Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Bruksela, dnia 23 września 2010 r.

Agenda cyfrowa: Dwie trzecie programów telewizyjnych nadawanych w Europie to produkcje europejskie

Komisja Europejska opublikowała w dniu dzisiejszym sprawozdanie, z którego wynika, że w latach 2007-2008 nadawcy telewizyjni w UE wypełnili 63 proc. czasu antenowego programami wyprodukowanymi w UE, a 35 proc. - utworami niezależnymi europejskich producentów. Co dwa lata Komisja publikuje sprawozdanie monitorujące postępy we wspieraniu obecności utworów europejskich w telewizji w całej UE, które stanowi jeden z celów unijnej dyrektywy o medialnych usługach audiowizualnych.

Dyrektywa UE o medialnych usługach audiowizualnych zawiera przepisy dotyczące minimalnego udziału utworów wyprodukowanych w UE lub przez niezależnych europejskich producentów w siatce programowej nadawców europejskich. Na mocy dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są zagwarantować, że 50 proc. czasu antenowego przeznaczono na utwory europejskie, a 10 proc. czasu antenowego lub 10 proc. budżetu programowego nadawcy – na produkcje niezależne. Według danych zamieszczonych w sprawozdaniu średnia ilość czasu antenowego przeznaczonego w UE na utwory europejskie wyniosła 62,6 proc. w 2007 r. oraz 63,2 proc. w 2008 r. Średnia ilość czasu antenowego była różna w zależności od kraju i wahała się od 27,9 proc. na Cyprze do 85 proc. w Polsce w 2007 r. oraz od 30 proc. na Cyprze do 83,11 proc. w Polsce w 2008 r. Kanały telewizyjne w większości państw członkowskich nadawały więcej utworów europejskich niż minimum przewidziane w przepisach UE.

Trzem państwom członkowskim (Cypr, Słowenia i Szwecja) nie udało się nadać odpowiedniej liczby programów wyprodukowanych w UE. Komisja zwróciła się zatem do tych państw, by zachęcały swoich nadawców do uwzględnienia w swojej ofercie programowej większej ilości utworów europejskich oraz by zwróciły szczególną uwagę na małe kanały specjalistyczne, którym spełnienie wymogów dotyczących proporcji utworów europejskich w siatce programowej może przysparzać trudności.

Średni udział utworów wyprodukowanych przez producentów niezależnych wyniósł w wszystkich państwach członkowskich 35,3 proc. w 2007 r. i 34,1 proc. w 2008 r. Odsetek ten był różny w zależności od państwa członkowskiego i wahał się od 10,9 proc. na Słowenii do 61,7 proc. w Niemczech w 2007 r. oraz od 15,1 proc. w Grecji do 62,3 proc. w Niemczech w 2008 r. Wszystkie państwa członkowskie osiągnęły zatem 10-procentowy próg wymagany na mocy dyrektywy o medialnych usługach audiowizualnych.

Proporcje czasu antenowego przeznaczonego na nowe europejskie utwory niezależnych producentów (wyemitowane w ciągu pięciu lat od daty produkcji) utrzymywały się na wysokim poziomie: 63 proc. w 2007 r. i 62,4 proc. w 2008 r.

Zgodnie z dyrektywą od końca 2009 r. należy również promować utwory europejskie w ramach usług na żądanie (takich jak np. wideo na żądanie, telewizja na życzenie), choć w tym przypadku nie określono minimalnych proporcji. W dyrektywie znalazł się jednak zapis, zgodnie z którym operatorzy zapewniający usługi na żądanie powinni wspierać utwory europejskie współuczestnicząc finansowo w ich produkcji i w zakupie praw lub ułatwiając odbiorcom dostęp do tych utworów. Państwa członkowskie przedłożą sprawozdania na temat stosowania tych przepisów do końca 2011 r., a w następnym sprawozdaniu, przewidzianym na 2012 r., uwzględnią dane dotyczące utworów europejskich w ramach usług na żądanie.

Kontekst

Aby uwzględnić zmiany zachodzące na rynku telewizyjnym, pod koniec 2007 r. zmieniono dyrektywę „Telewizja bez granic” z 1989 r. dyrektywą o medialnych usługach audiowizualnych. Artykuł 4 przewiduje, że państwa członkowskie powinny zagwarantować - gdy jest to możliwe do zrealizowania i za pomocą odpowiednich środków - aby nadawcy telewizyjni zarejestrowani na ich terytorium zarezerwowali utworom europejskim większość całkowitego czasu nadawania.

Z kolei art. 5 zobowiązuje nadawców do zarezerwowania co najmniej 10 proc. czasu nadawania programu lub co najmniej 10 proc. budżetu programowego dla utworów europejskich wyprodukowanych przez producentów niezależnych, których odpowiednia część musi zostać nadana w okresie pięciu lat od daty ich produkcji.

W obu przypadkach nie jest przy tym uwzględniany czas antenowy przeznaczony na wiadomości, wydarzenia sportowe, gry, reklamy, teletekst i telezakupy.

Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar