Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

V Bruseli 21. septembra 2010

Vdýchnuť Európe ženskú dimenziu: Európska komisia prijíma novú stratégiu o rodovej rovnosti

Európska komisia dnes prijala päťročnú stratégiu na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi v Európe. Účelom tejto stratégie je predovšetkým lepšie využiť potenciál žien a zároveň tým prispieť k dosiahnutiu celkových hospodárskych a sociálnych cieľov EÚ. Prostredníctvom tejto stratégie sa zásady stanovené v Charte žien, ktorú prijala Európska komisia (pozri IP/10/237), premietajú do celej škály konkrétnych opatrení – počnúc krokmi zameranými na dosiahnutie väčšej miery zastúpenia žien v riadiacich orgánoch firiem, až po opatrenia na riešenie problematiky násilia založeného na rodovej príslušnosti. Z nedávneho prieskumu Eurobarometer vyplýva, že kroky, ktoré EÚ vyvíja na riešenie problematiky domáceho násilia, podporuje 87 % Európanov. Jeden z každých štyroch obyvateľov Európy pozná človeka, ktorý sa stal obeťou takéhoto násilia.

„Európa bola svetu príkladom, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, keďže už v roku 1957 začlenila zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu do znenia Rímskej zmluvy. Ísť príkladom môžeme aj dnes, pokiaľ ide o účasť žien na rozhodovacích procesoch a o boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva. „Aby sa mohla Európa znovu stať hnaciu silou rastu, mala by lepšie využívať talent žien. V minulosti som nikdy nebola zástankyňou tézy o nutnosti stanovovať kvóty pre ženy zastávajúce vysoké funkcie v podnikoch, avšak vzhľadom na to, že sa v tejto oblasti pokrok nedosiahol, sa nazdávam, že v budúcnosti možno budeme musieť zvážiť prijatie príslušných iniciatív na európskej úrovni. Na jar 2011 sa chystám stretnúť s vedúcimi pracovníkmi najdôležitejších verejne kótovaných európskych spoločností, aby som s nimi prediskutovala danú situáciu a rozsah stanovenia samoregulácie. V závislosti od výsledkov tohto dialógu s predstaviteľmi jednotlivých odvetví zvážim, či bude potrebné prijať v roku 2012 ďalšie iniciatívy.“

Stratégia rodovej rovnosti, ktorú Európska komisia prijala dnes, pozostáva z radu opatrení, ktorých spoločným menovateľom je päť priorít: hospodárstvo a trh práce, rovnaké odmeňovanie, rovnosť na vyšších postoch, riešenie problematiky násilia založeného na rodovej príslušnosti, a podpora rovnosti žien a mužov mimo EÚ. Medzi uvedené opatrenia patria:

  • zvýšenie podielu žien na trhu práce a pomoc pri dosahovaní cieľovej miery zamestnanosti stanovenej v stratégii Európa 2020 pre ženy aj mužov na 75 % (pozri IP/10/225);

  • predloženie cielených iniciatív zameraných na zvýšenie počtu žien na najvyšších postoch, ktoré prijímajú rozhodnutia týkajúce sa hospodárskeho vývoja;

  • podpora podnikateľstva a samostatnej zárobkovej činnosti žien;

  • zavedenie každoročného Európskeho dňa rovnosti odmeňovania v záujme zvýšenia informovanosti o tom, že ženy v EÚ aj naďalej zarábajú v priemerne takmer o 18 % menej ako muži;

  • spolupráca so všetkými členskými štátmi v boji proti násiliu páchanému na ženách, a predovšetkým na odstránenie zmrzačovania pohlavných orgánov žien v Európe aj inde vo svete.

Komisia okrem toho zavedie každoročné dialógy zamerané na problematiku rodovej rovnosti, ktoré budú vedené na najvyššej úrovni a do ktorých bude zapojený Európsky parlament, jednotlivé predsedníctva Rady, sociálni partneri v Európe a občianska spoločnosť. Cieľom týchto dialógov bude posúdiť pokrok dosiahnutý pri realizácii tejto stratégie.

Kontext

Výsledky snáh EÚ zameraných na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi pomohli zlepšiť životy mnohých európskych občanov. Na ilustráciu uvedieme niektoré z najnovších povzbudzujúcich trendov: na trhu práce sa uplatňuje viac žien (ich podiel sa v EÚ v priemere približuje k 60 %, pričom v roku 1998 išlo len o 52 %) a zlepšilo sa aj ich vzdelávanie a odborná príprava. Mladé ženy (vo veku 20 – 24 rokov) tvoria 59 % absolventov univerzitného štúdia v EÚ (pozri prílohu).

V mnohých oblastiach však rodové rozdiely pretrvávajú. Ženy sú na trhu práce ešte stále nadmerne zastúpené v slabšie platených odvetviach a naopak nedostatočne zastúpené na postoch s rozhodovacími právomocami. Materstvo vedie k tomu, že miera zamestnanosti žien zostáva na nízkej úrovni: ženy-podnikateľky tvoria iba 33,2 % samostatne zárobkovo činných osôb. Na dôvažok, ženy v porovnaní s mužmi aj naďalej odpracujú v domácnosti viac nezaplatených hodín.

Problémom aj naďalej zostáva násilie založené na rodovej príslušnosti. Nedávny prieskum Eurobarometer poukázal na to, ako vníma problematiku domáceho násilia voči ženám verejnosť. Vo februári a marci 2010 bolo oslovených 26 800 občanov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Uvedený prieskum nasleduje po predchádzajúcom prieskume Eurobarometer, ktorý bol usporiadaný v roku 1999 vo vtedajšej EÚ s 15 členskými štátmi.

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač:

  • Oznámenie o stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi (obdobie 2010 – 2015)

  • Príloha: Opatrenia na realizáciu stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi (obdobie 2010 – 2015)

  • Východiskový materiál k stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi (obdobie 2010 – 2015)

  • Špeciálny prieskum Eurobarometer 344: Domáce násilie páchané na ženách – úplná správa

  • Špeciálny prieskum Eurobarometer 344: Domáce násilie páchané na ženách – prehľady o jednotlivých krajinách

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a členky Komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

PRÍLOHA

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Správa Európskej komisie „More women in senior positions – Key to economic stability and growth“, s.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar