Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Brusel, 22. septembra 2010

Desiate výročie programu Grundtvig: EÚ podporuje prostredníctvom vzdelávania dospelých poskytnutie „druhej šance“

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, sa zúčastní na podujatiach organizovaných v Kodani v dňoch 22. až 23. septembra v rámci osláv 10. výročia programu Grundtvig, ktorý je programom Európskej únie pre vzdelávanie dospelých. Program Grundtvig pomáha dospelým občanom pri zlepšovaní zručností a zvyšovaní zamestnateľnosti tým, že poskytuje finančnú podporu pre kurzy odbornej prípravy a vzdelávaciu mobilitu. Komisia je presvedčená, že táto podpora je potrebná viac než kedykoľvek predtým v záujme prekonania krízy a využitia celého potenciálu rastu Európy tým, že sa zabezpečí, aby tí, ktorí v minulosti premeškali šance, sa ich mohli chopiť v budúcnosti. Za posledných desať rokov bolo do sektoru vzdelávania dospelých v rámci tohto programu investovaných 370 miliónov EUR a poskytnutých 17 000 grantov pre organizácie, čo sa týkalo približne 500 000 účastníkov.

Program Grundtvig ponúka dospelým občanom všetkých vekových kategórií druhú šancu získať zručnosti a kvalifikácie, ktoré vylepšia ich pracovné vyhliadky a osobnostný rozvoj“, uviedla komisárka Vassiliou. „Tento program podporuje široké spektrum organizácií, pričom sa zameriava predovšetkým na dospelých znevýhodnených občanov. Je kľúčovou súčasťou stratégie Európskej komisie zameranej na celoživotné učenie sa a prispeje k iniciatíve Mládež v pohybe a k cieľom 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.“

Program Grundtvig pomáha dospelým občanom, ktorí skončili školskú dochádzku dosiahnutím základného alebo žiadneho vzdelania, a poskytuje tiež podporu učiteľom, školiteľom a iným zamestnancom centier a asociácií pre vzdelávanie dospelých, poradenských organizácií, informačných služieb, mimovládnych organizácií, podnikov, dobrovoľníckych skupín a výskumných centier.

Osobitnými cieľmi programu Grundtvig sú:

  • zlepšiť kvalitu kurzov odbornej prípravy a zvýšiť mobilitu učiacich sa a učiteľov a personálu zaangažovaného do vzdelávania dospelých,

  • zabezpečiť, aby mali ľudia na okraji spoločnosti prístup ku vzdelávaniu dospelých, osobitne starší ľudia a ľudia bez základného vzdelania,

  • zlepšiť spoluprácu medzi organizáciami pre vzdelávanie dospelých,

  • vyvinúť inovatívne postupy pri vzdelávaní dospelých a riadení a podporovať ich širokosiahle uplatňovanie,

  • podporovať vzdelávací obsah, služby a postupy založené na IKT.

Financovanie

Celkový rozpočet na program Grundtvig na roky 2007 až 2013 je 415 miliónov EUR. V roku 2009 bolo v rámci programu pridelených 62 miliónov EUR 1 540 organizáciám zaangažovaným vo vzdelávacích partnerstvách. Celkovo bolo v Európe do vzdelávacích partnerstiev a iných akcií mobility zaangažovaných 26 000 indiviuálnych účastníkov.

Od roku 2000 bolo vyplatených takmer 14 000 grantov organizáciám zúčastňujúcim sa na viac než 3 000 vzdelávacích partnerstvách. Pre mnohých bol Grundtvig prvou skúsenosťou práce s podobnými organizáciami v iných krajinách Európy.

Za posledných desať rokov absolvovalo takmer 15 000 učiteľov a iných zamestnancov odbornú prípravu na pracovisku alebo vyučovalo s podporou programu Grundtvig. Toto číslo sa do konca roku 2013 zvýši pravdepodobne na viac než 20 000.

Od začiatku nových príležitostí pre mobilitu v roku 2009 získalo približne 5 000 učiacich sa dospelých z 30 krajín grant, aby sa mohli učiť a zúčastniť sa na dobrovoľníckych aktivitách v zahraničí s cieľom zlepšiť svoje zručnosti súvisiace s osobnostným rozvojom.

Tento program sa zameriava na podporu projektov a sietí pre spoluprácu, aby sa vytvárali a šírili inovatívne prístupy ku vzdelávaniu dospelých. Od začatia programu už vzniklo asi 700 takýchto iniciatív, do ktorých je zapojených približne 4 000 partnerov z celej Európy.

Komisárka Vassiliou sa na konferencii pri príležitosti 10. výročia tohto programu v Kodani dňa 23. septembra stretne s príjemcami podpory z programu Grundtvig a s odborníkmi na vzdelávanie dospelých. Stretne sa aj s dánskou ministerkou školstva Tinou Nedergaardovou. Svoju návštevu začne 22. septembra návštevou Dánskej školy pre vzdelávanie na univerzite Aarhus (tlačová konferencia: 13:15). Komisárka sa stretne aj s ministrom kultúry Per Stig Møllerom.

Verejná diskusia o budúcnosti programu Komisie pre celoživotné vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj Grundtvig, sa začala 15. septembra (pozri http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kto bol Grundtvig?

Program Grundtvig bol pomenovaný po dánskom filozofovi, teológovi a učiteľovi Nikolajovi Grundtvigovi (1783 – 1872). Je považovaný za „otca“ hnutia Ľudová stredná škola, ktoré sa začalo v Dánsku v polovici 19. storočia a ktoré sa rozšírilo do celej severnej Európy a do mnohých ďalších krajín.

Grundtvig bol horlivým zástancom vzdelávania dospelých v záujme toho, aby mohli byť užitoční pre svoje komunity. Bol presvedčený, že štúdium v podmienkach triedy má svoje obmedzenia a že skutočné učenie sa prichádza so životom ako takým – vzdelávanie životom, vzdelávanie pre život.

Celoživotný program učenia sa

Grundtvig predstavuje jeden zo štyroch pilierov programu Európskej komisie zameraného na celoživotné vzdelávanie, ktorý umožňuje ľuďom v každej etape života zúčastňovať sa na programoch vzdelávania a pomáha tiež pri vývoji odvetvia vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Ďalšími tromi piliermi sú: Erasmus, ktorý sa zameriava na stredoškolské vzdelávanie, Leonardo da Vinci, so zameraním na odborné vzdelávanie a prípravu, a Comenius, zameraný na školy.

Prostredníctvom týchto štyroch čiastkových programov sa financuje celé spektrum činností vrátane výmien, študijných pobytov a vytvárania kontaktov. Projekty sú zamerané na jednotlivých študentov a žiakov, ako aj učiteľov, školiteľov a iné subjekty zapojené do procesu vzdelávania a odbornej prípravy.

Na obdobie rokov 2007 až 2013 predstavuje celkový rozpočet na program celoživotného vzdelávania 7 miliárd EUR.

Viac informácií:

Európska Komisia: Program Grundtvig

Internetová stránka konferencie v Kodani:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konferencia „Grundtvig, desaťročie európskych inovácií v oblasti vzdelávania dospelých“: http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm.

Fakty a čísla o programoch mobility EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu a mládeže: http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar