Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Brüssel, 22. september 2010

Grundtvigi programmi 10. aastapäev: EL toetab „teist võimalust” täiskasvanuhariduse kaudu

Euroopa Komisjoni haridus-, kultuuri-, mitmekeelsus- ja noorsoovolinik Androulla Vassiliou osaleb 22.–23. septembril Kopenhaagenis Euroopa Liidu täiskasvanuhariduse programmi Grundtvig 10. aastapäeva tähistamise üritustel. Grundtvig annab rahalist toetust koolituskursuste ja õppealase liikuvuse jaoks ning aitab sel viisil täiskasvanuil arendada oskusi ja suurendada oma konkurentsivõimet tööturul. Komisjon usub, et see toetus on vajalikum kui kunagi varem, et saada üle kriisist ja vabastada kogu Euroopa kasvupotentsiaal, andes neile, kes minevikus on võimalused käest lasknud, uue võimaluse tulevikus edu saavutada. Viimase aastakümne jooksul on programm investeerinud täiskasvanu­haridusse 370 miljonit eurot ning andnud 17 000 toetust organisatsioonidele, mis ühendavad hinnanguliselt 500 000 liiget.

Grundtvig annab igas vanuses täiskasvanutele teise võimaluse omandada oskusi ja kvalifikatsioone, mis parandavad nende tööalaseid väljavaateid ja aitavad kaasa isiksuse arengus,” ütles volinik Vassiliou. „Programm toetab suurt hulka erinevaid organisatsioone, kusjuures suure tähelepanu all on ebasoodsamas seisundis olevad täiskasvanud. See on ülioluline osa Euroopa Komisjoni elukestva õppe strateegiast ning täiendab ühtlasi meie algatust „Noorte liikuvus” ja Euroopa 2020. aasta eesmärke aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks.”

Grundtvigi programm aitab täiskasvanuid, kes on jätnud kooli pooleli ilma mingi kvalifikatsioonita või üksnes madala kvalifikatsiooniga, ning toetab ka õpetajaid, koolitajaid ja teisi täiskasvanuõppekeskuste ja -liitude, nõustamisorganisatsioonide, infoteenuste, valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtete, vabatahtlike rühmituste ja uurimiskeskuste töötajaid.

Grundtvigi konkreetsed eesmärgid on järgmised:

  • tõsta koolituskursuste kvaliteeti ja suurendada nii õppurite kui ka täiskasvanuhariduse õpetajate ja töötajate liikuvust;

  • tagada ühiskonnas tõrjutuks jäänud inimestele, eelkõige eakatele ja neile, kel põhikvalifikatsioon jäänud omandamata, ligipääs täiskasvanuharidusele;

  • parandada täiskasvanuharidusega tegelevate organisatsioonide koostööd;

  • töötada välja uuendusmeelsed täiskasvanuhariduse juhtimise tavad ning propageerida nende ulatuslikku ellurakendamist;

  • toetada IT-põhist hariduse infosisu, teenuseid ja tavasid.

Rahastamine

Grundtvigi programmi eelarve aastateks 2007–2013 on 415 miljonit eurot. Aastal 2009 anti programmist 62 miljoni euro ulatuses toetusi 1540 organisatsioonile, kes osalesid õppepartnerlustes. Kokku osales õppepartnerlustes ja muudes liikuvusmeetmetes üle kogu euroopa 26 000 osalejat.

Alates aastast 2000 on välja makstud ligi 14 000 toetust organisatsioonidele, kes osalesid kokku enam kui 3000 õppepartnerluses. Paljudele neist andis Grundtvig esmakordse võimaluse teha koostööd mujal Euroopas asuva samalaadse organisatsiooniga.

Viimase kümne aasta jooksul on ligikaudu 15 000 õpetajat ja muud töötajat saanud Grundtvigi toel täienduskoolitust või täitnud õpetaja ülesandeid. 2013. aasta lõpuks ületab see näitaja eeldatavasti 20 000 piiri.

Sestsaadik, kui 2009. aastal uued liikuvusvõimalused loodi, on umbes 5000 täiskasvanud õppurit 30 riigist saanud toetust, et saada välismaal õppimiskogemusi või osaleda vabatahtlikus tegevuses ning parandada sel viisil oma oskusi ja areneda.

Programm rõhutab koostööprojektide ja võrgustike toetamist, mille eesmärk on arendada ja levitada täiskasvanuõppes innovatiivseid lahendusi. Programmi algusest on ellu viidud umbes 700 seesugust algatust, milles on osalenud ligikaudu 4000 partnerit üle kogu Euroopa.

Volinik Vassiliou kohtub Grundtvigi toetust saanute ja täiskasvanuõppe ekspertidega 23. septembril Kopenhaagenis konverentsil, millega tähistatakse programmi 10. aastapäeva. Samuti kohtub ta Taani haridusministri Tina Nedergaardiga. Visiit algab 22. septembril, mil volinik külastab Aarhusi ülikoolis Taani pedagoogikakooli (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) (pressikonverents kell 13:15). Samuti kohtub volinik kultuuriminister Per Stig Mølleriga.

Avalik konsultatsioon komisjoni elukestva õppe programmi teemadel, mille alla kuulub ka Grundtvig, algas 15. septembril (vt http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kes oli Grundtvig?

Grundtvigi programm on nime saanud Taani filosoofi, teoloogi ja õpetaja Nikolaj Grundtvigi (1783-1872) järgi. Teda peetakse rahvaülikoolide liikumise isaks. See liikumine algas Taanis XIX sajandi keskel ja levis sealt kõigisse Põhjamaadesse ja mujalegi.

Grundtvig oli kindlal veendumusel, et täiskasvanuid tuleb harida, et nad võiksid ühiskonda paremini teenida. Ta uskus, et koolitoas õppimisel on omad piirid ning et tõeline tarkus omandatakse elust endast – õpitakse elust ja elu jaoks.

Elukestva õppe programm

Grundtvig on Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi üks neljast harust. See programm võimaldab saada osa õppimiskogemusest igas eluetapis ning aitab arendada Euroopa haridus- ja koolitussektorit. Teised kolm elukestva õppe programmi haru on kõrgharidusele keskenduv Erasmus, kutseharidusele ja ‑koolitusele suunatud Leonardo da Vinci ning koolidele mõeldud Comenius.

Neist neljast alamprogrammist rahastatakse tervet rida erinevaid meetmeid, sealhulgas vahetusi, õppekülastusi ja suhtlust. Projektid on suunatud üksikutele õpilastele ja õppuritele, samuti ka õpetajatele, koolitajatele ja teistele hariduses ja koolituses osalejatele.

Elukestva õppe programmi kogueelarve aastateks 2007–2013 on 7 miljardit eurot.

Lisateave:

Euroopa Komisjon: Grundtvigi programm

Kopenhaageni konverentsi veebileht:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konverents „Grundtvig: kümme aastat Euroopa innovatsiooni täiskasvanuõppes”:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Arve ja fakte ELi hariduse, koolituse, teaduse ja noorsoo liikuvusprogrammide kohta:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar