Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Брюксел, 22 септември 2010 г.

Околна среда: Търговците на дребно спазват поетите екологични ангажименти

Пазаруващите европейци намират повече екологично чисти продукти по рафтовете, благодарение на обещанията, направени от европейските търговци на дребно за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление. От мониторинговия доклад за постигането на определените от членовете на Европейския форум на дребно — инициатива на Европейската комисия и сектора на търговия на дребно — „доброволни цели“ става ясно, че търговците на дребно спазват поетите ангажименти. Те предлагат в магазините по-устойчиви продукти, а поставянето на специален акцент върху мерките за по-ефективно използване на ресурсите е допринесло за намаляването на въздействието върху околната среда. От друга страна би могло да бъде подобрено общуването с потребителите по въпросите на устойчивото развитие. В доклада се препоръчва създаването на наградна схема за отличаване на най-добрите практики.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Този доклад показва, че търговците на дребно приемат все по-сериозно отговорността, която носят за опазването на околната среда. Търговците на дребно повече от всеки друг могат да влияят върху избора на потребителите и аз съм доволен да видя повече екологично чисти продукти по рафтовете. Поздравявам търговците на дребно за усилията им, насочени към по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на въздействието върху околната среда, въпреки че това е едва началото.“

Ангажиментите в областта на опазването на околната среда

Откакто през 2009 г. беше поставено началото на форума на търговците на дребно, те се ангажираха с редица индивидуални и конкретни екологични действия за по-устойчиво потребление и производство. Приоритет се дава на енергийната ефективност на сградите и увеличаването на продажбите на по-устойчивите продукти.

Бяха поети 280 екологични ангажимента в три категории: какво продаваме, как продаваме и комуникиране.

Мониторингът на първата поредица от ангажименти за 2009 г. открои много примери за добри практики. Посещенията, направени в магазини в различни държави-членки, показаха, че търговците на дребно предлагат по-екологични продукти на своите клиенти. Това включва разширен асортимент продукти с екомаркировка и биологични продукти.

Устойчивостта, подкрепена с факти

Във веригата супермаркети "Карфур" броят на биологичните продукти от тяхната марка е увеличен с 83 % в сравнение с 2006 г., а при „Меркадона“ са постигнали 100 % оползотворяване на отпадъците от опаковки в магазините и дистрибуционните центрове. От своя страна веригата „Asda Wal*Mart“ е намалила емисиите на CO2 на транспортния си парк с 40 % спрямо равнищата през 2005 г., а „Lidl“ е постигнала намаляване на CO2 с 10 000 тона през 2009 г. само чрез използването на пазарски чанти, изработени от рециклирани материали. Повече примери могат да бъдат намерени в самия доклад.

Въпреки че се изтъкват редица примери за добри практики в общуването с потребителите, според доклада това е област, в която търговците на дребно могат да направят повече. В него се препоръчва създаването на наградна схема за отличаване на добрите практики.

Форумът на търговците на дребно

Началото на форума на търговците на дребно беше поставено през 2009 г. с цел постигане на по-добро разбиране на практическите мерки, необходими за насърчаване на устойчивото потребление. Членството е отворено за всички търговци на дребно, които се присъединят към Екологичната програма за действие на търговците на дребно (REAP) и организациите на гражданското общество, които желаят да допринесат за нейните цели.

През юни търговците на дребно представиха доброволен етичен кодекс по отношение на околната среда за сектора. Фокусът на Кодекса на търговците на дребно за устойчива околна среда е устойчивото снабдяване със специфични продукти като дървен материал или риба, повишаването на ресурсната ефективност в магазините, оптимизирането на превоза и разпространението, по-добри практики на управление на отпадъците, както и подобряването на общуването с потребителите. Подписалите се се съгласяват да докладват за осъществения напредък, например чрез годишен корпоративен отчет за устойчивостта. Деветнадесет големи търговци на дребно и 7 сдружения вече са подписали етичния кодекс.

Докладът, както и повече информация за форума на търговците на дребно, се намират на следния адрес:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar