Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/114

V Bruseli 2. februára 2010

Európania sú vcelku spokojní so svojím životom, prieskum však poukazuje na obavy z budúceho vývoja hospodárskej a sociálnej situácie

Podľa dnes zverejneného prieskumu verejnej mienky sú Európania vo všeobecnosti vcelku spokojní so svojou osobnou situáciou, menšia spokojnosť však panuje, pokiaľ ide o  ekonomiku, verejné služby a sociálne politiky v ich krajinách. Eurobarometer o sociálnej klíme v EÚ takisto zistil veľké rozdiely medzi krajinami, pričom obyvatelia severských krajín a Holandska sú so svojou osobnou situáciou vo všeobecnosti najspokojnejší. Prieskum je súčasťou dnes zverejnenej správy Európskej komisie o sociálnej situácii, ktorá sa zaoberá sociálnymi trendmi v Európe, pričom sa tento rok sústreďuje na bývanie.

„Je povzbudením, že väčšina Európanov je aj napriek ťažkej hospodárskej situácii spokojná so svojím životom, hoci sa v súvislosti s budúcnosťou ukazujú isté obavy,“ uviedol Vladimír Špidla, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. „Dnešná správa opäť poukazuje na dôležitosť našich snáh o podporu zamestnanosti a rastu v Európe, aby sa ľuďom zaručila sociálna pohoda v budúcnosti. Musíme pokračovať v tomto úsilí v rámci našej budúcej stratégie do roku 2020, ktorej cieľom je vytvoriť EÚ s inteligentnejšou a zelenšou sociálnou trhovou ekonomikou.“

Podľa prieskumu Eurobarometra je väčšina Európanov so svojím životom vo všeobecnosti spokojná, čo sa na škále od -10 do +10 prejavuje hodnotou +3,2. Medzi členskými štátmi sú však veľké rozdiely: najvyššia úroveň spokojnosti panuje v Dánsku (+8,0), nezaostáva ani Švédsko, Holandsko a Fínsko. Najnižšiu úroveň spokojnosti vykazuje Bulharsko (-1,9), nasleduje Maďarsko, Grécko a Rumunsko.

Pokiaľ je reč o verejných službách, Európania sú vo všeobecnosti skôr nespokojní s tým, ako verejná správa funguje (-1,2 bodu). Obyvatelia všetkých krajín s výnimkou Luxemburska a Estónska sa nazdávajú, že počas posledných piatich rokov došlo k zhoršeniu, a s výnimkou Luxemburska obyvatelia vo všetkých krajinách očakávajú ďalšie zhoršenie v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o jednotlivé verejné politiky, Európania sú skôr spokojní s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (+1,3 bodu), pričom najväčšia spokojnosť panuje v Belgicku, Holandsku a Luxembursku (viac než +5 bodov), naopak v Bulharsku, Grécku a Rumunsku je spokojnosť najnižšia (-3 body alebo menej).

Európania sú najmenej spokojní s tým, ako sa v ich krajinách riešia nerovnosti a chudoba (-2 body). Plusové hodnoty boli dosiahnuté len v prípade Luxemburska a Holandska, zatiaľ čo veľmi výraznú nespokojnosť prejavili respondenti v Lotyšsku a Maďarsku (-5 bodov a menej).

MEMO/10/27

Bývanie

Z najnovšej správy Európskej komisie o sociálnej situácii vyplýva, že Európania dnes minú viac zo svojho príjmu na bývanie, než tomu bolo pred desiatimi rokmi ( takmer o 4 percentuálne body viac), pričom v  celej EÚ prudko vzrástla hypotekárna zadlženosť.

Európania minú v priemere jednu pätinu svojho disponibilného príjmu na bývanie. Nájmy a splátky úverov sa na celkových nákladoch na bývanie podieľajú v EÚ len 30 %, zatiaľ čo zvyšných 70 % sa vynakladá na opravy, údržbu a vykurovanie. V dôsledku odkúpenia nehnuteľností do osobného vlastníctva je väčšina obyvateľov zo stredo- a východoeurópskych členských štátov EÚ vlastníkom svojho obydlia a ich náklady na opravy, údržbu a vykurovanie predstavujú na celkových nákladoch na bývanie približne 90 %.

Správa sa sústreďuje aj na kvalitu bývania a vyplýva z nej, že veľa Európanov pokladá svoje bývanie za subštandardné a čoraz viac ľudí s nízkymi príjmami čelí problémom spojeným s bývaním.

Sociálne vplyvy krízy:

Hoci je ešte priskoro na vyhodnotenie celkového sociálneho vplyvu krízy, v správe sa skúma, ako sa možno poučiť zo skúseností z predchádzajúcich období recesie. Uvádza sa, že sociálne výdavky zohrávajú úlohu pri ochrane tých, ktorých recesia postihla, avšak pravdepodobnosť, že nezamestnaní získajú podporu príjmu, je v rámci EÚ rôzna .

Kontext

Špeciálny prieskum Eurobarometra o sociálnej klíme je prvým z radu každoročných prieskumov zameraných na monitorovanie subjektívnej pohody európskych občanov. Medzi občanmi 27 členských štátov EÚ sa konal v mesiacoch máj až jún 2009. Zisťujú sa v ňom názory ľudí na ich osobnú situáciu, hospodársku a sociálnu situáciu v krajine, ako aj ich dojem z vládnych politík v rôznych oblastiach vrátane zdravotnej starostlivosti a dôchodkov.

Správa o sociálnej situácii, ktorú každoročne vypracúva Európska komisia, sa podrobnejšie zaoberá dlhodobými sociálnymi trendmi v EÚ s cieľom poskytovať aktuálne, spoľahlivé a vyčerpávajúce informácie o sociálnej situácii. V tomto roku sa zameriava na dve kľúčové problematiky verejných politík, a to bývanie (vrátane druhu vlastníctva a nákladov) a možných vplyvov recesie. V správe sú zahrnuté aj výsledky prieskumu Eurobarometra o sociálnej klíme.

MEMO/10/27

Ďalšie informácie:

Špeciálny prieskum Eurobarometra o sociálnej klíme

Full report

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_315_en.pdf

Summary

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_315_sum_en.pdf

Správa Európskej komisie o sociálnej situácii

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=675&langId=en

Ak chcete bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a rovnakých príležitostiach, zaregistrujte sa na stránke

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar