Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Bryssel 22. syyskuuta 2010

Grundtvig-ohjelma 10 vuotta: uusia mahdollisuuksia aikuisille EU:n tuella

EU:n aikuiskoulutusohjelma Grundtvig juhlii kymmenvuotista taivaltaan Kööpenhaminassa 22.–23. syyskuuta. Tapahtumiin osallistuu myös koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. Grundtvig-ohjelman tuella aikuiset voivat kehittää osaamistaan ja parantaa työnsaantimahdollisuuksiaan, sillä ohjelmasta myönnetään rahoitusta koulutukseen ja ulkomaan-opiskelujaksoihin. Komissio uskoo, että tuelle on talouskriisin jälkimainingeissa entistä suurempi tarve. Sen avulla voidaan ottaa käyttöön Euroopan kasvupotentiaalia varmistamalla, että ne, jotka eivät ole aiemmin päässeet hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksiaan, voivat tehdä sen tulevaisuudessa. Kuluneen vuosikymmenen aikana ohjelmasta on tuettu aikuiskoulutussektoria 370 miljoonalla eurolla ja myönnetty 17 000 avustusta organisaatioille, joiden toiminnassa on ollut mukana arviolta 500 000 osallistujaa.

Grundtvig-ohjelman kautta aikuiset kaikista ikäryhmistä saavat mahdollisuuden kehittää itseään ja hankkia tietoja ja taitoja, jotka parantavat heidän uranäkymiään,” totesi komissaari Vassiliou. ”Ohjelmasta tuetaan useita erilaisia organisaatioita painottaen muita heikommassa asemassa olevien aikuisten koulutusta. Ohjelma on tärkeä osa Euroopan komission toimeenpanemaa elinikäisen oppimisen strategiaa. Se tukee myös Nuoret liikkeellä ‑aloitetta ja Eurooppa 2020 ‑strategiaan sisältyvää älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitetta.”

Grundtvig-ohjelmasta tuetaan aikuisia, jotka ovat aikanaan saaneet vain peruskoulutuksen tai keskeyttäneet koulunkäyntinsä ennen perustutkintoa. Ohjelmasta myönnetään tukea myös aikuiskoulutuslaitosten, neuvonta- ja tietopalvelujen, kansalaisjärjestöjen, yritysten, vapaaehtoisryhmien ja tutkimuslaitosten opettajien, kouluttajien ja muun henkilöstön koulutukseen.

Grundtvig-ohjelman tavoitteet:

  • Parannetaan aikuiskoulutuksen laatua sekä lisätään opiskelijoiden ja aikuiskoulutuslaitosten opettajien ja muun henkilöstön ulkomaanvaihtoja.

  • Varmistetaan, että yhteiskunnan marginaaliryhmillä, ikäihmisillä ja koulunkäyntinsä ennen perustutkintoa keskeyttäneillä on mahdollisuus päästä aikuiskoulutukseen.

  • Parannetaan aikuiskoulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

  • Kehitetään aikuiskoulutusta varten innovatiivisia opetus- ja hallinnointimenetelmiä ja pyritään laajentamaan niiden käyttöä.

  • Tuetaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien oppisisältöjen, palvelujen ja menetelmien kehittämistä.

Rahoitus

Grundtvig-ohjelman kokonaisbudjetti vuosina 2007–2013 on 415 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 ohjelmasta tuettiin 62 miljoonalla eurolla 1540:tä organisaatiota, jotka olivat mukana oppimiskumppanuushankkeissa. Oppimiskumppanuuksiin ja muihin liikkuvuustoimiin osallistui yhteensä 26 000 henkilöä eri puolilta Eurooppaa.

Vuodesta 2000 lähtien ohjelmasta on maksettu lähes 14 000 avustusta organisaatioille, jotka ovat olleet mukana yli 3 000 oppimiskumppanuushankkeessa. Monen tuensaajan kohdalla Grundtvig-ohjelmaan osallistuminen oli ensimmäinen kokemus yhteistyöstä muiden eurooppalaisten organisaatioiden kanssa.

Vuosikymmenen aikana lähes 15 000 opettajaa ja muuta henkilöstön jäsentä on saanut täydennyskoulutusta tai ollut opetustehtävissä Grundtvig-ohjelman tuella. Vuoden 2013 loppuun mennessä tämän luvun ennakoidaan olevan yli 20 000.

Sen jälkeen, kun uusia vaihtomahdollisuuksia käynnistettiin vuonna 2009, noin 5 000 aikuisopiskelijaa 30 maasta on saanut apurahan, jonka avulla he ovat opiskelleet tai osallistuneet vapaaehtoistoimintaan ulkomailla ja päässeet näin kehittämään itseään.

Ohjelmalla tuetaan erityisesti yhteistyöhankkeita ja verkostoja, joissa kehitetään innovatiivisia menetelmiä aikuiskoulutukseen ja tiedotetaan niistä muille. Ohjelman käynnistymisen jälkeen on jo toteutettu 700 tällaista aloitetta, joihin on osallistunut 4 000 kumppania eri puolilta Eurooppaa.

Komissaari Vassiliou tapaa Grundtvig-tuensaajia ja aikuiskoulutuksen asiantuntijoita konferenssissa, joka järjestetään ohjelman 10-vuotisjuhlan kunniaksi Kööpenhaminassa 23. syyskuuta. Samalla hän tapaa myös Tanskan opetusministerin Tina Nedergaardin. Komissaarin vierailu käynnistyy 22. syyskuuta vierailulla Aarhusin yliopiston opettajankoulutuslaitokselle (lehdistötilaisuus klo 13.15). Komissaari tapaa myös kulttuuriministeri Per Stig Møllerin.

Komissio kerää 15. syyskuuta alkaneessa julkisessa kuulemisessa näkemyksiä elinikäisen oppimisen ohjelmasta, johon myös Grundtvig sisältyy (ks. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kuka oli Grundtvig?

Grundtvig-ohjelma on saanut nimensä tanskalaisen filosofin, teologin ja opettajan Nikolaj Grundtvigin (1783–1872) mukaan. Grundtvigia pidetään Tanskassa 1800-luvun puolivälissä syntyneen ja sieltä Pohjoismaihin ja laajemmallekin levinneen kansankorkeakoululiikkeen isänä.

Grundtvig uskoi vahvasti siihen, että aikuisia on koulutettava, jotta he voisivat toimia yhteisöjensä hyväksi. Hän uskoi, että luokkahuoneessa tapahtuvalla opiskelulla on rajoituksensa ja oikea oppiminen tapahtuu arkielämässä: elämänkoulu elämää varten.

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Grundtvig on osa Euroopan komission käynnistämää elinikäisen oppimisen ohjelmaa, jonka myötä ihmiset voivat oppia uutta kaikissa elämänvaiheissaan. Ohjelmalla kehitetään myös yleissivistävää ja ammatillista koulutusta Euroopassa. Ohjelman kolme muuta osaa ovat korkea-asteen koulutukseen keskittyvä Erasmus, ammatillista koulutusta painottava Leonardo da Vinci ja kouluopetukseen liittyvä Comenius.

Edellä mainituista neljästä alaohjelmasta rahoitetaan monentyyppisiä hankkeita, muun muassa vaihtoja, opintovierailuja ja verkostoitumista. Hankkeet on tarkoitettu yksittäisille oppilaille ja opiskelijoille sekä opettajille, kouluttajille ja muille koulutuksen parissa työskenteleville.

Elinikäisen oppimisen ohjelman kokonaisbudjetti vuosiksi 2007–2013 on 7 miljardia euroa.

Lisätietoa:

Euroopan komissio: Grundtvig-ohjelma

Kööpenhaminan konferenssin sivusto:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Grundtvig, aikuiskoulutuksen innovaatioiden vuosikymmen:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm.

Lukutietoja EU:n koulutus-, tutkimus ja nuorisoalojen liikkuvuusohjelmiin osallistuneista: http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar