Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Bryssel den 22 september 2010

Grundtvigprogrammet fyller tio: EU hjälper människor till en ny chans genom vuxenutbildning

Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom, deltar i flera evenemang i Köpenhamn den 22–23 september när EU:s program för vuxenutbildning fyller tio år. Genom Grundtvigprogrammet kan vuxna få ekonomiskt stöd till utbildning och till lärande utomlands för att förbättra sin kompetens och öka sin anställbarhet. Kommissionen anser att detta stöd nu behövs mer än någonsin för att komma över krisen och ta tillvara alla tillväxtmöjligheter i EU genom att se till att människor som tidigare gått miste om möjligheter ska kunna förverkliga sin potential i framtiden. Genom Grundtvig har de senaste tio åren 370 miljoner euro investerats i vuxenutbildning och 17 000 bidrag beviljats till organisationer där uppskattningsvis 500 000 personer har deltagit.

– Grundtvig ger vuxna i alla åldrar en ny chans att få kunskaper och färdigheter som ökar deras möjligheter att få arbete och bidrar till den personliga utvecklingen. Programmet stöder många olika typer av organisationer och inriktas främst på vuxna med sämre förutsättningar. Grundtvig är en viktig del av Europeiska kommissionens strategi för livslångt lärande och bidrar samtidigt till vårt initiativ Unga på väg och till målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, säger EU-kommissionär Vassiliou.

Grundtvigprogrammet stöder vuxna som lämnade skolan utan eller med bara grundläggande kvalifikationer. Det stöder också lärare, utbildare och annan personal inom vuxenutbildningen, organisationer för vägledning, informationscentrum, icke-statliga organisationer, företag, frivilligorganisationer och forskningscentrum.

Grundtvigs särskilda mål är att

  • förbättra utbildningen och öka möjligheterna till utlandsvistelser för studerande, lärare och annan personal inom vuxenutbildningen,

  • se till att personer i marginaliserade samhällsgrupper får möjlighet att delta i vuxenutbildning, särskilt äldre och personer som saknar grundläggande kvalifikationer,

  • förbättra samarbetet mellan organisationer som anordnar vuxenutbildning,

  • utveckla innovativ vuxenutbildning och nya praktiska metoder samt stimulera en bred spridning av sådana metoder,

  • stödja material, tjänster och metoder som grundas på informations- och kommunikationsteknik inom utbildningen.

Finansiering

Den sammanlagda budgeten för Grundtvigprogrammet under perioden 2007–2013 uppgår till 415 miljoner euro. Under 2009 beviljades 62 miljoner euro till 1 540 organisationer som arbetade med partnerskap för lärande. Sammanlagt deltog 26 000 personer i Europa i partnerskap för lärande och i annan utbytesverksamhet.

Sedan 2000 har närmare 14 000 bidrag betalats ut till organisationer för deltagande i över 3 000 partnerskap för lärande. Genom Grundtvig fick många organisationer för första gången tillfälle att arbeta tillsammans med liknande organisationer på andra platser i Europa.

Under de senaste tio åren har närmare 15 000 lärare och personer i andra personalkategorier fortbildat sig eller undervisat med stöd av Grundtvig. Antalet förväntas stiga till över 20 000 till slutet av 2013.

Sedan nya möjligheter till utlandsvistelser infördes under 2009 har omkring 5 000 vuxna från 30 länder beviljats bidrag för att delta i utbildning och volontärverksamhet utomlands i syfte att förbättra sin egen kompetensutveckling.

Tyngdpunkten i programmet ligger på stöd till samarbetsprojekt och nätverk för utveckling och spridning av nya lärandemetoder för vuxna. Ca 700 sådana initiativ har genomförts sedan programmet startade. I dessa har omkring 4 000 partner från hela Europa deltagit.

EU-kommissionär Androulla Vassiliou kommer att träffa personer som har deltagit i Grundtvigprogrammet och experter på vuxenutbildning vid en konferens i samband med programmets tioårsjubileum i Köpenhamn den 23 september. Hon kommer också att träffa Danmarks utbildningsminister Tina Nedergaard. Kommissionärens besök inleds den 22 september med ett besök vid Danmarks pedagogiska universitetsskola vid Århus universitet (presskonferens kl. 13.15). Hon kommer också att träffa kulturminister Per Stig Møller.

Ett offentligt samråd om framtiden för kommissionens program för livslångt lärande, där Grundtvig ingår, inleddes den 15 september (se http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Vem var Grundtvig?

Grundtvigprogrammet har fått sitt namn efter den danske filosofen, prästen och läraren Nikolaj Grundtvig (1783–1872). Han betraktas som "fader" till den folkhögskolerörelse som uppstod i Danmark i mitten av 1800-talet och som sedan spred sig i Norden och till många andra länder.

Grundtvig var en ivrig förespråkare för att utbilda vuxna så att de kunde tjäna sitt samhälle. Han ansåg att klassrumsstudier hade sina begränsningar och att man skulle lära under livets gång – lärande genom och för livet.

Programmet för livslångt lärande

Grundtvig är en av fyra delar i kommissionens program för livslångt lärande, som ger möjlighet för alla människor i alla åldrar att lära sig och samtidigt bidrar till att utveckla den allmänna och yrkesinriktade utbildningen i Europa. Övriga tre delar av programmet är Erasmus för högre utbildning, Leonardo da Vinci för yrkesinriktad utbildning samt Comenius för skolutbildning.

Genom de fyra delprogrammen finansieras olika typer av verksamhet, t.ex. utbyten, studiebesök och nätverk. Projekten inriktas på enskilda studerande och inlärare samt på lärare, utbildare och andra personer inom den allmänna och yrkesinriktade utbildningen.

Programmet för livslångt lärande har en sammanlagd budget på sju miljarder euro för perioden 2007–2013.

Mer information

Europeiska kommissionen: Grundtvigprogrammet

Webbplatsen för konferensen i Köpenhamn:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Grundtvigkonferensen om tio års innovation inom vuxenutbildningen i EU:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Fakta och siffror om EU:s utbytesprogram för utbildning, forskning och ungdom:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar