Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Bryssel den 21 september 2010

Europeiska kommissionen har antagit en övergripande EU-strategi för överföringar av PNR-uppgifter till tredjeländer

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett paket med lagförslag avseende utbyte av passageraruppgifter (Passenger Name Record), nedan kallade PNR-uppgifter, med tredjeländer. Paketet består av en EU-strategi för överföringar av PNR-uppgifter till tredjeländer samt rekommendationer till förhandlingsdirektiv för nya PNR-avtal med Förenta staterna, Australien och Kanada.

Cecilia Malmström som är EU:s kommissionär för inrikes frågor har gjort följande uttalande ”Denna strategi innehåller de allmänna riktlinjer som ska ligga till grund för alla framtida PNR-avtal med ett tredjeland. PNR-uppgifter har visat sig vara ett viktigt redskap i kampen mot terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet, även om det samtidigt ger upphov till viktiga frågor när det gäller skyddet av personuppgifter.”

Fler och fler tredjeländer har börjat använda sig av PNR-uppgifter i sin kamp mot terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Detta innebär att de brottsbekämpande myndigheterna kan använda sig av de uppgifter som passagerarna lämnat vid bokningen av en flygning i syfte att utreda tidigare brott, förhindra nya brott och för att göra riskanalyser.

För närvarande sker utbytet av PNR-uppgifter med tredjeländer inom flera olika ramar. Eftersom PNR-uppgifter har blivit ett alltmer populärt säkerhetsverktyg kan det komma att inverka negativt på rättsäkerheten och skyddet av passagerarnas personuppgifter om denna situation inte åtgärdas.

I det meddelande som läggs fram i dag anges de allmänna principer som ska ligga till grund för alla PNR-avtal med tredjeländer.

1. Skydd av personuppgifter, i syfte att skydda passagerarnas rättigheter enligt följande:.

- PNR-uppgifter ska uteslutande användas för att bekämpa terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet.

  • Det ska endast vara tillåtet att utväxla absolut nödvändiga kategorier av PNR-uppgifter och dessa kategorier ska tydligt anges i avtalet.

  • Passagerarna ska få tydlig information om utbytet av deras PNR-uppgifter samt ha rätt att se sina PNR-uppgifter och att söka effektiv administrativ eller rättslig prövning. Detta bidrar till att garantera att skyddet för privatlivet iakttas till fullo och att alla kränkningar av privatlivet åtgärdas.

  • Beslut som har negativa verkningar för passagerarna får aldrig grunda sig på en automatisk databehandling av PNR-uppgifter. En människa måste alltid delta för att en passagerare ska kunna nekas att borda ett plan. Anledningen till detta är att man vill undvika användandet av profiler.

  • Tredjeländer måste kunna garantera en hög nivå på sitt uppgiftsskydd samt att det utövas en effektiv och oberoende tillsyn över de myndigheter som använder sig av PNR-uppgifter.

  • PNR-uppgifter får inte lagras under en längre tidsperiod än vad som är nödvändigt för de åtgärder som vidtas för att bekämpa terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet och tredjeländerna ska gradvis begränsa tillgången till uppgifterna under lagringstiden.

  • Ett tredjeland får lämna ut PNR-uppgifterna till andra tredjeländer (vidareöverföring) endast under förutsättning att dessa länder iakttar de normer som anges i PNR-avtalet mellan EU och det berörda tredjelandet och endast på fall till fall-basis.

2. Överföringsmetoder för PNR-uppgifterna som skapar rättslig förutsebarhet för flygtrafikföretagen och gör att kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. PNR-uppgifterna ska överföras via ett sändsystem (push system), varvid antalet överföringstillfällen före en flygning ska vara begränsat och proportionerligt.

3. Normer för övervakningen av tillämpningen av PNR-avtalen, t.ex. översyner, kontroller och effektiva tvistlösningsmekanismer.

4. Ömsesidighet bör dessutom gälla. Sådan information om terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet som framkommer när ett tredjeland analyserar PNR-uppgifter ska lämnas ut till Europol, Eurojust och EU:s medlemsstater.

Ytterligare upplysningar

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar