Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Brüssel, 23. september 2010

Liikmesriikidelt oodatakse aktiivset tegutsemist, et siseturg paremini toimima hakkaks

Liikmesriigid teevad endiselt tublit tööd siseturueeskirjade ülevõtmisel oma riigi õigusesse, ent Euroopa Komisjoni avaldatud värskeim siseturu tulemustabel näitab, et viimaste aastate positiivne areng on seiskunud. Keskmiselt 0,9% siseturudirektiividest, mille rakendamise tähtaeg on möödunud, ei ole praeguseks liikmesriikide õigusesse üle võetud. Märtsis 2010 oli see arv veel 0,7%. See tähendab, et liikmesriigid on nõuete täitmise piiri peal, sest riigipead ja valitsusjuhid seadsid 2007. aastal eesmärgiks mitte ületada 1% määra. ELi õigusnormide kohaldamisega seotud rikkumismenetluste arv on viimase kuue kuu jooksul pisut vähenenud. Võttes arvesse, kui oluline on kodanike liikuvus siseturul, käsitleb tulemustabeli üks osa seda, kui tõhusalt on ELi norme rakendatud kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise valdkonnas.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier märkis: „Kui me tahame siseturu võimalusi täies mahus ära kasutada, on kindlasti vaja, et liikmesriigid rakendaksid siseturu toimimist tagavad ELi õigusnormid õigeaegselt ja nõuetekohaselt. Täna avaldatud tulemustabelist paistab, et paljud liikmesriigid on selle ülesandega hästi toime tulnud, kuid mõned peaksid rohkem pingutama. Tabel annab täpse ja tervikliku pildi iga riigi olukorrast ning võimaldab meil koostöös liikmesriikidega jätkata tööd lahendamist nõudvate probleemidega.”

Siseturudirektiivide rakendamine

  • ELi 27 liikmesriigi keskmine mahajäämus ülevõtmisel, s.o riiklikku õigusse õigeaegselt ülevõtmata siseturudirektiivide määr, on kasvanud 0,2%, olles seega jõudnud 0,9%-ni.

  • Kokku 18 liikmesriiki on jäänud eesmärgiks seatud 1% piiresse, kusjuures võrreldes kuus kuud tagasi saadud andmetega on kaheksa neist oma mahajäämust vähendanud või samale tasemele jäänud. Need riigid on Taani, Malta, Slovakkia, Soome, Sloveenia, Belgia, Ühendkuningriik ja Iirimaa.

  • Parimad tulemused on Taanil ja Maltal, kummalgi ainult kolm direktiivi üle võtmata.

  • üheksas liikmesriigis on ülevõtmata õigusaktide määr suurem kui eesmärgiks võetud 1%. Need riigid on Austria, Itaalia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Luksemburg, Poola, Portugal ja Kreeka. Välja arvatud Austria ja Itaalia, on kõik need riigid oma mahajäämust veelgi suurendanud.

  • Võrreldes poole aasta taguste andmetega vähenes ELi keskmine mahajäämus kahe kuu võrra. See tähendab, et praegu võtavad liikmesriigid ELi direktiivid oma õigusesse üle keskmiselt seitsme kuu möödumisel ülevõtmise tähtajast. 21 liikmesriigil läks korda oma keskmist mahajäämust vähendada. Kõige suurem oli paranemine Hispaania, Itaalia ja Slovakkia puhul.

Rikkumised

  • Võrreldes kuue kuu taguste andmetega vähenes siseturuga seotud rikkumismenetluste üldarv 2,1%. Rikkumisi oli kõige enam maksunduse ja tolliliidu ning keskkonna vallas.

  • Avatud rikkumismenetluste arvu järgi koostatud pingerida on möödunud aastatega võrreldes muutunud. Praegu on kõige rohkem rikkumismenetlusi Belgias, talle järgneb Kreeka.

Siseturu tulemustabel keskendub üksnes siseturuga seotud õigusaktidele. Seda ei tohiks segi ajada Euroopa Komisjoni iga-aastase hinnanguga, mis käsitleb kõigi ELi õigusaktide ülevõtmist liikmesriikide õigusesse ja kõiki ELi õigusaktidega seotud rikkumismenetlusi. Kõnealune hinnang avaldatakse järgmisel nädalal.

Siseturueeskirjade jõustamist kajastav tabel

Äsjane tulemustabel sisaldab esimest korda siseturueeskirjade jõustamist kajastavat tabelit. Kõnealune tabel annab ülevaate sellest, kuidas liikmesriigid on toime tulnud siseturueeskirjade rakendamisega. Eeskirjade tõhusaks toimimiseks ei piisa üksnes õigeaegsest ülevõtmisest. Oluline on eeskirjad nõuetekohaselt üle võtta ja ka ettenähtud viisil rakendada (vt lisa).

Tabelist selgub, et selle poolest on kõige edukamad liikmesriigid olnud Malta, Läti ja Sloveenia. Enamikus liikmesriikides on aga vähemalt üks valdkond, mis vajaks senisest suuremat tähelepanu – näiteks direktiivid, mis ei ole üle võetud nõuetekohaselt. Huvitava asjaoluna jääb silma, et see käib ka nende liikmesriikide kohta, kelle mahajäämus ülevõtmisel on suhteliselt väike. See toob selgesti esile, et eeskirjade tegeliku mõju tagamiseks on vaja need hästi üle võtta ning ka hästi rakendada.

Tähelepanu keskmes on kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Uuringud on näidanud, et teise liikmesriiki tööle suundudes ei oska inimesed karta probleeme oma kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega. Paraku räägib tegelikkus teist keelt. Komisjonile teatatud juhtudest 30% oli seotud sellega, et inimese taotlus tema kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks lükati tagasi või nõuti taotlejalt lisakatsete läbimist või tuli tal oma taotluse rahuldamiseks kaebus esitada. Tulemustabelist paistab, et liikmesriikide vahel on suured erinevused.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi (2005/36/EÜ) ülevõtmine on osutunud liikmesriikide jaoks tõeliseks katsumuseks, sest komisjonile on teatatud ligikaudu 1200 riigisisesest rakendusmeetmest. Mõnes liikmesriigis, eriti Austrias, Luksemburgis ja Kreekas, on ülevõtmine kulgenud liiga aeglaselt.

Tulemustabelist selgub, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiviga seotud halduskoostöö raames kasutatakse laialdaselt siseturu infosüsteemi. Tegemist on elektroonilise vahendiga, mis võimaldab ametiasutustel hõlpsalt ja kiiresti infot vahetada, aidates sel viisil kaasa kutsekvalifikatsioonide tunnustamise toimingutele. Kõnealune infosüsteem võimaldab näiteks ametiasutuselt lihtsal viisil kontrollida diplomeid. 71% teabenõuetest sai liikmesriikidest vastuse kahe nädala jooksul.

Siseturu kõige uuema tulemustabeli täistekst on avaldatud aadressil

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar