Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Bryssel 21. syyskuuta 2010

Euroopan komissio hyväksyy matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevan EU:n ulkoisen strategian

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuspaketin, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) vaihtamista kolmansien maiden kanssa. Pakettiin sisältyy EU:n ulkoinen PNR-strategia ja suositukset neuvotteluohjeiksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa käytäviin neuvotteluihin uusista PNR-sopimuksista.

EU:n sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan strategiassa esitetään yleisperiaatteet, joihin kolmansien maiden kanssa tehtävien PNR-sopimusten on perustuttava. PNR-tiedot ovat osoittautuneet tärkeäksi välineeksi torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia, mutta niiden käyttö herättää samalla myös merkittäviä henkilötietosuojaa koskevia kysymyksiä”, totesi Malmström.

Yhä useammat kolmannet maat käyttävät matkustajarekisteritietoja (PNR) terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseen. Lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää matkustajan lentoa varatessaan antamia tietoja tutkiakseen tehtyjä rikoksia, ehkäistäkseen uusien tekemistä ja tehdäkseen riskinarviointeja.

Tällä hetkellä PNR-tietojen vaihto kolmansien maiden kanssa perustuu useisiin erilaisiin oikeudellisiin puitteisiin. Koska PNR-tiedot ovat yhä suositumpi turvallisuustyökalu, oikeusvarmuus ja matkustajien henkilötietosuoja heikkenevät, jos nykytilanne jatkuu.

Tänään esitetyssä tiedonannossa esitetään yleisperiaatteet, joita kaikissa kolmansien maiden kanssa tehtävissä PNR-sopimuksessa olisi noudatettava. Yleisperiaatteet koskevat seuraavia seikkoja:

1. Henkilötietosuoja, jolla pyritään suojaamaan matkustajien oikeuksia.

- PNR-tietoja olisi käytettävä yksinomaan terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan.

  • Vaihdettavat PNR-tietolajit olisi rajoitettava tarkoituksen kannalta välttämättömään, ja ne olisi lueteltava sopimuksessa selkeästi.

  • Matkustajille olisi annettava selkeää tietoa PNR-tietojen vaihdosta, ja heillä olisi oltava oikeus nähdä omat PNR-tietonsa ja oikeus tehokkaisiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin oikeussuojakeinoihin. Näin voidaan varmistaa, että yksityisyyttä kunnioitetaan täysimääräisesti ja että yksityisyyden loukkaamisen varalta on oikeussuojakeinoja.

  • Päätökset, joilla on matkustajien kannalta haitallisia vaikutuksia, eivät saa koskaan perustua PNR-tietojen automaattiseen käsittelyyn. Ihmisen on arvioitava tilanne ennen kuin matkustajalta evätään pääsy koneeseen. Näin pyritään estämään matkustajien profilointia.

  • Kolmansien maiden on varmistettava korkeatasoinen tietosuoja ja PNR-tietoja käyttävien viranomaisten riippumaton valvonta.

  • PNR-tietoja ei voida varastoida kauempaa kuin terrorismin torjunnan ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden vuoksi on välttämätöntä, ja kolmansien maiden tulisi tietojen säilytysaikana vähitellen rajoittaa niiden henkilöiden määrää, joilla on pääsy tietoihin.

  • Kolmas maa voi välittää PNR-tietoja edelleen muille maille ainoastaan, jos kyseiset maat noudattavat EU:n ja kolmannen maan välisessä PNR-sopimuksessa asetettuja vaatimuksia, ja ainoastaan tapauskohtaisesti.

2. PNR-tietojen siirtämistavat, joilla pyritään antamaan lentoyhtiöille oikeusvarmuus ja pitämään kustannukset hyväksyttävällä tasolla: PNR-tietoja tulisi siirtää työntöjärjestelmää (push system) käyttäen, ja ennen kutakin lentoa tehtävien tiedonsiirtojen määrän tulisi olla rajallinen ja oikeasuhteinen.

3. PNR-sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon seurantaa koskevat vaatimukset, esim. uudelleentarkastelua, seurantaa ja riitojenratkaisua koskevat vaatimukset.

4. Vastavuoroisuus pitäisi aina varmistaa. Kolmansien maiden PNR-tietoja analysoimalla saama terrorismia ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskeva tieto tulisi jakaa Europolin, Eurojustin ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

Lisätietoja

EU:n sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar