Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Bruselj, 21. septembra 2010

Za boljši položaj žensk v Evropi: Evropska komisija sprejela novo strategijo za enakost spolov

Evropska komisija je danes sprejela petletno strategijo za spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi v Evropi. Namen strategije je zlasti bolje uporabiti potencial žensk in tako prispevati k doseganju splošnih gospodarskih in socialnih ciljev EU. Načela iz Listine žensk, ki jo je sprejela Evropska komisija (glej IP/10/237), pretvarja v posebne ukrepe, ki segajo od spodbujanja žensk k prevzemanju vodilnih položajev v podjetjih do preprečevanja seksističnega nasilja. Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da 87 % Evropejcev podpira ukrepe EU za preprečevanje nasilja v družini. Vsak četrti pozna nekoga, ki je bil žrtev takšnega ravnanja.

„Evropa je bila glede enakosti spolov zgled za ves svet, ko je v Rimsko pogodbo leta 1957 vključila načelo o enakem plačilu za enako delo. To lahko danes ponovimo na področju vključevanja žensk v postopke odločanja in boja proti seksističnemu nasilju,“ je povedala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Za ponoven zagon rasti bi morala Evropa bolje uporabiti sposobnosti žensk. Prej nisem podpirala kvot za ženske na višjih položajih, a glede na to, da na tem področju ni nikakršnega napredka, bomo v prihodnosti morda morali razmisliti o tovrstnih pobudah na evropski ravni. Spomladi 2011 se nameravam sestati z direktorji največjih evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi, da bi razpravljali o razmerah in možnostih učinkovitega samonadzora. Glede na rezultate razprav s podjetji bom razmislila o nadaljnjih potrebnih pobudah za leto 2012.“

Strategija za enakost spolov, ki jo je danes sprejela Evropska komisija, opredeljuje vrsto ukrepov, ki temeljijo na petih prednostnih področjih: gospodarstvo in trg dela, enako plačilo, enakost pri zasedanju višjih položajev, preprečevanje seksističnega nasilja ter spodbujanje enakosti prek meja EU. Med njimi so:

  • spodbuditi več žensk, da se vključijo v trg dela, in pripomoči k doseganju 75-odstotne stopnje zaposlenosti žensk in moških skupaj, kar je cilj strategije Evropa 2020 (glej IP/10/225),

  • predlagati dobro pripravljene pobude, s katerimi bo več žensk zasedlo vodilne položaje na področju gospodarstva,

  • spodbujati žensko podjetništvo in samozaposlovanje,

  • uvesti evropski dan enakega plačila, da bi se čim več ljudi zavedlo, da imajo ženske v EU v povprečju še vedno za skoraj 18 % nižje plače kot moški,

  • sodelovati z vsemi državami članicami v boju proti nasilju nad ženskami, zlasti pri izkoreninjanju pohabljanja ženskih spolnih organov v Evropi in drugod po svetu.

Komisija bo za ocenjevanje napredka pri izvajanju strategije uvedla tudi letni dialog o enakosti spolov na visoki ravni, ki bo vključeval Evropski parlament, predsedstva Svetu, evropske socialne partnerje in civilno družbo.

Ozadje

Dosežki EU pri spodbujanju enakosti med ženskami in moškimi so pripomogli k izboljšanju življenja mnogih evropskih državljanov. Nedavni razvoj dogodkov je spodbuden: v trg dela je vključenih več žensk (v EU se stopnja v povprečju približuje 60 %, v primerjavi z 52 % leta 1998), napredek pa je zaznati tudi pri njihovem izobraževanju in usposabljanju. Med študenti, ki uspešno končajo univerzitetno izobraževanje, je 59 % mladih žensk (20–24 let) (glej prilogo).

Vendar je na številnih področjih razkorak med ženskami in moškimi še vedno velik. Na trgu dela je delež žensk v slabše plačanih sektorjih še vedno prevelik, delež žensk na vodilnih položajih pa premajhen. Materinstvo še vedno zavira stopnjo zaposlenosti žensk: le 33,2 % vseh samozaposlenih je žensk. Poleg tega pa ženske doma še vedno porabijo več časa za neplačana gospodinjska opravila kot moški.

Seksistično nasilje ostaja pereča tema. V nedavni raziskavi Eurobarometra se je ugotavljalo, kako javnost sprejema nasilje nad ženskami v družini. Februarja in marca 2010 je bilo anketiranih 26 800 državljanov v vseh 27 državah članicah EU. Raziskava je nadaljevanje prejšnjega Eurobarometra, ki je bil izveden leta 1999 v takratnih 15 državah članicah EU.

Več informacij

Gradivo za novinarje:

  • Obvestilo o strategiji za enakost med ženskami in moškimi (2010–2015)

  • priloga: ukrepi za izvajanje strategije za enakost med ženskami in moškimi (2010–2015)

  • strokovni dokument, ki spremlja Obvestilo o strategiji za enakost med ženskami in moškimi (2010–2015)

  • posebna raziskava Eurobarometer št. 344: nasilje nad ženskami v družini – celotno poročilo

  • posebna raziskava Eurobarometer št. 344: nasilje nad ženskami v družini – informacijski listi za posamezne države

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Spletna stran podpredsednice Komisije ter komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

PRILOGA:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar