Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: Τα δύο τρίτα των τηλεοπτικών προγραμμάτων που προβάλλονται στην Ευρώπη έχουν ευρωπαϊκή προέλευση

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί της ΕΕ αφιερώνουν κατά μέσον όρο ποσοστό 63% του χρόνου εκπομπής τους σε προγράμματα ενωσιακής παραγωγής και το 35% του χρόνου σε ανεξάρτητα έργα που έχουν δημιουργήσει ευρωπαίοι παραγωγοί, σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία έκθεσης την οποία δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτει την περίοδο 2007-2008. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανά διετία έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της προώθησης ευρωπαϊκών έργων στην τηλεόραση σε όλο τον χώρο της ΕΕ, που αποτελεί έναν από τους στόχους της ενωσιακής οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS).

Η ενωσιακή οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS) περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με το ελάχιστο ποσοστό έργων παραγόμενων στην ΕΕ ή δημιουργούμενων από ανεξάρτητους ευρωπαίους παραγωγούς, τα οποία οφείλει να προβάλλει κάθε ευρωπαϊκός τηλεοπτικός οργανισμός. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι ποσοστό άνω του 50% του χρόνου προγραμματισμού αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά έργα και το 10% είτε του χρόνου εκπομπής είτε του προϋπολογισμού για τα προγράμματα των τηλεοπτικών οργανισμών διατίθεται για ανεξάρτητες παραγωγές. Στην έκθεση αναφέρεται ότι κατά μέσον όρο ο χρόνος εκπομπής ευρωπαϊκών έργων στην ΕΕ ανήλθε το 2007 σε 62,6% και το 2008 σε 63,2%. Οι μέσοι χρόνοι εκπομπής διέφεραν από χώρα σε χώρα, κυμαινόμενοι από 27,9% στην Κύπρο έως 85% στην Πολωνία το 2007 και από 30% στην Κύπρο έως 83,11% στην Πολωνία το 2008. Τα τηλεοπτικά κανάλια στα περισσότερα κράτη μέλη πρόβαλαν περισσότερα ευρωπαϊκά έργα από το ελάχιστο όριο που απαιτούν οι ενωσιακοί κανόνες.

Τρία κράτη μέλη (Κύπρος, Σλοβενία και Σουηδία) δεν κατάφεραν να προβάλουν ικανοποιητικό αριθμό προγραμμάτων παραγωγής ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τις εν λόγω χώρες να ενθαρρύνουν τους τηλεοπτικούς οργανισμούς τους να δείχνουν περισσότερα ευρωπαϊκά έργα και να αποδίδουν ειδική προσοχή σε μικρά κανάλια εξειδικευμένου προγράμματος, τα οποία δυσκολεύονται να φθάσουν τα απαιτούμενα ποσοστά ευρωπαϊκών έργων.

Το μέσο μερίδιο των έργων ανεξαρτήτων παραγωγών που μεταδίδεται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλα τα κράτη μέλη ήταν 35,3% το 2007 και 34,1% το 2008. Ο μέσος όρος διέφερε ανάλογα με το κράτος μέλος, κυμαινόμενος από 10,9% για τη Σλοβενία έως 61,7% για τη Γερμανία το 2007 και από 15,1% για την Ελλάδα έως 62,3% για τη Γερμανία το 2008. Κατά συνέπεια, το κατώτατο όριο του 10% που τάσσει η οδηγία AVMS επετεύχθη σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο χρόνος εκπομπής πρόσφατων ευρωπαϊκών έργων από ανεξάρτητους παραγωγούς (εκπομπή εντός πενταετίας από τη στιγμή παραγωγής του έργου) παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, 63% και 62,4% αντίστοιχα το 2007 και το 2008.

Από το τέλος του 2009 και μετά, η οδηγία AVMS επιβάλλει επίσης την προώθηση ευρωπαϊκών έργων σε κατά παραγγελία υπηρεσίες (για παράδειγμα, βιντεοπαραγγελία και απ’ ευθείας λήψη αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού προγράμματος - catch-up TV) χωρίς να ορίζει συγκεκριμένα ελάχιστα επίπεδα. Ωστόσο, ενθαρρύνει τους φορείς παροχής κατά παραγγελία υπηρεσιών να ευνοούν ευρωπαϊκά έργα είτε συμβάλλοντας χρηματοδοτικώς στην παραγωγή τους και στην απόκτηση δικαιωμάτων είτε προωθώντας την πρόσβαση χρηστών στα έργα αυτά. Τα κράτη μέλη θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έως τα τέλη 2011, η δε επόμενη αναμενόμενη το 2012 έκθεση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά έργα σε κατά παραγγελία υπηρεσίες.

Ιστορικό

Η οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» του 1989 επικαιροποιήθηκε στα τέλη 2007 με την οδηγία AVMS, ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες εξελίξεις στον κλάδο των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Το άρθρο 4 ορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν, «όπου είναι εφικτό και με κατάλληλα μέσα», ώστε οι εγγεγραμμένοι στο έδαφος του κράτους τηλεοπτικοί οργανισμοί να αφιερώνουν σε ευρωπαϊκά έργα το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου εκπομπής τους.

Παρομοίως, με το άρθρο 5 απαιτείται να αφιερώνουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί ποσοστό 10% του χρόνου εκπομπής τους, ή το 10% του προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους σε ευρωπαϊκά έργα δημιουργούμενα από ανεξάρτητους παραγωγούς, από τα οποία επαρκές ποσοστό πρέπει να μεταδίδεται εντός πέντε ετών από την παραγωγή του έργου.

Και στις δύο περιπτώσεις, δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπομπής που διατίθεται στις ειδήσεις, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφημίσεις ή τις υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας και τηλεπώλησης.

Η πλήρης έκθεση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar