Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

V Bruseli 21. septembra 2010

Európska komisia schvaľuje vonkajšiu stratégiu EÚ k zaobchádzaniu s osobným záznamom o cestujúcom

Európska komisia dnes prijala balík návrhov o výmene údajov uvedených v osobnom zázname o cestujúcom (ďalej len „PNR“) s tretími krajinami. Tento balík pozostáva z vonkajšej stratégie EÚ o PNR a odporúčaní týkajúcich sa smerníc na rokovania o nových dohodách o PNR so Spojenými štátmi americkými, Austráliou a Kanadou.

„V tejto stratégii sme stanovili všeobecné zásady, z ktorých by mala vychádzať každá dohoda o PNR s treťou krajinou. Údaje v PNR sú preukázateľne dôležitým nástrojom v boji proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Zároveň však vyvolávajú dôležité otázky o ochrane osobných údajov,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Stále viac tretích krajín využíva údaje uvedené v osobnom zázname o cestujúcom (ďalej len „PNR“) v boji proti terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. Orgány presadzovania práva môžu využiť údaje, ktoré poskytuje cestujúci pri rezervovaní letu, na vyšetrovanie trestných činov spáchaných v minulosti, na prevenciu ďalšej trestnej činnosti alebo pri analýze rizík.

V súčasnosti prebieha výmena údajov v PNR s tretími krajinami na základe rôznych rámcov. Keďže údaje v PNR sú čoraz obľúbenejším bezpečnostným nástrojom, mohol by tento stav negatívne ovplyvňovať právnu istotu a ochranu osobných údajov o cestujúcich.

V dnešnom oznámení sú stanovené všeobecné zásady, ktoré by mali byť dodržané v každej dohode o PNR s tretími krajinami:

1. Ochrana osobných údajov, ktorej cieľom je chrániť práva cestujúcich:

- Údaje v PNR by sa mali využívať výlučne na boj proti terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

  • Kategórie vymieňaných údajov v PNR by mali byť obmedzené na tie, ktoré sú nevyhnutné pre daný účel, a mali by byť jasne uvedené v dohode.

  • Cestujúci by mali byť jasne informovaní o výmene ich údajov v PNR, mali by mať právo nahliadnuť do svojich údajov v PNR a právo na účinnú správnu a súdnu nápravu. Pomôže to zabezpečiť plnohodnotné rešpektovanie súkromia a nápravu akéhokoľvek jeho narušenia.

  • Rozhodnutia s nepriaznivými účinkami na cestujúcich nesmú nikdy vychádzať z automatizovaného spracovania údajov v PNR. Do procesu vydania rozhodnutia o odmietnutí nástupu na palubu cestujúcemu musí byť vždy zapojený človek. Zabráni sa tak tzv. profilovaniu.

  • Tretie krajiny musia poskytnúť vysokú úroveň zabezpečenia údajov a účinný nezávislý dohľad nad orgánmi, ktoré využívajú údaje v PNR.

  • Údaje v PNR nie je možné uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, a tretie krajiny by mali vymedziť, kto bude mať k týmto údajom prístup počas obdobia ich uchovávania.

  • Tretie krajiny môžu údaje v PNR poskytovať ďalším krajinám (ďalší prenos) len v prípade, že tieto krajiny spĺňajú podmienky stanovené v dohode o PNR medzi EÚ a treťou krajinou, a to len individuálne od prípadu k prípadu.

2. Spôsoby prenosu údajov v PNR, ktorých cieľom je poskytnúť leteckým prepravcom právnu istotu a udržať náklady na prijateľnej úrovni: údaje v PNR by mali byť prenášané prostredníctvom systému „PUSH“ a počet prenosov údajov pred každým letom by mal byť obmedzený a primeraný.

3. Podmienky monitorovania správneho implementovania dohody o PNR týkajúce sa napríklad preskúmania, monitorovania a účinného riešenia sporov.

4. Je potrebné zabezpečiť aj reciprocitu. Informácie o terorizme a závažnej trestnej činnosti, ktoré členské štáty získali analýzou údajov v PNR, by mali byť oznámené Europolu, Eurojustu a členským štátom EÚ.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar