siitä, miten jäsenmaat panevat täytäntöön ja soveltavat sisämarkkinasääntöjä. Jotta säännöt olisivat vaikuttavia, ei riitä, että ne vain siirretään kansalliseen lainsäädäntöön ajoissa. Olennaista on se, että säännöt siirretään oikein ja niitä sovelletaan asianmukaisesti (ks. liite).

Taulukosta käy ilmi, että parhaiten pärjäävät Malta, Latvia ja Slovenia. Lähes kaikissa jäsenmaissa on kuitenkin ainakin yksi ala, jolla tarvitaan lisätoimia. Tämä koskee esimerkiksi sellaisten direktiivien määrää, joita ei ole siirretty kansalliseen lainsäädäntöön oikealla tavalla. Mielenkiintoinen seikka on se, että ongelma koskee myös niitä jäsenmaita, jotka ovat edistyneet suhteellisen hyvin EU-sääntöjen siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä tuo esiin sen, että lainsäädäntöön siirtämisen lisäksi maiden on huolehdittava hyvin myös sääntöjen soveltamisesta, jotta säännöillä olisi todellista vaikutusta.

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Selvitysten mukaan kansalaiset eivät odota ongelmia ammattipätevyyksiensä tunnustamisessa, kun he menevät työskentelemään toiseen EU-maahan. Todellisuus ei kuitenkaan vastaa odotuksia. Komissiolle ilmoitetuista tapauksista 30 prosentissa pätevyyden tunnustamista koskevat hakemukset hylättiin, hakijoita vaadittiin osallistumaan ylimääräisiin testeihin tai heidän täytyi vaatia pätevyytensä tunnustamista valitusmenettelyjen kautta. Tulostaulu osoittaa, että jäsenmaiden välillä on huomattavia eroja.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin (2005/36/EY) täytäntöönpano on ollut haasteellista jäsenmaissa, sillä komissiolle on ilmoitettu noin 1 200 kansallisesta täytäntöönpanotoimenpiteestä ja jotkin maat – etenkin Itävalta, Luxemburg ja Kreikka – ovat olleet täytäntöönpanon osalta myöhässä.

Tulostaulu kertoo, että sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmää (IMI) käytetään yleisesti ammattipätevyysdirektiiviä koskevassa hallinnollisessa yhteistyössä. IMI on monikielinen sähköinen työväline, jonka kautta viranomaiset voivat vaihtaa tietoa helpommin ja nopeammin ja siten hoitaa tunnustamismenettelyt mahdollisimman tehokkaasti. Viranomaiset voivat käyttää IMI:ä esimerkiksi tutkintotodistusten oikeellisuuden tarkistamiseen. Jäsenmaat vastasivat tietopyyntöihin kahden viikon kuluessa 71 prosentissa tapauksista.

Viimeisin sisämarkkinatulostaulu kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar