Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Bruksela, 22 września 2010 r.

10. rocznica programu Grundtvig: UE daje „drugą szansę” poprzez kształcenie dorosłych

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, weźmie udział w obchodach 10. rocznicy unijnego programu kształcenia dorosłych – Grundtvig, które odbędą się w dniach 22-23 września w Kopenhadze. Program Grundtvig, finansując szkolenia i mobilność edukacyjną, pomaga dorosłym w doskonaleniu umiejętności i zwiększaniu szans na znalezienie zatrudnienia. Zdaniem Komisji pomoc ta jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, aby przezwyciężyć kryzys i uwolnić cały potencjał wzrostu gospodarczego w Europie, dając osobom, które nie wykorzystały swoich możliwości w przeszłości, szansę na rozwój w przyszłości. W ciągu ostatniego dziesięciolecia w ramach programu zainwestowano 370 milionów euro w sektor kształcenia dorosłych i przyznano 17 000 dotacji organizacjom skupiającym około 500 000 uczestników.

Grundtvig daje osobom dorosłym w każdym wieku drugą szansę na zdobycie umiejętności i kwalifikacji, które poprawią ich perspektywy zawodowe i rozwój osobisty – powiedziała komisarz Vassiliou. Wsparcie z programu otrzymuje wiele różnych organizacji, a szczególny nacisk położony jest na pomoc osobom dorosłym w niekorzystnej sytuacji. Program jest istotną częścią przyjętej przez Komisję Europejską strategii uczenia się przez całe życie i ma się przyczynić do realizacji inicjatywy „Mobilna młodzież” i osiągnięcia celów strategii Europa 2020 dotyczących inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

Program Grundtvig pomaga osobom dorosłym, które ukończyły szkołę, zdobywszy tylko podstawowe kwalifikacje lub nie mając żadnych kwalifikacji; wspiera także nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia i pozostali pracownicy ośrodków i stowarzyszeń kształcenia dorosłych, organizacji doradztwa zawodowego, usług informacyjnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, grup wolontariuszy oraz ośrodków badawczych.

Szczegółowe cele programu Grundtvig to:

  • poprawa jakości szkoleń i zwiększenie mobilności uczących się oraz nauczycieli i pracowników ośrodków kształcenia dorosłych;

  • zapewnienie dostępu do kształcenia dorosłych ludziom żyjącym na marginesie społeczeństwa, w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz nieposiadającym żadnych kwalifikacji;

  • usprawnienie współpracy między organizacjami kształcenia dorosłych;

  • opracowanie innowacyjnych praktyk zarządzania oraz kształcenia dorosłych i zachęcanie do ich szerokiego zastosowania;

  • wspieranie treści, usług i praktyk edukacyjnych wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Finansowanie

Całkowity budżet programu Grundtvig na lata 2007-2013 wynosi 415 milionów euro. W 2009 r. w ramach programu przyznano 62 miliony euro 1 540 organizacjom zaangażowanym w partnerstwa na rzecz kształcenia. W sumie 26 000 osób z całej Europy uczestniczyło w partnerstwach na rzecz kształcenia i innych działaniach wspierających mobilność.

Od 2000 r. wypłacono prawie 14 000 dotacji organizacjom uczestniczącym w ponad 3 000 partnerstw na rzecz kształcenia; dla wielu z nich udział w programie Grundtvig był pierwszym doświadczeniem w dziedzinie współpracy z podobnymi organizacjami w innych państwach Europy.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat blisko 15 000 nauczycieli i pozostałych pracowników wzięło udział w doskonaleniu zawodowym lub prowadziło szkolenia przy wsparciu Grundtvig. Można się spodziewać, że do końca 2013 r. ich liczba wzrośnie do 20 000.

Od momentu udostępnienia nowych możliwości w zakresie mobilności w 2009 r. około 5 000 dorosłych uczących się z 30 państw otrzymało grant na podjęcie nauki i udział w wolontariacie za granicą, aby doskonalić swoje umiejętności osobistego rozwoju.

Program kładzie szczególny nacisk na wspieranie sieci i projektów w dziedzinie współpracy w celu rozwijania i rozpowszechniania innowacyjnych metod kształcenia dorosłych. Od powstania programu zrealizowano około 700 takich inicjatyw skupiających blisko 4 000 partnerów z całej Europy.

Podczas konferencji zorganizowanej 23 września w Kopenhadze z okazji 10. rocznicy Grundtvig Komisarz Vassiliou spotka się z beneficjentami programu oraz ekspertami w dziedzinie kształcenia dorosłych; odbędzie też spotkanie z duńską minister edukacji, Tiną Nedergaard. Wizyta komisarz rozpocznie się 22 września od odwiedzin w Duńskiej Szkole Edukacji na uniwersytecie w Aarhus (konferencja prasowa o godz. 13:15). Androulla Vassiliou spotka się również z ministrem kultury Perem Stigiem Møllerem.

15 września rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat przyszłości programu Komisji „Uczenie się przez całe życie”, do którego zalicza się także Grundtvig (zob. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kto to był Grundtvig?

Nazwa programu Grundtvig pochodzi od nazwiska duńskiego filozofa, teologa i nauczyciela, Nikolaja Grundtviga (1783-1872). Uznawany jest on za ojca ruchu ludowych szkół wyższych, który narodził się w Danii w połowie XIX wieku, a następnie rozprzestrzenił na terenie Skandynawii i w wielu innych państwach.

Grundtvig był gorącym zwolennikiem kształcenia dorosłych po to, by mogli służyć swoim społecznościom. Wierzył on, że nauka w szkolnej klasie ma swoje ograniczenia i prawdziwa wiedza przychodzi wraz z życiem – edukacja przez życie, edukacja dla życia.

Program „Uczenie się przez całe życie”

Grundtvig jest jednym z czterech elementów programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, który umożliwia ludziom podejmowanie nauki na wszystkich etapach życia oraz wspiera rozwój sektora kształcenia i szkoleń w Europie. Pozostałe trzy zasadnicze elementy programu to: Erasmus – skupiający się na szkolnictwie wyższym, Leonardo da Vinci – przeznaczony dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Comenius – skierowany do szkół.

W ramach tych czterech podprogramów finansowany jest szeroki zakres działań, w tym wymiany, wyjazdy naukowe i tworzenie sieci kontaktów. Projekty skierowane są do indywidualnych studentów i uczniów, a także nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i innych osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie.

Całkowity budżet programu „Uczenie się przez całe życie” na lata 2007-2013 wynosi 7 miliardów euro.

Więcej informacji:

Komisja Europejska: Program Grundtvig

Strona internetowa konferencji w Kopenhadze:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konferencja „Grundtvig – dekada europejskiej innowacji w kształceniu dorosłych”:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm

Fakty i liczby na temat unijnych programów mobilności dotyczących kształcenia, szkolenia, badań i młodzieży:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar