Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 21 d.

Europa labiau atsigręžia į moteris. Europos Komisija priima naują lyčių lygybės strategiją

Šiandien Europos Komisija priėmė moterų ir vyrų lygybės Europoje skatinimo penkerių metų strategiją. Strategijos tikslas – geriau išnaudoti moterų galimybes ir prisidėti prie bendrų ES ekonominių ir socialinių tikslų įgyvendinimo. Moterų chartijoje išdėstyti principai strategijoje įtvirtinami konkrečiomis priemonėmis (žr. IP/10/237), pavyzdžiui, numatyta didinti moterų skaičių įmonių valdybose arba kovoti su smurtu dėl lyties. Naujos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 87 proc. europiečių remia ES kovą su šeiminiu smurtu. Vienas iš keturių apklaustųjų pažįsta tokį smurtą patyrusių asmenų.

„Europa lyčių lygybės srityje parodė pavyzdį pasauliui 1957 m. į Romos sutartį įtraukdama vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą principą. Šiandien galime padaryti tą patį moterų dalyvavimo priimant sprendimus ir kovos su smurtu dėl lyties srityse, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Kad ekonomika vėl pradėtų augti, Europa turi geriau išnaudoti moterų gabumus. Anksčiau nebuvau atsakingas pareigas įmonėse einančių moterų kvotų šalininkė, tačiau pažanga šioje srityje nedidelė, todėl ateityje galbūt turėsime apsvarstyti galimybes imtis Europos lygmens iniciatyvų. 2011 m. pavasarį ketinu susitikti su pagrindinių viešai kotiruojamų Europos įmonių vadovais ir aptarti padėtį bei veiksmingos savireguliacijos galimybes. Atsižvelgdama į dialogo su pramonės atstovais rezultatus, apsvarstysiu, ar reikės imtis papildomų iniciatyvų 2012 m.“

Šiandien Europos Komisijos priimtoje lyčių lygybės strategijoje išdėstyti veiksmai pagal penkis prioritetus: ekonomika ir darbo rinka, vienodas darbo užmokestis, aukštas pareigas einančių vyrų ir moterų lygybė, kova su smurtu dėl lyties ir lyčių lygybės skatinimas už ES ribų. Numatyti tokie veiksmai:

  • pritraukti daugiau moterų į darbo rinką ir padėti pasiekti strategijoje „Europa 2020“ numatytą 75 proc. bendrą moterų ir vyrų užimtumo lygį (žr. IP/10/225),

  • siūlyti tikslines iniciatyvas, kaip padidinti ekonominių sprendimų priėmimo organizacijose aukščiausias pareigas einančių moterų skaičių,

  • skatinti moterų verslumą ir savarankišką darbą,

  • paskelbti metinę Europos vienodo darbo užmokesčio dieną, kad visuomenė geriau suvoktų, jog moterys ES vis dar uždirba beveik 18 proc. mažiau nei vyrai,

  • išvien su visomis valstybėmis narėmis kovoti su smurtu prieš moteris, visų pirma sustabdyti moterų lytinių organų žalojimą Europoje ir už jos ribų.

Komisija rengs kasmetinius aukščiausio lygio dialogus lyčių lygybės klausimais, kuriuose dalyvaus Europos Parlamentas, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, Europos socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės atstovai ir bus vertinama strategijos įgyvendinimo pažanga.

Pagrindiniai faktai

ES laimėjimai moterų ir vyrų lygybės skatinimo srityje pagerino daugelio Europos piliečių gyvenimą. Keletas naujų teigiamų tendencijų: daugiau moterų turi darbą (vidutiniškai beveik 60 proc. ES, palyginti su 52 proc. 1998 m.) ir yra labiau išsilavinusios. 59 proc. ES universitetų absolventų sudaro jaunos moterys (20–24 m.) (žr. priedą).

Tačiau daugelyje sričių tebėra lyčių nelygybės. Iki šiol daug moterų dirba mažai apmokamuose darbo rinkos sektoriuose, o atsakingas pareigas einančių moterų yra nepakankamai. Moterų užimtumas mažas dėl motinystės: moterys verslininkės sudaro tik 33,2 proc. visų savarankiškai dirbančių asmenų. Be to, moterys namuose tebedirba daugiau valandų nemokamo darbo nei vyrai.

Smurtas dėl lyties tebėra problema. Neseniai „Eurobarometro“ apklausa nustatyta, kaip visuomenė vertina šeiminį smurtą prieš moteris. 2010 m. vasario ir kovo mėn. apklausti 26 800 piliečiai visose 27 ES valstybėse narėse. Anksčiau tokią apklausą „Eurobarometras“ buvo atlikęs 1999 m. tuometinėse 15 ES valstybių narių.

Papildoma informacija

Spaudai skirtas rinkinys:

  • Pranešimas apie Moterų ir vyrų lygybės strategiją (2010–2015 m.)

  • Priedas. Moterų ir vyrų lygybės strategijos (2010–2015 m.) įgyvendinimo veiksmai

  • Informacinis dokumentas, pridedamas prie Moterų ir vyrų lygybės strategijos (2010–2015 m.)

  • „Eurobarometro“ apklausa Nr. 344. Šeiminis smurtas prieš moteris. Visa ataskaita

  • „Eurobarometro“ apklausa Nr. 344. Šeiminis smurtas prieš moteris. Šalių duomenys

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

MEMO/10/430

PRIEDAS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar