Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Bryssel den 21 september 2010

För kvinnorna i EU: Europeiska kommissionen antar idag en ny jämställdhetsstrategi

Europeiska kommissionen antog idag en femårig strategi för att främja jämställdheten mellan könen. Strategin ska särskilt utnyttja kvinnors potential bättre och därigenom bidra till EU:s övergripande ekonomiska och sociala mål. Strategin innehåller särskilda åtgärder som bygger på Europeiska kommissionens kvinnostadga (se IP/10/237). Det handlar bland annat om att få in kvinnor i företagsstyrelser och att bekämpa könsrelaterat våld. En ny Eurobarometer-undersökning visar att 87 % av européerna stödjer EU:s insatser mot våld i hemmet. En av fyra personer känner någon som har utsatts för sådant våld.

”EU har varit en föregångare vad gäller jämställdhet mellan könen eftersom principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete inkluderades i Romfördraget 1957. Vi kan nu återigen gå i bräschen för att främja kvinnors deltagande i beslutsfattande och kämpa mot könsrelaterat våld”, sade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”För att sätta fart på tillväxten igen bör EU utnyttja kvinnors kunskaper bättre. Tidigare har jag inte förespråkat kvotering för att ge kvinnor tillgång till toppbefattningar i näringslivet men eftersom området inte har utvecklats är det möjligt att vi i framtiden måste överväga initiativ på EU-nivå. Jag kommer att träffa de verkställande direktörerna för stora börsnoterade europeiska företag under våren 2011 för att diskutera situationen och räckvidden för en fastställd självreglering. Beroende på resultatet av dialogen med industrin kommer jag att ta ställning till om ytterligare initiativ kommer att behövas 2012.”

Strategin för jämställdhet mellan könen som antogs idag av Europeiska kommissionen anger en rad åtgärder som grundar sig på fem prioriteringar, nämligen ekonomin och arbetsmarknaden, lika lön, jämställdhet vid tillsättning av höga befattningar, bekämpning av könsrelaterat våld och främjande av jämställdhet utanför EU. Prioriteringarna omfattar följande:

  • Att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och att se till att EU når det övergripande sysselsättningsmålet på 75 % för kvinnor och män 2020 (se IP/10/225).

  • Att lägga fram målinriktade initiativ för att få in fler kvinnor på toppbefattningar i näringslivet.

  • Främja kvinnligt entreprenörskap och egenföretagande.

  • Inrätta en årlig europeisk dag för lika lön för att lyfta fram det faktum att kvinnor fortfarande tjänar i genomsnitt nästan 18 % mindre än män inom EU.

  • Att arbeta tillsammans med alla medlemsstater för att bekämpa våld mot kvinnor, särskilt för att avskaffa kvinnlig könsstympning både inom och utanför EU.

Kommissionen kommer också att inrätta en årlig jämställdhetsdialog på toppnivå där Europaparlamentet, rådets ordförande, europeiska sociala samarbetspartner och det civila samhället ingår för att utvärdera hur strategin genomförs.

Bakgrund

EU:s arbete för jämställdheten mellan könen har förbättrat många européers liv. Det har skett en positiv utveckling på senare tid eftersom det finns fler kvinnor på arbetsmarknaden (i genomsnitt nästan 60 % inom EU, en ökning jämfört med 52 % år 1998) och utbildningen har förbättrats. Unga kvinnor (20-24 år) utgör 59 % av dem som har en universitetsexamen inom EU (se bilagan nedan).

Det finns dock fortfarande brister i jämställdheten på många områden. På arbetsmarknaden är kvinnor fortfarande överrepresenterade i låglönesektorer och underrepresenterade i beslutsfattande ställning. Föräldraskapet innebär att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är lågt och endast 33,2 % av egenföretagarna är kvinnliga entreprenörer. Dessutom utför kvinnor fortfarande mer obetalt hushållsarbete än män.

Könsrelaterat våld är fortfarande ett problem. En Eurobarometer-undersökning mätte nyligen hur våld mot kvinnor i hemmet uppfattas av allmänheten. I februari och mars 2010 intervjuades 26 800 européer i samtliga 27 EU-länder. Undersökningen är en uppföljning av en tidigare Eurobarometer som utfördes 1999 i EU, som då hade 15 medlemsstater.

Mer information

Presspaket som innehåller:

  • Meddelande om strategin för jämställdhet (2010-2015)

  • Bilaga: Åtgärder för att genomföra strategin för jämställdhet (2010-2015)

  • Bakgrundsdokument till strategin för jämställdhet (2010-2015)

  • Special Eurobarometer 344: Våld i hemmet mot kvinnor – fullständig rapport

  • Special Eurobarometer 344: Våld i hemmet mot kvinnor – faktablad om länder

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=596&furtherNews=yes

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

BILAGA:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar