Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1166

Брюксел, 23 септември 2010 г.

За постигането на функциониращ вътрешен пазар: държавите-членки трябва да продължат с усилията за превръщане на вътрешния пазар в реалност

Съгласно най-новия доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на вътрешния пазар държавите-членки продължават да показват добри резултати в транспонирането на правилата за вътрешния пазар в националното законодателство, но положителната тенденция от последните години не търпи развитие. Средно 0,9 % от свързаните с вътрешния пазар директиви, чийто краен срок за въвеждане е изтекъл, понастоящем не са транспонирани в националното законодателство, т.е. налице е увеличение спрямо март 2010 г., когато този дял е бил 0,7 %. Това означава, че максимумът от 1 % в това отношение, определен от държавните и правителствените ръководители през 2007 г., не е надхвърлен от държавите-членки, но разликата е незначителна. По отношение на прилагането на правото на ЕС броят на случаите на нарушение леко е намалял в сравнение с шест месеца назад. Като признание на значението на мобилността на гражданите за вътрешния пазар, един раздел на доклада за напредъка е посветен на ефективното прилагане на правилата на ЕС в областта на взаимното признаване на професионалните квалификации.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Ако желаем да пожънем изцяло ползите от вътрешния пазар, от съществено значение е европейските правила, целящи постигането на функциониращ вътрешен пазар, да бъдат, при това своевременно и правилно, въведени в държавите-членки. Резултатите от днешния доклад за напредъка показват, че макар много от държавите-членки да се справят добре, някои трябва да осъществят по-голям напредък. Докладът за напредъка е полезен, защото ни дава точна и пълна картина на състоянието на нещата, така че можем да се насочим към проблемите, които все още е нужно да бъдат решени заедно с държавите-членки“.

Въвеждане на директивите за вътрешния пазар

  • Средният дефицит на ЕС в транспонирането, т.е. процентът на свързаните с вътрешния пазар директиви, които не са въведени своевременно в националното законодателство, на 27-те държави-членки е нараснал с 0,2 % и достига 0,9 %.

  • Общо 18 държави-членки не надхвърлят максимума от 1 %, като 8 са подобрили или изравнили своя дефицит в транспонирането в сравнение с шест месеца назад: Дания, Малта, Словакия, Финландия, Словения, Белгия, Обединеното кралство и Ирландия.

  • Дания и Малта делят първото място сред постигналите най-висока степен на транспониране, като и в двете държави само три директиви са останали нетранспонирани.

  • 9 държави-членки са надхвърлили максимума от 1 % директиви, които не са транспонирани: Австрия, Италия, Франция, Кипър, Чешката република, Люксембург, Полша, Португалия и Гърция. С изключение на Австрия и Италия, във всички останали държави-членки нови директиви са се прибавили към директивите, които отпреди очакват транспониране.

  • В сравнение с шест месеца назад средният срок на ЕС на закъснение на транспонирането е спаднал с два месеца. Понастоящем транспонирането на директивите отнема на държавите-членки средно 7 месеца допълнително след изтичане на крайния срок за транспониране. 21 държави-членки съумяха да намалят своя среден срок на закъснение на транспонирането. Най-големите подобрения са свързани с Испания, Италия и Словакия.

Нарушения

  • Общият брой на процедурите за нарушение, свързани с вътрешния пазар, е намалял с 2,1 % в сравнение с шест месеца назад. Нарушенията продължават да са най-често в областите „данъчно облагане и митнически съюз“ и „околна среда“.

  • В сравнение с предишни години подреждането по отношение на откритите процедури за нарушение е променено. Сега с най-много открити процедури за нарушение е Белгия, следвана от Гърция.

При съставянето на доклада за напредъка в областта на вътрешния пазар в центъра на вниманието е законодателството, свързано с вътрешния пазар. Това не бива да се смесва с ежегодната оценка, изготвяна от Европейската комисия и чието оповестяване е предвидено за следващата седмица, на общото състояние на транспонирането и процедурите за нарушение на цялостното европейско законодателство.

Таблица на прилагането на правилата за вътрешния пазар

Докладът за напредъка включва за първи път таблица на прилагането. Тя представлява обзор на спазването от страна на държавите-членки на изискванията за въвеждането и прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар. За да бъдат правилата ефективни, не е достатъчно навременното им транспониране. Това, което е наистина от значение, е те да бъдат правилно транспонирани и точно прилагани (вж. приложението).

Таблицата показва, че като цяло Малта, Латвия и Словения са с най-добри резултати. При голямо мнозинство от държавите-членки обаче се наблюдава поне една област, в която трябва да се обърне по-голямо внимание, например броя на директивите, които не са правилно транспонирани. Интересен е и фактът, че това се отнася и за държави-членки със сравнително нисък дефицит на транспониране. Това напомня, че за да бъдат правилата ефективни на практика, е необходимо както добро транспониране, така и добро прилагане.

Специален акцент: признаване на професионални квалификации

Проучванията показват, че гражданите не очакват да имат проблеми във връзка с признаването на техните професионални квалификации, когато отиват на работа в друга държава-членка. Но действителността е доста по-различна от очакванията на гражданите. В 30 % от случаите, съобщени на Комисията, заявленията на гражданите за признаване на квалификациите, са били отхвърлени или от гражданите е поискано да преминат допълнителни тестове, или се е наложило да обжалват, за да бъде удовлетворено искането им. В доклада за напредъка са видни големите разлики между държавите-членки.

Транспонирането на Директивата за професионалните квалификации (2005/36/EО) в държавите-членки представляваше предизвикателство, като Комисията беше нотифицирана за приблизително 1200 национални мерки по прилагането, макар някои държави-членки да се забавиха, по-специално Австрия, Люксембург и Гърция.

Докладът за напредъка показва, че информационната система за вътрешния пазар (IMI) се използва широко за административно сътрудничество, свързано с Директивата за професионалните квалификации. Информационната система за вътрешния пазар е многоезичен електронен инструмент, който прави по-лесен и бърз обмена между компетентните органи, като така се оптимизират процедурите по признаването. Компетентните органи могат например да използват IMI за по-лесно удостоверяване на дипломи. Държавите-членки са отговорили в рамките на две седмици на 71 % от исканията за информация.

Пълният текст на най-новия доклад за напредъка в областта на вътрешния пазар е наличен в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Annex

Internal Market Scoreboard 21:

Internal Market Enforcement Table (details)

By linking the most important indicators of the scoreboard, such as the transposition deficit, the number of pending infringement cases and the average time it takes a Member State to resolve an infringement, the enforcement table allows to give a more elaborated overview on Member States' compliance with the implementation and application of Internal Market rules.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar