Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Bruxelles, den 21. september 2010

Europa-Kommissionen vedtager EU's eksterne strategi vedrørende PNR-oplysninger

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en forslagspakke vedrørende udveksling af PNR-oplysninger (Passenger Name Record – passagerliste­oplysninger) med tredjelande. Pakken består af EU's eksterne strategi vedrørende PNR-oplysninger og henstillinger med forhandlingsdirektiver til nye aftaler om PNR-oplysninger med USA, Australien og Canada.

EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, Cecilia Malmström, sagde, at Europa-Kommissionen i denne strategi fastsætter de generelle principper, som alle aftaler om PNR-oplysninger med tredjelande bør baseres på. Hun tilføjede, at PNR-oplysninger har vist sig at udgøre et vigtigt redskab i forbindelse med bekæmpelse af grov grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme, men samtidig rejser det en række vigtige spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Flere og flere tredjelande anvender PNR-oplysninger i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og grov grænseoverskridende kriminalitet. De retshåndhævende myndigheder kan anvende de oplysninger, som flyrejsende giver for at booke et fly, til at efterforske tidligere forbrydelser, forhindre nye og foretage risikoanalyser.

På nuværende tidspunkt foregår udvekslingen af PNR-oplysninger med tredjelande inden for forskellige rammer. At fortsætte ad den vej, samtidig med at PNR-oplysninger bliver et stadig mere brugt sikkerhedsredskab, vil have negative virkninger for retssikkerheden og beskyttelsen af passagerernes personoplysninger.

I den meddelelse, der fremlægges i dag, fastsættes de generelle principper, som bør indgå i alle aftaler om PNR-oplysninger med et tredjeland:

1. Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at beskytte passagerernes rettigheder:

  • PNR-oplysninger bør udelukkende anvendes til at bekæmpe terrorisme og grov grænseoverskridende kriminalitet.

  • De kategorier af PNR-oplysninger, der udveksles, bør begrænses til, hvad der er nødvendigt til formålet, og bør klart fremgå af aftalen.

  • Passagererne bør have klare oplysninger om udvekslingen af deres PNR-oplysninger, ret til at se deres PNR-oplysninger og ret til en effektiv administrativ klageadgang og adgang til domstolsprøvelse. Dette er med til at sikre fuld respekt for privatlivets fred, og at der vil blive rådet bod på enhver krænkelse af privatlivets fred.

  • Afgørelser, der har negative virkninger for passagererne, må aldrig være baseret på en automatiseret behandling af PNR-oplysninger. Der skal have været en person involveret, inden en passager kan nægtes adgang om bord. Formålet hermed er at undgå, at der udarbejdes "profiler".

  • Tredjelande skal sikre et højt databeskyttelsesniveau og et effektivt og uafhængigt tilsyn med de myndigheder, der anvender PNR-oplysninger.

  • PNR-oplysninger må ikke lagres længere, end hvad der er nødvendigt for at bekæmpe terrorisme og grov grænseoverskridende kriminalitet, og tredjelande bør begrænse adgangen til oplysningerne i det tidsrum, hvori de opbevares.

  • Tredjelande kan dele PNR-oplysninger med andre lande (videreoverførsel), men kun hvis disse lande respekterer de standarder, der er fastsat i aftalen om PNR-oplysninger mellem EU og tredjelandet og kun fra sag til sag.

2. Metoder til overførsel af PNR-oplysninger, som har til formål at skabe retssikkerhed for luftfartsselskaber og holde omkostningerne nede på et acceptabelt niveau. PNR-oplysninger bør overføres ved brug af "PUSH"-systemet, og det antal gange, oplysningerne overføres inden hver flyafgang, skal være begrænset og stå i et rimeligt forhold til formålet.

3. Standarder for overvågning af, at aftalen om PNR-oplysninger gennemføres korrekt, f.eks. evaluering, overvågning og en effektiv bilæggelse af tvister.

4. Der skal også sikres gensidighed. Oplysninger om terrorisme og grov grænseoverskridende kriminalitet, som stammer fra tredjelandes analyse af PNR-oplysninger, bør deles med Europol, Eurojust og EU-medlemsstaterne.

For yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar