Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τα δεδομένα από τις καταστάσεις επιβατών (PNR)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη προτάσεων σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) με τρίτες χώρες, η οποία αποτελείται από την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τα δεδομένα PNR και από συστάσεις για την έκδοση διαπραγματευτικών οδηγιών ενόψει της σύναψης νέων συμφωνιών για τα δεδομένα PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Η Cecilia Malmström, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις Επίτροπος της ΕΕ, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, καθορίζουμε τις γενικές αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζονται όλες οι συμφωνίες με τρίτες χώρες σχετικά με τα δεδομένα PNR. Τα δεδομένα PNR έχουν αποδειχθεί ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, συγχρόνως όμως θέτουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Όλο και περισσότερες τρίτες χώρες χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τις καταστάσεις επιβατών («δεδομένα PNR») με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος. Οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να κάνουν χρήση των δεδομένων που έχει διαθέσει ένας επιβάτης για την πραγματοποίηση κράτησης σε πτήση, με στόχο τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεσθεί κατά το παρελθόν, την αποτροπή της τέλεσης αξιόποινων πράξεων στο μέλλον και τη διενέργεια αναλύσεων κινδύνου.

Επί του παρόντος, οι ανταλλαγές δεδομένων PNR με τρίτες χώρες πραγματοποιούνται βάσει διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων. Η διατήρηση της κατάστασης αυτής τη στιγμή κατά την οποία τα δεδομένα PNR εξελίσσονται σε ένα όλο και πιο διαδεδομένο μέσο ασφάλειας, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια δικαίου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Στη σημερινή ανακοίνωση διατυπώνονται οι ακόλουθες γενικές αρχές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε συμφωνία με τρίτη χώρα σχετικά με τα δεδομένα PNR:

1. Προστασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των επιβατών:

- Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος.

  • Οι κατηγορίες δεδομένων PNR που ανταλλάσσονται θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και να απαριθμούνται με σαφήνεια στη συμφωνία.

  • Οι επιβάτες θα πρέπει ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων PNR που τους αφορούν, να έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν τα δεδομένα αυτά, καθώς και το δικαίωμα σε ουσιαστικά διοικητικά και δικαστικά μέσα παροχής έννομης προστασίας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, καθώς και η αποκατάσταση οποιασδήποτε παραβίασής της.

  • Οι αποφάσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες για τους επιβάτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στηρίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR. Η παρέμβαση ανθρώπου πρέπει να είναι υποχρεωτική προτού απαγορευθεί σε έναν ταξιδιώτη να επιβιβασθεί σε αεροσκάφος. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η αποτροπή της διακριτικής μεταχείρισης με κριτήριο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (πρακτική γνωστή ως «profiling»).

  • Οι τρίτες χώρες πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και την αποτελεσματική ανεξάρτητη επιτήρηση των αρχών που χρησιμοποιούν δεδομένα PNR.

  • Τα δεδομένα PNR δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος, οι δε τρίτες χώρες θα πρέπει να περιστέλλουν σταδιακά κατά την περίοδο διατήρησης των δεδομένων τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

  • Τα δεδομένα PNR επιτρέπεται να τίθενται από τις τρίτες χώρες στη διάθεση άλλων χωρών (περαιτέρω διαβίβαση), μόνον εφόσον οι χώρες αυτές συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζονται στη συμφωνία για τα PNR που έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και της εκάστοτε τρίτης χώρας. Η περαιτέρω διαβίβαση επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση.

2. Καθεστώς διαβίβασης των δεδομένων PNR, με σκοπό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους αερομεταφορείς και να περιορίζονται οι σχετικές δαπάνες σε αποδεκτό επίπεδο. Ειδικότερα, η διαβίβαση των δεδομένων PNR θα πρέπει να γίνεται με χρήση του συστήματος της «προώθησης», ο δε αριθμός των διαβιβάσεων δεδομένων πριν από κάθε πτήση πρέπει να είναι περιορισμένος και όχι δυσανάλογος.

3. Πρότυπα για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας PNR, π.χ. σχετικά με την αναθεώρηση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική επίλυση διαφορών.

4. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η αμοιβαιότητα. Οι πληροφορίες σχετικά με την τρομοκρατία και τις σοβαρές μορφές διεθνικού εγκλήματος οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων PNR από τρίτες χώρες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπόλ, της EUROJUST και των κρατών μελών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, αρμόδιας για τις Εσωτερικές Υποθέσεις Επιτρόπου της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar