Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

V Bruselu dne 23. září 2010

Jak rozhýbat vnitřní trh? Členské státy se musí více snažit.

Členské státy sice dosahují v zavádění pravidel vnitřního trhu do vnitrostátní legislativy dobrých výsledků, nicméně podle poslední srovnávací tabulky v oblasti vnitřního trhu, kterou vytváří Evropská komise, se pozitivní trend z minulých let zastavil. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva 0,9 % směrnic z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 0,7 % z března 2010 zvýšil. Znamená to, že členské státy sice cíl, jenž stanovily hlavy států a vlád v roce 2007 a jímž je hodnota 1,0 %, splňují, ale jen velmi těšně. Pokud jde o provádění právních předpisů EU, za posledních šest měsíců se řešilo o něco méně nesrovnalostí. Jedna část srovnávací tabulky v oblasti vnitřního trhu se zaměřuje na účinné provádění předpisů EU, pokud jde o vzájemné uznávání odborných kvalifikací, neboť mobilitě občanů v rámci vnitřního trhu se přisuzuje značný význam.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Chceme-li co nejlépe využít pozitivních aspektů vnitřního trhu, je nezbytné, aby členské státy prováděly evropské předpisy, díky nimž má vnitřní trh dobře fungovat, včas a pořádně. Dnešní žebříček výsledků ukazuje, že přestože mnoho členských států s tím nemá problém, jiné mají v tomto ohledu ještě rezervy. Díky srovnávací tabulce vidíme přesný a úplný obraz skutečného stavu v jednotlivých zemích, takže se můžeme věnovat problémům, které je ve spolupráci s členskými státy ještě třeba vyřešit.“

Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

  • Průměrný deficit provádění v EU, tzn. procento směrnic v oblasti vnitřního trhu, které ve 27 členských státech nebyly do vnitrostátního práva promítnuty včas, se zvýšil o 0,2 % na úroveň 0,9 %.

  • Celkově dosahuje cíle, jímž je hodnota 1 %, 18 členských států. Za posledního půl roku si osm z nich deficit zlepšilo nebo alespoň udrželo. Jedná se o Dánsko, Maltu, Slovensko, Finsko, Slovinsko, Belgii, Spojené království a Irsko.

  • Dánsko a Malta se dělí o první příčku mezi státy, které provedly právní předpisy do své legislativy nejlépe – zbývá jim vypořádat se pouze se třemi směrnicemi.

  • Cílovou hodnotu jednoho procenta překračuje devět členských států: Rakousko, Itálie, Francie, Kypr, Česká republika, Lucembursko, Polsko, Portugalsko a Řecko. Kromě Rakouska a Itálie všechny jmenované členské státy svůj dluh v provádění ještě navýšily.

  • Za posledního půl roku se průměrná doba prodlení oproti lhůtám stanoveným pro zavádění v EU zkrátila o dva měsíce. V současnosti trvá členským státům v průměru sedm měsíců, než po uplynutí lhůty pro transpozici směrnice EU do vnitrostátního práva zapracují. Zkrátit průměrnou dobu prodlení zvládlo 21 členských států. K největšímu pokroku došlo ve Španělsku, v Itálii a na Slovensku.

Porušování předpisů

  • Celkový počet řízení pro porušení práva v souvislosti s vnitřním trhem se snížil ve srovnání se stavem před šesti měsíci o 2,1 %. Oblastmi, v nichž dochází k porušení předpisů nejčastěji, jsou daně a cla a životní prostředí.

  • Srovnáme-li dnešní stav se situací v předchozích letech, pořadí neuzavřených řízení pro porušení práva se změnilo. V současné době se největší počet řízení týká Belgie a na druhém místě potom Řecka.

Srovnávací tabulka v oblasti vnitřního trhu se zaměřuje na související právní předpisy. Neměla by se zaměňovat s hodnocením obecného stavu transpozice a řízení pro porušení Smlouvy ohledně všech evropských právních předpisů, které každoročně provádí Evropská komise a jež má být zveřejněno příští týden.

Tabulka vymáhání právních předpisů ohledně vnitřního trhu

V žebříčku výsledků nyní poprvé figuruje tabulka vymáhání předpisů. Obsahuje přehled toho, jak který členský stát provádí a uplatňuje zákony v oblasti vnitřního trhu. K dobrému fungování předpisů totiž skutečnost, zda byly zavčas promítnuty do vnitrostátní legislativy, nestačí. Samozřejmě jde také o to, zda byly provedeny správně a jsou řádně uplatňovány (viz příloha).

Z tabulky je zřejmé, že nejlepších výsledků mezi členskými státy dosahuje Malta, Lotyšsko a Slovinsko. Naprostá většina členských států se však potýká s nedostatky přinejmenším v jedné oblasti - kupříkladu existuje řada směrnic, které nebyly řádně transponovány. Je zajímavé, že to platí rovněž pro členské státy vykazující poměrně dobré výsledky ohledně celkového zapracování právních předpisů do vnitrostátního práva, což hovoří pro to, že k účinnému fungování předpisů v praxi je třeba nejen dobře je transponovat, ale také je správně používat.

Zvláštní zaměření na uznávání odborných kvalifikací

Z průzkumů vyplývá, že občané, kteří odcházejí pracovat do jiného členského státu, neočekávají s uznáváním svých odborných kvalifikací žádné problémy. Jejich představy jsou však v přímém rozporu s realitou. Ve 30 % případů, jež byly Komisi nahlášeny, byly žádosti o uznání kvalifikací nejprve zamítnuty, nebo museli žadatelé složit doplňující zkoušky nebo se museli proti zamítnutí žádosti odvolat. Podle srovnávací tabulky jsou mezi jednotlivými členskými státy velké rozdíly.

Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací (2005/36/ES) se v členských státech setkalo s mnoha obtížemi - Komisi bylo oznámeno přibližně 1 200 vnitrostátních prováděcích opatření, avšak některé státy přistoupily k provádění pozdě, zejména Rakousko, Lucembursko a Řecko.

Srovnávací tabulka dokazuje, že ke správní spolupráci ohledně směrnice o uznávání odborných kvalifikací se většinou využívá systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Sytém IMI je vícejazyčný elektronický nástroj, který usnadňuje a urychluje výměnu informací mezi úřady, čímž optimalizuje postupy uznávání. Prostřednictvím systému IMI je pro úřady například jednodušší ověřovat diplomy. 71 % žádostí o informace bylo vyřízeno do čtrnácti dnů.

Úplné znění nejnovějšího žebříčku výsledků v oblasti vnitřního trhu naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar