Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Bruxelles, den 23. september 2010

Et velfungerende indre marked: EU-landene skal gøre en indsats for, at det indre marked kan blive en realitet

EU-landene opnår stadig gode resultater med hensyn til at integrere reglerne for det indre marked i den nationale lovgivning, men det fremgår af Europa-Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked, at de seneste års positive tendens er bremset. I gennemsnit er 0,9 % af direktiverne om det indre marked ikke blevet gennemført i national ret inden for fristen, hvilket er en stigning fra 0,7 % i marts 2010. Dette betyder, at EU-landene stadig – lige nøjagtigt – lever op til det mål på 1,0 %, som stats- og regeringslederne fastsatte i 2007. Hvad angår anvendelsen af EU-lovgivningen, har der i løbet af de seneste seks måneder været et lille fald i antallet af traktatbrudssager. Da borgernes mobilitet på det indre marked er af stor betydning, fokuserer et af resultattavlens afsnit på effektiv anvendelse af EU-reglerne om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, sagde: "Hvis vi ønsker at høste alle fordelene ved det indre marked, er det af afgørende betydning, at de EU-regler, der skal sikre, at det indre marked fungerer, gennemføres – rettidigt og korrekt - i EU-landene. De konklusioner fra resultattavlen, der fremlægges i dag, viser, at mange EU-lande klarer sig godt, mens andre skal opnå fremskridt. Resultattavlen er nyttig, da den giver et klart og fuldstændigt billede af situationen i praksis og således giver os mulighed for at gøre en indsats for at løse de resterende problemer sammen med EU-landene."

Gennemførelse af direktiver om det indre marked

  • Det gennemsnitlige gennemførelsesefterslæb – dvs. den procentdel af direktiverne om det indre marked, som ikke er blevet gennemført i den nationale ret til tiden – er steget med 0,2 % til 0,9 % for de 27 EU-lande.

  • I alt 18 EU-lande har nået målet på 1 %, og otte af disse landes gennemførelsesefterslæb er blevet mindre eller forblevet uændret i løbet af de seneste seks måneder: Danmark, Malta, Slovakiet, Finland, Slovenien, Belgien, Det Forenede Kongerige og Irland.

  • Med kun tre direktiver, som endnu ikke er blevet gennemført, deler Danmark og Malta førstepladsen, når det gælder gennemførelse i national ret.

  • Ni EU-lande har ikke nået gennemførelsesmålet på 1 %: Østrig, Italien, Frankrig, Cypern, Tjekkiet, Luxembourg, Polen, Portugal og Grækenland. Med undtagelse af Østrig og Italien er det eksisterende gennemførelsesefterslæb i alle EU-landene blevet forværret.

  • Den gennemsnitlige forsinkelse i gennemførelsen i EU-landene er blevet reduceret med to måneder i løbet af de seneste seks måneder. I dag tager det i gennemsnit 7 måneder ekstra efter gennemførelsesfristen at gennemføre EU-direktiver. 21 EU-lande var i stand til at reducere den gennemsnitlige forsinkelse i gennemførelsen. Spanien, Italien og Slovakiet opnåede de største forbedringer.

Traktatbrud

  • Det samlede antal traktatbrudssager vedrørende det indre marked er faldet med 2,1 % i løbet af de seneste seks måneder. "Beskatning og toldunion" og "miljø" er stadig de områder, hvor der begås flest traktatbrud.

  • Rækkefølgen for de lande, der tegner sig for flest igangværende traktatbrudssager, er ændret set i forhold til de foregående år. Belgien, efterfulgt af Grækenland, tegner sig i dag for de fleste traktatbrudssager.

Resultattavlen for det indre marked fokuserer på lovgivning vedrørende det indre marked. Den bør ikke forveksles med Europa-Kommissionens årlige evaluering af den almindelige situation med hensyn til gennemførelse af al EU-lovgivning og traktatbrudssager i den forbindelse, som skal forelægges i næste uge.

Tabel med oversigt over håndhævelsen af reglerne for det indre marked

Resultattavlen omfatter for første gang en tabel med en oversigt over håndhævelsen. Den giver et overblik over EU-landenes overholdelse af bestemmelserne om gennemførelse og anvendelse af lovgivningen om det indre marked. Rettidig gennemførelse er ikke tilstrækkeligt, hvis reglerne skal fungere efter hensigten. Det vigtigste er, at de gennemføres og anvendes korrekt (jf. bilaget).

Tabellen viser, at Malta, Letland og Slovenien er de EU-lande, der har de bedste resultater. I langt størstedelen af EU-landene er der dog mindst et problematisk område, som kræver en øget indsats, f.eks. fordi antallet af korrekt gennemførte direktiver er utilstrækkeligt. Interessant nok gælder dette også EU-landene med et relativt begrænset gennemførelsesefterslæb, hvilket understreger, at både effektiv gennemførelse og effektiv anvendelse er en forudsætning for, at reglerne er effektive i praksis.

I fokus: Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Undersøgelser viser, at borgerne ikke forventer problemer med anerkendelsen af deres erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis de tager til et andet EU-land for at arbejde. Men borgernes forventninger står i modsætning til virkeligheden. I 30 % af de tilfælde, som blev indberettet til Kommissionen, blev borgernes ansøgninger om anerkendelse af deres kvalifikationer i første omgang afvist, eller det blev krævet, at de skulle aflægge yderligere prøver. I andre tilfælde måtte de appellere den afgørelse, der blev truffet vedrørende deres ansøgning. Resultattavlen viser, at der er store forskelle mellem EU-landene.

Gennemførelsen af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF) i EU-landene har været en udfordring, da ca. 1 200 nationale gennemførelsesforanstaltninger er blevet indberettet til Kommissionen, og visse EU-lande har været forsinket, herunder navnlig Østrig, Luxembourg og Grækenland.

Resultattavlen viser, at informationssystemet for det indre marked (IMI) i vidt omfang anvendes til administrativt samarbejde vedrørende direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer. IMI er et flersproget redskab, som gør det lettere og hurtigere for myndighederne at udveksle informationer, hvorved anerkendelsesprocedurerne optimeres. IMI gør det f.eks. let for myndighederne at kontrollere eksamensbeviser. EU-landene besvarede 71 % af alle anmodninger om information inden for to uger.

Den nye resultattavle for det indre marked kan ses i sin helhed på følgende websted:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Bilag

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar