Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Bryssel 21. syyskuuta 2010

Naisulottuvuutta Eurooppaan: Euroopan komissiolta uusi strategia sukupuolten tasa-arvosta

Euroopan komissio hyväksyi tänään viisivuotisen strategian naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi Euroopassa. Strategialla tähdätään erityisesti naisten potentiaalin hyödyntämiseen paremmin, mikä puolestaan edistää EU:n yleisiä taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita. Strategialla muunnetaan Euroopan komission antamassa naisten peruskirjassa (ks. IP/10/237) esitetyt periaatteet käytännön toimiksi, joihin kuuluvat muun muassa naisten osuuden lisääminen yritysten johtokunnissa ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan puuttuminen. Uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 87 prosenttia eurooppalaisista kannattaa EU:n toimia perheväkivallan torjumiseksi. Joka neljäs tuntee jonkun, joka on joutunut tällaisen väkivallan uhriksi.

Eurooppa on osoittanut muulle maailmalle esimerkkiä sukupuolten tasa-arvon alalla sisällyttämällä naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaatteen Rooman sopimukseen vuonna 1957. Voimme tehdä saman nytkin, mitä tulee naisten osallistumiseen päätöksentekoon ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaan,” sanoi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Kasvun saamiseksi jälleen vauhtiin Euroopan olisi hyödynnettävä paremmin naisten lahjakkuutta. En ole aiemmin kannattanut naisten kiintiöitä liike-elämän johtotason paikoissa, mutta koska tällä alalla ei ole tapahtunut edistystä, saatamme joutua vastaisuudessa harkitsemaan aloitteisiin ryhtymistä Euroopan tasolla. Aion vuoden 2011 keväällä tavata tärkeimpien eurooppalaisten julkisesti noteerattujen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia keskustellakseni tilanteesta ja määrätietoisen itsesääntelyn mahdollisuudesta. Aion tämän elinkeinoelämän kanssa käydyn vuoropuhelun tuloksen perusteella harkita, tarvitaanko vuonna 2012 vielä uusia aloitteita.”

Euroopan komission tänään hyväksymässä tasa-arvostrategiassa esitetään joukko toimia, jotka ryhmittyvät viiden painopisteen ympärille. Näitä ovat talous ja työmarkkinat, samapalkkaisuus, tasa-arvo johtoasemissa, sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuminen ja tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella. Toimiin kuuluu seuraavia:

  • Naisten määrän lisääminen työmarkkinoilla ja Eurooppa 2020 -strategiassa tavoitteeksi asetetun naisten ja miesten yleisen 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisessa edistyminen. (ks. IP/10/225)

  • Kohdennetut aloitteet naisten määrän lisäämiseksi huipputason tehtävissä taloudellisessa päätöksenteossa.

  • Naisten yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen edistäminen.

  • Vuosittaisen Euroopan samapalkkaisuuspäivän järjestäminen tietoisuuden lisäämiseksi siitä, että naiset ansaitsevat kautta EU:n edelleen keskimäärin lähes 18 prosenttia vähemmän kuin miehet.

  • Yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi; tämä koskee erityisesti naisten sukuelinten silpomiskäytänteen hävittämistä Euroopasta ja laajemmaltikin.

Komissio käynnistää lisäksi sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän vuosittaisen huipputason vuoropuhelun, jossa ovat mukana Euroopan parlamentti, neuvoston puheenjohtajavaltiot, eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta. Tavoitteena on arvioida strategian täytäntöönpanossa edistymistä.

Taustaa

EU:n saavutukset naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä ovat auttaneet parantamaan monien Euroopan kansalaisten elämää. Myönteiseen viimeaikaiseen kehitykseen kuuluu seuraavaa: naisia on enemmän työmarkkinoilla (naisten osuus lähestyy EU:ssa keskimäärin 60:tä prosenttia verrattuna 52 prosenttiin vuonna 1998) ja koulutusta on parannettu. Nuorten naisten (20–24-vuotiaat) osuus korkeakoulututkinnon suorittaneista on EU:ssa 59 prosenttia (ks. liite).

Sukupuolten välillä on kuitenkin edelleen eroja monilla aloilla. Työmarkkinoilla naisia on edelleen suhteettoman paljon matalapalkka-aloilla ja suhteettoman vähän päätöksentekotehtävissä. Vanhemmuus pitää naisten työllisyysasteen alhaisena: itsenäisistä ammatinharjoittajista on naisia vain 33,2 prosenttia. Lisäksi naiset tekevät edelleen miehiä enemmän palkatonta kotityötä.

Sukupuoleen perustuva väkivalta on edelleen ongelma. Tuoreessa Eurobarometri-tutkimuksessa selvitettiin, miten väestö suhtautuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Helmi- ja maaliskuussa 2010 haastateltiin 26 800:aa kansalaista kaikissa 27 EU-maassa. Tutkimus on jatkoa edelliselle vuonna 1999 silloisissa 15 jäsenvaltiossa toteutetulle Eurobarometri-tutkimukselle.

Lisätietoa

Lehdistöpaketti sisältää seuraavat:

1. Tiedonanto naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta (2010–2015)

2. Liite: Toimet naisten ja miesten tasa-arvostrategian panemiseksi täytäntöön (2010–2015)

3. Naisten ja miesten tasa-arvostrategiaan liittyvä tausta-asiakirja (2010–2015)

4. Erityiseurobarometri 344 naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta – raportti kokonaisuudessaan

5. Erityiseurobarometri 344 naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta – maakohtaiset tiedot

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin ja Euroopan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

LIITE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar