Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Bruksela, dnia 21 września 2010 r.

Żeński wymiar Europy: Komisja Europejska przyjmuje nową strategię na rzecz równości płci

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pięcioletnią strategię na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn w Europie. Nowa strategia ma przede wszystkim umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału kobiet i tym samym przyczynić się do osiągnięcia wspólnych gospodarczych i społecznych celów UE. Strategia ta przekłada zasady określone w opublikowanej przez Komisję Europejską Karcie kobiet (zob. IP/10/237) na konkretne działania, od zapewnienia większej reprezentacji kobiet w zarządach przedsiębiorstw, po środki skierowane na problem przemocy uwarunkowanej płcią. Zgodnie z nowym badaniem Eurobarometru aż 87 % Europejczyków opowiada się za podjęciem przez UE działań przeciwko przemocy domowej. Co czwarta osoba ma wśród swoich znajomych ofiarę takiej przemocy.

„Jeżeli chodzi o równość płci, Europa dała przykład całemu światu, zapisując w Traktacie rzymskim w 1957 r. zasadę równej płacy za tę samą pracę. Dzisiaj możemy to powtórzyć w kontekście udziału kobiet w procesach decyzyjnych oraz przeciwdziałaniu przemocy uwarunkowanej płcią”, powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo. „Aby osiągnąć ożywienie gospodarcze w Europie, należałoby efektywniej wykorzystać bogactwo talentów kobiet. W przeszłości nie byłam zwolenniczką systemu kwotowego na rzecz kobiet na wyższych stanowiskach w przedsiębiorstwach, jednak biorąc pod uwagę brak postępu w tej dziedzinie, w przyszłości może okazać się, że będziemy musieli rozważyć podjęcie inicjatywy na szczeblu europejskim.” Wiosną 2011 r. zamierzam spotkać się z członkami zarządów największych europejskich spółek notowanych na giełdzie, aby omówić sytuację oraz zakres, w jakim możliwe jest podjęcie zdecydowanej samoregulacji. W zależności od rezultatów tych rozmów rozważę, czy w 2012 r. konieczne będzie podjęcie dalszych inicjatyw.”

Strategia na rzecz równości płci, która została dzisiaj przyjęta przez Komisję Europejską, określa szereg działań skupionych wokół pięciu zagadnień priorytetowych. Są to: gospodarka i rynek pracy; równość wynagrodzeń; równość na wyższych stanowiskach; problem przemocy uwarunkowanej płcią; promowanie równości poza UE. Działania te obejmują:

  • większe uaktywnienie kobiet na rynku pracy oraz działania wspomagające osiągnięcie celu określonego w strategii „Europa 2020” zakładającego zatrudnienie na poziomie 75% łącznie dla kobiet i mężczyzn (zob. IP/10/225);

  • podjęcie ukierunkowanych inicjatyw, których celem jest zwiększenie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach w procesie podejmowania decyzji gospodarczych;

  • promowanie wśród kobiet przedsiębiorczości i działalności na własny rachunek;

  • ustanowienie Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń w celu rozpowszechnienia wiedzy o tym, że kobiety w UE w dalszym ciągu zarabiają średnio o niemal 18 % mniej niż mężczyźni;

  • podjęcie współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, a przede wszystkim rozwiązania problemu okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie i poza nią.

Komisja zainicjuje ponadto coroczny dialog na najwyższym szczeblu na rzecz równości płci, z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, prezydencji Rady, europejskich partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem dialogu będzie ocenianie postępów w realizacji strategii.

Kontekst

Osiągnięcia UE w promowaniu równości kobiet i mężczyzn przyczyniły się do poprawy warunków życia setek obywateli europejskich. Od niedawna obserwuje się kilka obiecujących tendencji: na rynku pracy jest więcej kobiet (wartość ta wynosi średnio prawie 60 % w skali UE; w 1998 r. było to 52 %); odnotowano poprawę w obszarze szkolenia i edukacji kobiet. Młode kobiety (20-24) stanowią 59 % absolwentów uczelni wyższych w UE (zob. załącznik).

Niemniej jednak w licznych obszarach utrzymują się różnice uwarunkowane płcią. Na rynku pracy kobiety częściej zatrudniane są w sektorach gorzej opłacanych, jest ich znacznie mniej na stanowiskach decyzyjnych. Stopa zatrudnienia kobiet jest niższa w związku z obowiązkami macierzyńskimi: kobiety stanowią jedynie 33,2 % osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto kobiety w dalszym ciągu pracują w domu więcej niż mężczyźni, nie otrzymując za to wynagrodzenia.

Problemem pozostaje przemoc uwarunkowana płcią. W ramach niedawnego badania Eurobarometru sprawdzono, jak opinia publiczna postrzega przemoc domową wobec kobiet. W lutym i w marcu 2010 r. przeprowadzono rozmowy z 26 800 obywatelami we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Powyższą analizę poprzedza wcześniejsze badanie Eurobarometru, przeprowadzone w 1999 r. w ówczesnej UE, skupiającej wówczas 15 państw członkowskich.

Więcej informacji

Pakiet prasowy obejmujący:

  • Komunikat w sprawie strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015)

  • Załącznik: Działania wdrażające strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015)

  • Dokument uzupełniający, towarzyszący strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015)

  • Eurobarometr, badanie specjalne 344: Przemoc domowa wobec kobiet – pełne sprawozdanie

  • Eurobarometr, badanie specjalne 344: Przemoc domowa wobec kobiet – kraj arkusze informacyjne

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ZAŁĄCZNIK

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Sprawozdanie Komisji Europejskiej "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", s.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar