Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Брюксел, 22 септември 2010 г.

Десет години програма „Грундвиг“: Европейският съюз подкрепя предоставянето на „втори шанс“ чрез образованието за възрастни

На 22―23 септември в Копенхаген Андрула Василиу, европейският комисар, отговарящ за образованието, културата, многоезичието и младежта, ще вземе участие в проявите за отбелязване на десетата годишнина на „Грундвиг“ ― програмата на ЕС за образование за възрастни. „Грундвиг“ подпомага възрастни да повишат своите умения и пригодност за заетост, като предоставя финансова помощ за курсове за обучение и мобилност с учебна цел. Комисията е убедена, че тази помощ е необходима повече от всякога за преодоляване на кризата и за разгръщане на потенциала на Европа за растеж. Помощта служи за създаването на условия за пропусналите в миналото възможността да се реализират пълноценно да могат да направят това в бъдеще. През последното десетилетие програмата е инвестирала 370 милиона евро в сектора на образованието за възрастни и в 17 000 случая са предоставени безвъзмездни средства на организации, като участниците в нея са приблизително 500 000.

Комисар Василиу заяви: Без оглед на тяхната възраст, Грундвиг дава на възрастните втори шанс да придобият умения и квалификации, с които да подобрят перспективите си за работа и да продължат личното си развитие. Програмата оказва подкрепа на широк набор от организации и обръща особено внимание на възрастните в неравностойно положение. Тя представлява съществена част от стратегията на Европейската комисия за учене през целия живот и ще допринесе за нашата инициатива „Младежта в движение“ и целите на „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Програмата „Грундвиг“ подпомага възрастни, които са напуснали училище с основна квалификация или без всякаква квалификация, и предоставя подкрепа на учители, обучаващи и друг персонал в центрове и асоциации за образование за възрастни, центрове за професионална ориентация, информационни центрове, неправителствени организации, предприятия, доброволчески сдружения и изследователски центрове.

Специфичните цели на програмата „Грундвиг“ са:

  • подобряване на качеството на курсовете за обучение и увеличаване на мобилността на учащите и преподавателите и персонала от сферата на образованието за възрастни;

  • гарантиране на достъп до образование за възрастни на хора, намиращи се в периферията на обществото, по-специално на по-възрастни хора и тези без основна квалификация;

  • подобряване на сътрудничеството между организациите за образование за възрастни;

  • развитие на иновативни образование за възрастни и управленчески практики в тази област, както и насърчаване на широкото им прилагане;

  • подкрепа за образователно съдържание, услуги и практики, базирани на информационните и комуникационните технологии.

Финансиране

Общият бюджет на програмата „Грундвиг“ за периода 2007―2013 г. е 415 милиона евро. През 2009 г. програмата предостави 62 милиона евро на 1540 организации участници в партньорства за обучение. Общо 26 000 са индивидуалните участници в партньорства за обучение и в други действия по мобилността в цяла Европа.

От 2000 г. насам почти 14 000 помощи във вид на безвъзмездни средства са отпуснати на организации участници в 3000 партньорства за обучение. Много от тях са придобили в рамките на „Грундвиг“ първия си работен опит с подобни по характер организации от други части на Европа.

През последните десет години с подкрепата на „Грундвиг“ почти 15 000 преподаватели и друг персонал са преминали вътрешно служебно обучение или са били командировани с цел преподаване. Очаква се до края на 2013 г. техният брой да достигне 20 000.

От появата през 2009 г. на новите възможности за мобилност около 5000 учащи възрастни от 30 държави са получили безвъзмездни средства, предназначени за участие в учебни форми и доброволчески дейности в чужбина за придобиване на опит, с който да доразвият личните си умения.

Програмата набляга на подкрепата за проекти и мрежи на сътрудничество за развитието и разпространението на новаторски подходи в областта на обучението за възрастни. От началото на програмата са осъществени около 700 инициативи с такъв характер, в които са били ангажирани около 4000 партньори от цяла Европа.

На 23 септември в Копенхаген по време на конференцията за отбелязване на десетгодишнината на програмата г-жа Андрула Василиу ще се срещне с бенефициери на „Грундвиг“ и експерти по въпросите на образованието за възрастни. Тя ще се срещне също с датския министър на образованието Тина Недергаард. В началото на своето посещение на 22 септември г-жа Андрула Василиу ще посети Датския педагогически институт в университета в Орхус (пресконференция в 13:15 ч.). Комисарят ще се срещне и с министъра на културата Пер Стиг Мьолер.

На 15 септември беше дадено началото на обществено обсъждане на бъдещето на програмата на Комисията за учене през целия живот, която включва и „Грундвиг“

(вж. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Кой е Грундвиг?

Програмата „Грундвиг“ носи името на датския философ, теолог и учител Николай Грундвиг (1783―1872). Той е смятан за „баща“ на движението на народните университети, което има своето начало в Дания в средата на 19 в. и впоследствие се разпростира в Северна Европа и други страни.

Грундвиг е непоколебим поддръжник на идеята за образование за възрастни, така че те да могат да бъдат в служба на своите общности. Той е убеден, че обучението в класната стая има своите граници и че истинското учение е свързано със самия живот ― образование чрез живота, образование за живота.

Програма за учене през целия живот

„Грундвиг“ е един от четирите елемента в програмата на Комисията за учене през целия живот, която дава възможност да се придобие учебен опит на всеки етап от живота и също така подпомага развитието на сектора на образованието и обучението в Европа. Другите три програми, чрез които се осъществява финансирането на програмата за учене през целия живот, са: Erasmus с акцент върху висшето образование, Leonardo da Vinci за професионално образование и обучение и Comenius, която е насочена към училищата.

Посредством тези четири подпрограми се осигуряват средства за различни по вид дейности като обмен, проучвателни посещения и дейности в мрежа от организации. Проектите са насочени към отделните ученици и учащи се, както и към преподавателите, обучаващите и други ангажирани в образованието и обучението.

Общият бюджет на програмата за учене през целия живот за 2007—2013 г. възлиза на 7 милиарда евро.

За повече информация:

Европейска комисия: The Grundtvig programme

Уебсайт на конференцията в Копенхаген:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Конференция „Грундвиг ― десетилетие на европейски иновации в областта на обучението за възрастни“:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Факти и цифри за програмите на ЕС за мобилност в областите на образованието, обучението, изследванията и младежта:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar