Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Брюксел, 23 септември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: две трети от гледаните в Европа телевизионни програми са с европейски произход

Съгласно публикуван днес от Европейската комисия доклад за периода 2007—2008 г. телевизионните оператори в ЕС отделят средно 63 % от своето ефирно време за програми, създадени в ЕС, а 35 % — за независими произведения от европейски продуценти. На всеки две години Комисията публикува доклад относно популяризирането в целия ЕС на европейски произведения по телевизията, което представлява една от целите на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (АВМУ).

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги съдържа правила относно минималния дял на произведенията, създадени в ЕС или от независими европейски продуценти, в програмите на всички европейски телевизионни оператори. Директивата задължава държавите-членки да гарантират, че минимум 50 % от програмното време се падат на европейски произведения и 10 % или от програмното време или от програмния бюджет на телевизионните оператори са посветени на независими продукции. Докладът показва, че в ЕС делът на европейските произведения в телевизионното програмно време е средно 62,6 % през 2007 г. и 63,2 % през 2008 г. Този дял варира за различните държави от 27,9 % за Кипър до 85 % за Полша през 2007 г. и от 30 % за Кипър до 83,11 % за Полша през 2008 г. По телевизионните канали в повечето държави-членки са показвани повече европейски произведения отколкото изисквания минимум съгласно правилата на ЕС.

Три държави-членки (Кипър, Словения и Швеция) не успяха да постигнат изисквания минимум за телевизионно разпространение на европейски произведения. Комисията призовава тези държави да насърчават своите телевизионни оператори да показват повече европейски произведения и да обръщат специално внимание на малките специализирани канали, които имат трудности в постигането на изискваните съотношения.

Средният дял на произведенията на независими продуценти в програмното време във всички държави-членки е 35,3 % през 2007 г. и 34,1% през 2008 г. Този дял варира за различните държави от 10,9% за Словения до 61,7% за Германия през 2007 г. и от 15,1% за Гърция до 62,3% за Германия през 2008 г. Следователно минимумът от 10 %, определен в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, бе постигнат във всички държави-членки.

Делът в програмното време на новите европейски произведения от независими продуценти (излъчвани не по-късно от пет години след тяхното създаване) остана на високо равнище: съответно 63 % и 62,4 % през 2007 г. и 2008 г.

От края на 2009 г. насам по линия на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги се призовава за популяризирането на европейските произведения и при услугите по заявка (например видеопрограми по заявка и catch-up TV, т.е. възпроизвеждане на запис от вече излъчени телевизионни програми), без да се определя конкретен минимум за това. Чрез директивата операторите на услуги по заявка се насърчават да подпомагат европейските произведения или с финансово участие в тяхното създаване и придобиване на правата върху тях, или чрез улесняване на достъпа на потребителите до тях. Държавите-членки ще докладват относно прилагането на тези разпоредби до края на 2011 г., а следващият доклад, планиран за 2012 г., ще включва информация относно разпространението на европейски произведения чрез услугите по заявка.

Контекст

Директивата „Телевизия без граници“ от 1989 г. бе актуализирана с Директивата за аудио-визуалните медийни услуги в края на 2007 г. за отразяване на новите тенденции на развитие в сектора на радио- и телевизионното разпространение. Съгласно член 4 държавите-членки трябва да гарантират , „когато това е осъществимо и чрез подходящи средства“, че регистрираните на тяхната територия телевизионни оператори запазват по-голямата част от своето програмно време за европейски произведения.

Съгласно член 5 също така се изисква телевизионните оператори да запазват 10 % от своето програмно време или 10 % от своя програмен бюджет за европейски произведения, създадени от независими продуценти, като подходяща част от тях трябва да се излъчват не по-късно от пет години след създаването им.

И в двата случая не се включва програмното време, посветено на новини, спортни състезания, игри, реклами, услуги за телетекст и телевизионен пазар.

Пълният доклад е на разположение в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar