Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Brusel, 22. septembra 2010

Životné prostredie: Maloobchodní predajcovia dodržali svoje „ekosľuby“

Európski spotrebitelia majú k dispozícii čoraz lepší výber ekologických výrobkov vďaka tomu, že sa európski maloobchodní predajcovia zaviazali propagovať spotrebiteľské návyky, ktoré sa vyznačujú väčšou udržateľnosťou z ekologického hľadiska. Zo správy o výsledkoch monitorovania dobrovoľných cieľov, ktoré si vytýčili členovia Európskeho malooobchodného fóra (iniciatíva Európskej komisie a sektor maloobchodu) vyplýva, že maloobchodní predajcovia svoje záväzky dodržali. Okrem toho, že v supermarketoch možno nájsť čoraz viac udržateľných výrobkov, maloobchodníci dosiahli pokrok aj pri znižovaní svojej ekologickej stopy tým, že venovali osobitnú pozornosť opatreniam na zvýšenie účinnosti zdrojov. V oblasti komunikácie so spotrebiteľmi o otázkach udržateľnosti je však stále čo zlepšovať. Správa odporúča zaviesť systém udeľovania cien za najlepšiu prax.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Z tejto správy vyplýva, že maloobchodníci berú svoju zodpovednosť za životné prostredie čoraz vážnejšie. Maloobchodníci majú ojedinelé postavenie vďaka tomu, že môžu ovplyvňovať rozhodnutia spotrebiteľov, a s potešením konštatujem, že v obchodoch je čoraz lepší výber ekologických výrobkov. Blahoželám maloobchodníkom k úsiliu o zlepšenie účinnosti zdrojov a zníženie dôsledkov svojej činnosti na životné prostredie, no ešte stále sme len na začiatku.

Ekologické záväzky

Od založenia maloobchodného fóra v roku 2009 sa maloobchodníci rozhodli realizovať viacero jednotlivých a konkrétnych opatrení v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré prispievajú k udržateľnej spotrebe a výrobe. Maloobchodný sektor považuje za prioritu energetickú účinnosť budov a zvýšenie predaja udržateľných výrobkov.

Prijalo sa približne 280 záväzkov ekologického charakteru v troch kategóriách: čo predávame, ako predávame a komunikácia.

Monitorovanie prvej série záväzkov v roku 2009 odhalilo mnoho príkladov dobrej praxe. Pri návštevách obchodov v rôznych členských štátoch sa ukázalo, že maloobchodníci ponúkajú svojim zákazníkom viac ekologických výrobkov vrátane širšieho sortimentu biovýrobkov a výrobkov označených environmentálnou značkou.

Udržateľnosť v praxi

V rámci siete supermarketov Carrefour sa v porovnaní s rokom 2006 zvýšil počet biovýrobkov jej vlastnej značky o 83 %, kým Mercadona dosiahla 100 % recykláciu odpadov z obalov v obchodoch a distribučných centrách. Sieti Asda Wal*Mart sa v porovnaní s rokom 2005 podarilo znížiť emisie CO2 svojej prepravnej flotily o 40 % a Lidl dosiahol v roku 2009 zníženie týchto emisií o 10 000 ton len vďaka zavedeniu nákupných tašiek z recyklovaných materiálov. Viac príkladov možno nájsť v správe.

Správa sa síce pochvalne zmienila o množstve príkladov dobrej praxe v oblasti komunikácie so spotrebiteľmi, no súčasne konštatuje, že v tejto oblasti má maloobchodný sektor ešte isté rezervy. Správa okrem toho odporúča zaviesť systém udeľovania cien za najlepšiu prax.

Maloobchodné fórum

Maloobchodné fórum (Retail Forum) bolo založené v roku 2009 v záujme lepšieho pochopenia praktických opatrení, ktoré sú potrebné na propagáciu udržateľnej spotreby. Členstvo je otvorené všetkým maloobchodníkom, ktorí vstúpia do environmentálneho akčného programu maloobchodníkov (Retailers' Environmental Action Programme, REAP), ako aj organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré chcú prispieť k jeho cieľom.

V júni predstavili maloobchodníci dobrovoľný kódex ekologického správania pre sektor. Kódex ekologického správania pre maloobchod sa zameriava na udržateľné získavanie zdrojov pre špecifické výrobky (napríklad drevo alebo ryby), zvyšovanie účinnosti využívania zdrojov v obchodoch, optimalizáciu dopravy a distribúcie, lepšie postupy v odpadovom hospodárstve a lepšiu komunikáciu so spotrebiteľmi. Signatári sa zaväzujú predkladať správy o dosiahnutom pokroku, napríklad v podobe výročných správ o korporátnej udržateľnosti. Kódex správania už podpísalo devätnásť významných maloobchodníkov a 7 združení maloobchodníkov.

Znenie správy a viac informácií o maloobchodnom fóre možno nájsť tu

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar