Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

V Bruselu dne 22. září 2010

10. výročí programu Grundtvig: EU nabízí „druhou šanci“ prostřednictvím vzdělávání dospělých

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, se ve dnech 22.–23. září účastní v Kodani akcí pořádaných u příležitosti 10. výročí programu Evropské unie pro vzdělávání dospělých s názvem Grundtvig. Tento program pomáhá dospělým zdokonalit jejich dovednosti a zvýšit jejich šance na nalezení zaměstnání tím, že poskytuje finanční podporu na kurzy odborného vzdělávání a studijní mobilitu. Komise se domnívá, že této podpory je nyní zapotřebí více než kdy jindy, aby bylo možné překonat krizi a uvolnit veškerý růstový potenciál Evropy tím, že se lidem, kteří nevyužili své šance v minulosti, umožní dosáhnout úspěchu v budoucnosti. Během minulých deseti let investoval tento program 370 milionů EUR do sektoru vzdělávání dospělých a poskytl 17 000 grantů organizacím, do kterých je zapojeno asi 500 000 účastníků.

Komisařka Vassiliou uvedla: „Grundtvig nabízí dospělým všech věkových kategorií druhou šanci na získání dovedností a kvalifikace, které zlepší jejich vyhlídky na získání zaměstnání a budou užitečné pro jejich osobní rozvoj. Tento program podporuje mnoho různých organizací a zaměřuje se také na znevýhodněné dospělé osoby. Představuje zásadní součást strategie Evropské komise pro celoživotní učení a přispěje k iniciativě Mládež v pohybu a cílům strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.“

Program Grundtvig pomáhá dospělým, kteří ukončili pouze základní vzdělání nebo nemají žádnou kvalifikaci, a rovněž poskytuje podporu učitelům, školitelům a ostatním zaměstnancům ve střediscích a sdruženích pro vzdělávání dospělých, organizacích zabývajících se poradenstvím, informačních službách, nevládních organizacích, podnicích, skupinách dobrovolníků a výzkumných střediscích.

Konkrétní cíle programu Grundtvig jsou:

  • zlepšit kvalitu kurzů odborného vzdělávání a zvýšit mobilitu studujících a učitelů a zaměstnanců, kteří se věnují vzdělávání dospělých,

  • zajistit, aby lidé na okraji společnosti, a zejména starší lidé a lidé se základním vzděláním, měli přístup ke vzdělávání dospělých,

  • zlepšit spolupráci mezi organizacemi pro vzdělávání dospělých,

  • vypracovat inovativní postupy v oblasti vzdělávání dospělých a jeho řízení a podpořit jejich používání v širokém měřítku,

  • podporovat takový obsah vzdělávání, služby a postupy, které jsou založené na informačních a komunikačních technologiích.

Financování

Celkový rozpočet programu Grundtvig na období 2007–2013 činí 415 milionů EUR. V roce 2009 bylo z programu přiděleno 62 milionů EUR 1 540 organizacím zapojeným do partnerství v oblasti vzdělávání. Partnerství v oblasti vzdělávání a jiných forem mobility se zúčastnilo celkem 26 000 jednotlivců z celé Evropy.

Od roku 2000 bylo vyplaceno téměř 14 000 grantů organizacím účastnícím se více než 3 000 partnerství v oblasti vzdělávání. Mnohým z nich Grundtvig zprostředkoval vůbec první příležitost spolupracovat s podobnými organizacemi z jiných evropských zemí.

V minulých deseti letech využilo téměř 15 000 učitelů a jiných zaměstnanců profesní přípravy na pracovišti nebo s podporou programu Grundtvig absolvovali stáž za účelem výuky. Očekává se, že do konce roku 2013 jejich počet přesáhne 20 000.

V roce 2009 vznikly nové možnosti mobility a od té doby získalo již přes 5 000 dospělých studujících z 30 zemí grant na to, aby se mohli učit a zúčastnit se dobrovolných činností v zahraničí, aby tak zdokonalili své dovednosti související s osobním rozvojem.

Tento program se zaměřuje na podporu projektů a sítí pro spolupráci, aby se vytvářely a šířily inovativní přístupy ke vzdělávání dospělých. Od zahájení programu již vzniklo asi 700 takových iniciativ, do nichž je zapojeno asi 4 000 partnerů z celé Evropy.

Komisařka Vassiliou se setká s příjemci podpory z programu Grundtvig a s odborníky na vzdělávání dospělých na konferenci u příležitosti 10. výročí tohoto programu v Kodani dne 23. září. Setká se rovněž s dánskou ministryní školství Tinou Nedergaard. Svou návštěvu zahájí dne 22. září návštěvou dánské školy pro vzdělávání na univerzitě Aarhus (tisková konference se bude konat ve 13:15). Komisařku přivítá i ministr kultury Per Stig Møller.

Veřejná konzultace o budoucnosti programu celoživotního učení Komise, jenž zahrnuje i Grundtvig, byla zahájena dne 15. září. (viz: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kdo byl Grundtvig?

Program Grundtvig byl pojmenován po dánském filozofovi, teologovi a učiteli Nikolaji Grundtvigovi, který žil v letech 1783–1872. Je považován za „otce“ hnutí lidových vysokých škol, které se zrodilo v Dánsku v polovině 19. století a rozšířilo se po celé Skandinávii a do mnoha jiných zemí.

Grundtvig byl horlivým zastáncem vzdělávání dospělých, aby tak mohli lépe prospívat společnosti. Byl přesvědčen o tom, že výuka ve třídě má svá omezení a že opravdovou školou je sám život – propagoval tedy učení životem pro život.

Program celoživotního učení

Grundtvig je jednou ze čtyř součástí programu celoživotního učení Evropské komise, jenž umožňuje lidem ve všech obdobích jejich života učit se a rovněž pomáhá rozvíjet sektor zdělávání a odborné přípravy v Evropě. Další tři zásadní součásti programu celoživotního učení jsou: Erasmus, který se zaměřuje na vysokoškolské vzdělávání, Leonardo da Vinci určený pro odbornou přípravu a vzdělávání a Comenius pro školy.

Tyto čtyři podprogramy financují řadu činností včetně výměn, studijních pobytů a vytváření sítí. Tyto projekty jsou určeny pro jednotlivé studenty, učitele, školitele a ostatní osoby zapojené do vzdělávání a odborné přípravy.

Celkový rozpočet programu celoživotního učení na období 2007–2013 činí 7 miliard EUR.

Další informace:

Evropská komise: The Grundtvig programme

Internetové stránky týkající se konference v Kodani:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konference „Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning“ („Grundtvig, deset let evropské inovace v oblasti vzdělávání dospělých“):

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Fakta a čísla související s programy EU pro mobilitu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a mládeže:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar