Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Bruksela, dnia 21 września 2010 r.

Komisja Europejska przyjmuje unijną strategię zewnętrzną w zakresie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pakiet projektów dotyczących wymiany z państwami trzecimi danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), który składa się z unijnej strategii zewnętrznej w zakresie PNR oraz zaleceń dotyczących wytycznych negocjacyjnych odnoszących się do nowych umów w sprawie PNR ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą.

„W strategii tej określamy ogólne zasady, na jakich powinny opierać się umowy dotyczące PNR. Dane te okazały się istotnym narzędziem w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem. Jednocześnie jednak ich wykorzystanie rodzi istotne problemy w dziedzinie ochrony danych osobowych” powiedziała unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Coraz więcej państw trzecich wykorzystuje dane PNR w walce z terroryzmem i poważną przestępczością międzynarodową. Organy ścigania mogą korzystać z danych dostarczonych przez pasażerów w celu rezerwacji lotu do prowadzenia dochodzeń w sprawie już popełnionych przestępstw, zapobiegania nowym przestępstwom oraz dokonywania oceny ryzyka.

Obecnie wymiana danych PNR z państwami trzecimi odbywa się na zróżnicowanych zasadach. Dalsze trwanie takiego stanu w sytuacji, w której dane PNR stanowią coraz powszechniej wykorzystywane narzędzie bezpieczeństwa, miałoby negatywne konsekwencje w wymiarze pewności prawnej i ochrony danych osobowych pasażerów.

W przedstawionym w dniu dzisiejszym komunikacie określono główne zasady, którym odpowiadać powinny umowy z państwami trzecimi:

1. Ochrona danych osobowych, w celu chronienia praw pasażerów:

- dane PNR powinny być używane wyłącznie do zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości międzynarodowej;

  • kategorie danych PNR podlegających wymianie powinny ograniczać się do minimum niezbędnego w tym celu oraz być ściśle wyliczone w umowie;

  • pasażerowie powinni uzyskiwać jasne informacje na temat wymiany ich danych osobowych, mieć prawo wglądu do swoich danych PNR oraz prawo do skutecznych administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej. Pomaga to zagwarantować pełne poszanowanie prywatności oraz zaradzić wszelkim jej naruszeniom;

  • decyzje mające negatywne skutki dla pasażerów nie mogą być nigdy oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych PNR. Zanim komuś odmówi się wstępu na pokład potrzebna jest interwencja człowieka. Ma to zapobiec zjawisku „profilowania”;

  • państwa trzecie muszą zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz skuteczny niezależny nadzór organów używających danych PNR;

  • dane PNR nie mogą być przechowywane dłużej, niż jest to potrzebne do zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości międzynarodowej, a państwa trzecie powinny stopniowo ograniczać krąg osób mających dostęp do danych w okresie ich przechowywania;

  • dane PNR mogą być udostępniane przez państwa trzecie innym państwom trzecim (dalsze przekazywanie) wyłącznie wtedy, gdy te ostatnie przestrzegają norm ustanowionych w umowie w sprawie PNR zawartej przez UE z państwem trzecim i tylko na zasadzie indywidualnej oceny każdego przypadku.

2. Tryby przekazywania danych PNR służące zagwarantowaniu przewoźnikom lotniczym pewności prawnej i utrzymaniu kosztów na akceptowalnym poziomie: dane PNR powinny być przekazywane w systemie aktywnego przekazywania (typu „push”), a liczba transferów takich danych przed każdym lotem powinna być ograniczona i proporcjonalna.

3. Normy w zakresie monitorowania prawidłowego wykonywania umowy dotyczącej PNR, np. w zakresie przeglądu, monitorowania, skutecznego rozstrzygania sporów.

4. Należy zagwarantować wzajemność. Informacje na temat terroryzmu i poważnej przestępczości międzynarodowej wynikające z analizy danych PNR przez państwa trzecie powinny być udostępniane Europolowi, sieci Eurojust oraz państwom członkowskim UE.

Bliższe informacje

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych UE

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar