Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Brussell, l-21 ta’ Settembru 2010

Laqta' femminili għall-Ewropa: il-Kummissjoni Ewropea tadotta strateġija ġdida dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel

Il-Kummissjoni Ewropea llum adottat strateġija ta' ħames snin għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Ewropa. L-istrateġija għandha l-għan, b'mod partikolari, li jsir użu aħjar mill-potenzjal tan-nisa, biex b'hekk jingħata kontribut lill-miri ġenerali tal-UE fil-qasam ekonomiku u dak soċjali. Din tittrasforma l-prinċipji mfissra fil-Karta tal-Kummissjoni Ewropea dwar in-Nisa (ara IP/10/237) f'miżuri speċifiċi li jvarjaw minn ħidma biex ikun hemm aktar nisa fil-kumitati ta' tmexxija tal-kumpaniji, għal ħidma biex tiġi miġġielda l-vjolenza bbażata fuq id-differenzi bejn is-sessi. Intant, skont stħarriġ ġdid tal-Ewrobarometru, 87% tal-Ewropej jappoġġjaw azzjoni mill-UE kontra l-vjolenza domestika. Persuna waħda minn kull erbgħa taf lil xi ħadd li kien vittma ta' din it-tip ta' vjolenza.

"L-Ewropa kienet minn ta' quddiem fid-dinja bl-eżempju li tat fejn tidħol l-ugwaljanza bejn is-sessi, billi daħħlet il-prinċipju ta' paga ndaqs għall-istess xogħol fit-Trattat ta' Ruma fl-1957. Dan nistgħu nerġgħu nagħmluh fejn tidħol il-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-ġlieda kontra l-vjolenza bbażata fuq id-differenzi bejn is-sessi," qalet Viviane Reding, il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. "Sabiex il-mutur tat-tkabbir jerġa' jaqbad, l-Ewropa għandha tagħmel użu aħjar mit-talenti tan-nisa. Fil-passat jiena ma kontx naqbel mal-idea ta' kwoti għan-nisa f'karigi għolja tan-negozju, iżda meta wieħed iqis in-nuqqas ta' progress f'dan il-qasam, jista' jkun li fil-futur ikollna nikkunsidraw li nieħdu inizjattivi fil-livell Ewropew. Beħsiebni li fir-rebbiegħa tal-2011 niltaqa' mal-kapijiet eżekuttivi ta' kumpaniji ewlenin Ewropej ikkwotati pubblikament biex niddiskuti s-sitwazzjoni u l-ambitu għal awtoregolamentazzjoni soda. Skont xi jkunu r-riżultati minn dan id-djalogu mal-industrija, jiena mbagħad nikkunsidra jekk fl-2012 ikunx hemm il-bżonn ta' aktar inizjattivi."

L-istrateġija tal-ugwaljanża bejn is-sessi adottata mill-Kummissjoni Ewropea llum, tippreżenta sensiela ta' azzjonijiet ibbażati fuq ħames prijoritajiet: l-ekonomija u s-suq tax-xogħol; paga ugwali ugwaljanza f'karigi għolja; ġlieda kontra l-vjolenza bbażata fuq differenzai bejn is-sessi; kif ukoll il-promozzjoni tal-ugwaljanza lil hinn mill-UE. Dawn jinkludu:

  • Li jidħlu aktar nisa fis-suq tax-xogħol u jagħtu sehemhom biex tintlaħaq il-mira l-Ewropa 2020 li jkun hemm rata ta' impieg ta' 75% totali għan-nisa u għall-irġiel (ara IP/10/225);

  • Jiġu ppreżentati inizjattivi mmirati biex aktar nisa jispiċċaw f'karigi għolja fejn isir it-teħid ta' deċiżjonijiet marbuta mal-ekonomija;

  • Tiġi promossa l-imprenditorija femminili u x-xogħol indipendenti;

  • Jiġi istitwit Jum Ewropew għall-Paga Ugwali biex jitqajjem l-għarfien tal-fatt li n-nisa għadhom qed jaqilgħu medja ta' 18% anqas mill-irġiel madwar l-UE;

  • Issir ħidma flimkien mal-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa, speċjalment billi tinqered il-mutilazzjoni tal-ġenitali feminili fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Il-Kummissjoni sejra wkoll tistabbilixxi Djalogu dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, fl-għola livell, ta' kull sena, li jkun jinvolvi lill-Parlament Ewropew, lill-presidenzi tal-Kunsill, lis-sħab soċjali Ewropej kif ukoll lis-soċjetà ċivili biex jifli l-progress li jkun qiegħed isir fl-implimentazzjoni tal-istrateġija.

Sfond

Il-kisbiet tal-UE biex tisseddaq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kienu ta' għajnuna biex jitjiebu l-ħajjiet ta' ħafna ċittadini Ewropej. Jeżistu xi xejriet inkoraġġanti: hemm aktar nisa fis-suq tax-xogħol (li qed iqarrbu lejn is-60% bħala medja fl-UE, żieda fuq it-52% fl-1998) u fl-edukazzjoni u t-taħriġ kien hemm titjib. Nisa żgħażagħ (20-24) jirrappreżentaw 59% tal-gradwati tal-università fl-UE (ara l-anness).

Madankollu, f'ħafna oqsma għad hemm differenzi bejn is-sessi. Fis-suq tax-xogħol għad hemm proporzjonalment aktar nisa f'oqsma fejn il-pagi huma baxxi u għadd m'hemmx proporzjon xieraq ta' nisa f'karigi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Ir-rati tal-impjiegi tan-nisa jinżammu baxxi minħabba r-responsabbiltajiet tan-nisa bħala ommijiet: l-intraprendituri nisa huma biss 33.2% ta' dawk li jaħdmu għal rashom. Barra minn dan, in-nisa għadhom jaħdmu aktar sigħat bla ħlas fid-djar mill-irġiel.

Il-vjolenza bbażata fuq id-differenzi bejn is-sessi għadha problema. Stħarriġ riċenti tal-Ewrobarometru kejjel kif il-pubbliku jipperċepixxi l-vjolenza domestika kontra n-nisa. 26,800 ċittadin ġew intervistati fi Frar u Marzu tal-2010 fis-27 Stat Membru tal-UE kollha. L-istħarriġ isegwi Ewrobarometru preċedenti li kien sar fl-1999 f'dik li kienet UE ta' 15-il Stat Membru.

Aktar tagħrif

Pakket b'tagħrif għall-ġurnalisti li jinkludi:

  • Komunikazzjoni dwar l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel (2010-2015)

  • Anness: Azzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel (2010-2015)

  • Dokument ta' sfond li jakkumpanja l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel (2010-2015)

  • Ewrobarometru Speċjali 344: Il-vjolenza domestika kontra n-nisa – rapport sħiħ

  • Ewrobarometru Speċjali 344: Il-vjolenza domestika kontra n-nisa – lista ta' fatti skont il-pajjiż

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Il-paġna fuq l-internet ta' Viviane Reding, Viċi President u Kummissarju għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ANNESS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Rapport tal-Kummissjoni Ewropea (mhux bil-Malti) "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar