Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Brüssel, 21. september 2010

Euroopa Komisjon võtab vastu Euroopa Liidu broneeringuinfo välisstrateegia

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekute paketi broneeringuinfo vahetamise kohta kolmandate riikidega. Pakett sisaldab Euroopa Liidu broneeringuinfo välisstrateegiat ning soovitusi Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga sõlmitavate uute broneeringuinfo lepingutega seotud läbirääkimisjuhiste kohta.

„Selles strateegias on kindlaks määratud üldpõhimõtted, millele tuleks rajaneda kolmandate riikidega sõlmitavate kõikide broneeringuinfo lepingute koostamisel. Broneeringuinfo on olnud suureks abiks võitluses raske rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastu, ent ühtlasi on see tekitanud isikuandmete kaitsega seotud olulisi küsimusi”, sõnas Euroopa Liidu siseküsimuste volinik Cecilia Malmström.

Üha enam riike kasutab broneeringuinfot võitluses terrorismi ja raske rahvusvahelise kuritegevuse vastu. Õiguskaitseasutused võivad kasutada andmeid, mille reisija esitab lennu broneerimisel, et uurida varem toimepandud kuritegusid, hoida ära uusi kuritegusid ja teha riskianalüüsi.

Praegu vahetatakse broneeringuinfot kolmandate riikidega mitmes eri raamistikus. Sellise praktika jätkamine olukorras, kus broneeringuinfo tähtsus julgeoleku tagamise vahendina aina suureneb, mõjutaks negatiivselt nii õiguskindlust kui ka reisijate isikuandmete kaitset.

Täna esitatud teatises on kindlaks määratud üldpõhimõtted, millest tuleb juhinduda kolmandate riikidega sõlmitavate kõikide broneeringuinfo lepingute koostamisel:

1. Isikuandmete kaitse, et kaitsta reisijate õigusi:

- Broneeringuinfot tuleks kasutada ainuüksi terrorismi ja raske rahvusvahelise kuritegevuse vastase võitluse eesmärgil.

  • Vahetatava broneeringuinfo kategooriaid tuleks piirata ainult kõnealuseks võitluseks vajalikuga ning lubatud kategooriad tuleks lepingus selgelt loetleda.

  • Reisijaid tuleks nende broneeringuinfo vahetamisest selgesõnaliselt teavitada, neile tuleks anda õigus oma broneeringuinfot näha ning neile tuleks tagada tõhusa haldus- ja õiguskaitse võimalus. Sellega aidatakse tagada eraelu puutumatuse põhimõtte täielik järgimine ja selle põhimõtte mis tahes rikkumise heastamine.

  • Reisijaid negatiivselt mõjutavaid otsuseid ei tohi kunagi teha broneeringuinfo automatiseeritud töötlemise põhiselt. Reisijale pardale mineku keeldu ei anta ilma inimsekkumiseta. Niimoodi püütakse vältida nn profiilide kujundamist.

  • Kolmandad riigid peavad tagama kõrgetasemelise andmekaitse ning broneeringuinfot kasutavate asutuste tõhusa ja sõltumatu järelevalve.

  • Broneeringuinfot ei saa salvestada kauem kui on vajalik terrorismi ja raske rahvusvahelise kuritegevuse vastaseks võitluseks ning kolmandad riigid peaksid piirama järk-järgult nende isikute arvu, kellel on andmete säilitamise ajal neile juurdepääs.

  • Kolmas riik võib jagada broneeringuinfot muude riikidega (edasijaotamine) ainult juhul, kui kõnealused muud riigid järgivad ELi ja asjaomase kolmanda riigi vahel sõlmitud broneeringuinfo lepingus kindlaksmääratud standardeid. Edasijaotamine toimub ainult juhtumipõhiselt.

2. Broneeringuinfo edastamistingimused, mille eesmärk on tagada lennuettevõtjatele õiguskindlus ja hoida nende kulud mõislikul tasemel. Broneeringuinfo edastamiseks tuleks kasutada nn tõukesüsteemi ning andmete edastamissagedust enne iga lendu tuleks piirata ja hoida see proportsionaalne.

3. Broneeringuinfo lepingu nõuetekohase rakendamise järelevalve standardid, sealhulgas lepingu läbivaatamise, selle rakendamise järelevalve ja vaidluste lahendamise standardid.

4. Tagada tuleks ka vastastikkuse põhimõte. Kolmandad riigid peaksid jagama terrorismi ja rasket rahvusvahelist kuritegevust käsitlevat teavet, mille nad on saanud broneeringuinfot analüüsides, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Lisateave

ELi siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar