Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

V Bruseli 23. septembra 2010

Digitálna agenda: Dve tretiny televíznych programov sledovaných v Európe sú európskeho pôvodu

Podľa údajov uvedených v správe za obdobie 2007 – 2008, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, venujú televízni vysielatelia v EÚ v priemere 63 % svojho vysielacieho času programom vytvoreným v EÚ a 35 % nezávislým dielam európskych producentov. Komisia uverejňuje každé dva roky správu o monitorovaní podpory európskych diel v televízii zo strany EÚ, čo je jedným z cieľov smernice EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS).

Smernica EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách obsahuje pravidlá o minimálnom podiele vysielaných diel vytvorených v EÚ alebo diel nezávislých európskych producentov, ktorý musí každý európsky vysielateľ dodržať. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili vyše 50 % podiel času v televíznom programe európskym dielam a aby vysielatelia vyhradili 10 % svojho vysielacieho času alebo programového rozpočtu nezávislej produkcii. Podľa správy sa európske diela podieľali na priemernom podiele vysielacích časov v EÚ 62,6 % v roku 2007 a 63,2 % v roku 2008. Priemerný podiel vysielacích časov sa v jednotlivých krajinách v roku 2007 pohyboval od 27,9 % na Cypre po 85 % v Poľsku a v roku 2008 od 30 % na Cypre po 83,11 % v Poľsku. Vo väčšine členských štátov vysielali televízne kanály viac európskych diel, ako bolo podľa predpisov EÚ povinné.

Tri členské štáty (Cyprus, Slovinsko a Švédsko) nedosiahli vo vysielaní minimálny podiel programov vyrobených v EÚ. Komisia vyzýva tieto krajiny, aby svojich televíznych vysielateľov povzbudili k vysielaniu väčšieho počtu európskych diel a k tomu, aby osobitnú pozornosť venovali malým špecializovaným televíznym kanálom s problémami dosiahnuť požadovaný podiel.

Priemerný podiel vysielaných diel nezávislých producentov vo všetkých členských štátoch bol 35,3 % v roku 2007 a 34,1 % v roku 2008. Priemerný podiel sa v jednotlivých krajinách v roku 2007 pohyboval od 10,9 % v Slovinsku po 61,7 % v Nemecku a v roku 2008 od 15,1 % v Grécku po 62,3 % v Nemecku. 10 % hranica stanovená v smernici AVMS sa preto dosiahla vo všetkých členských štátoch.

V prípade novších európskych diel nezávislých producentov (diel odvysielaných do piatich rokov od ich výroby), sa podiel vysielacieho času udržiaval na vysokej úrovni: 63 % v roku 2007 a 62,4 % v roku 2008.

Od konca roka 2009 platí aj výzva v smernici AVMS podporovať európske diela vysielané prostredníctvom služieb na požiadanie (napríklad video na požiadanie a internetové televízne služby s prístupom do TV archívov) bez toho, aby sa stanovili osobitné minimálne úrovne. To však bude podnet pre vysielateľov služieb na požiadanie, aby podporovali európske diela buď finančnými príspevkami na ich produkciu a nadobúdanie práv na ne, alebo napomáhaním prístupu užívateľov k týmto dielam. Členské štáty podajú do konca roka 2011 správu o uplatňovaní týchto ustanovení a nasledujúca správa, ktorá sa má uverejniť v roku 2012, bude obsahovať informácie o európskych dielach ponúkaných prostredníctvom služieb na požiadanie.

Kontext

Smernica o televízii bez hraníc uverejnená v roku 1989 bola koncom roka 2007 aktualizovaná smernicou AVMS, aby sa zohľadnil nový vývoj v odvetví televízneho vysielania. V článku 4 sa vyžaduje, aby členské štáty, „ak je to vhodné a vhodnými prostriedkami“, zabezpečili, aby vysielatelia registrovaní na ich území vyhradili v rámci svojej právomoci väčšinu svojho vysielacieho času európskym dielam.

Podobne v článku 5 sa vyžaduje, aby vysielatelia vyčlenili 10 % vysielacieho času alebo 10 % programového rozpočtu európskym dielam nezávislých producentov, pričom primeraný podiel musia tvoriť diela vysielané do piatich rokov od ich produkcie.

V oboch prípadoch sa tieto ustanovenia nevzťahujú na vysielací čas vyhradený spravodajstvu, prenosu športových podujatí, hier, reklame, teletextovým službám a telenákupu.

Celá správa je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar